Page 11 - Diamond Digest :: Jan.-Feb. 2021 Issue
P. 11

 ´ÉoÉÇ 2020{ÉÖÅ §ÉÉùlÉ{ÉÖÅ 3⁄4ÒùÉ-]´ÉàùÉlÉ ´«ÉÉ~ÉÉù{ÉÖÅ Ê´ÉÅ3⁄4NÉɴɱÉÉàH{É
»É{É 2020{ÉÅÖ ´ÉoÉÇ +{ÉHà HÉùiÉÉ»à Éù +ÊlÉ¶É«É HcÒ{É »ÉÉÊ¥ÉlÉ oÉ«ÉÅÖ 3⁄4lÉ.ÅÖ Ê´ÉÊ´ÉyÉ ¡ÉHÉù{ÉÉ ´É~à ÉÉùÒ+É{à ÉÒ +ÉÊoÉHÇ +{Éà ´«É´É»ÉÉÊ«ÉH Ê´É÷¥Å ÉiÉÉ +É ´ÉoÉÇ qù©«ÉÉ{É »ÉlÉlÉ´ÉyÉlÉÒù3⁄4Ò3⁄4lÉÒ.LÉÉ»ÉHùÒ{Éà>{eÒ«É{ÉeÉ«É©ÉeÅ >{e»÷ÒÄ{Éà±ÉÉNÉ´àÉ3NÉàUàl«ÉÉÅ»ÉyÖÉÒNÉ«ÉÅÖ´ÉoÉÇ+NÉÉA{ÉÉ´ÉoÉÉ{âÉÒ»ÉùLÉÉ©ÉiÉÒ+àPÉiÉÅÖW{É¥É3ÅÖ~ÉùÚ´ÉÉùoÉ«ÉÅÖ 3⁄4 l É . Å Ö X à H à + à + H à { É I ù 3⁄4 Ê H H l É U à H à e É « É © É e Å > { e » ÷ Ò Ä + à § É l Ú É H É 3 © É É Å ~ É i É P É i É É Å ] ]Å É ´ É É l É É { à É É à » É É © É { É É à © É I © É ~ É ´ Ú É H Ç G « É É â U . à + { É H à ´ É L É l É + É ´ É Ò ~ É e ± à É Ò Ê´É÷¥ÅÉiÉÉ+É{àÉàH{ÚÉ3⁄4à~É´ÚÉHÇ +{ÉàyÉÒùW~É´ÚÉHÇ ~ÉÉùHù´ÉÉ{ÉÒÊ3⁄4©ÅÉlÉ+É~ÉiÉÉÅ3⁄4ÒùÉAvÉNàÉHÉùÉàyÉùÉ´ÉàU.à~É{ÖÉ&λoÉùlÉÉ»oÉÉÊ~ÉlÉHù´ÉÉ{ÉÒKÉ©ÉlÉÉyÉùÉ´ÉlÉÉà+É~ÉiÉÉà 3⁄4ÒùÉ AvÉNà É +{ÉHà +É~ÉqÉ+É{à ÉÉà »ÉÉ©É{ÉÉà HùÒ{Éà £ùÒoÉÒ ¥Écà Éà oÉ«ÉÉà U.à qùHà ´ÉLÉlÉà ´ÉyÉÖ ©ÉW¥ÉlÚ É ¥É{ÉÒ{Éà ´ÉyÉÖ Al»ÉÉ3⁄4§Éùà £ùÒoÉÒ HÉ«ÉùÇ lÉ oÉ´ÉÉ{ÉÅÖ Hɶä É±É §ÉÉùlÉÒ«É 3⁄4ÒùÉ AvÉNà É yÉùÉ´Éà U.à
HÉ>à +©àÉ{É©ÉÉ{ÉÒ±ÉàHà£GlÉHÉÊà´Ée-19{ÉÉHÉùiÉàW3⁄4ÒùÉAvÉNàÉ{Éà£÷HÉà~Ée«ÉÉàU.à3⁄4ÒùÉAvÉNàÉ{É¥É3ÉàùÂÉÅ3⁄4É´àÉÉ{ÉÉ¥ÉÒX~ÉiÉPÉiÉÉÅHÉùiÉÉàU.à3⁄4ÉÅ+ÉÊŶÉH °~Éà +É©É H3⁄4Ò ¶ÉHÉ«É ~ÉùlÅ ÉÖ 3⁄4ÊHHlÉ©ÉÉÅ lÉÉà NÉ«ÉÅÖ ´ÉoÉÇ AvÉNà É ©ÉÉ÷à `~Ée«ÉÉ A~Éù ~ÉÉ÷'ÅÖ W´à ÉÅÖ »ÉÉÊ¥ÉlÉ oÉ«ÉÅÖ 3⁄4lÉ.ÅÖ eÉ«É©ÉeŠʥÉ]{É»à É{ÉÉ +{ÉHà Ê´ÉyÉ »ÉHÅ ÷É{à ÉÉ HÉùiÉà eÉ«É©ÉeÅ {ÉÉà §ÉÉùlÉÒ«É ´«ÉÉ~ÉÉù ©ÉqÅ NÉÊlÉoÉÒ lÉÉà SÉɱÉÒ W ùÂÉà 3⁄4lÉÉ.à »ÉÉoÉÉ»à ÉÉoÉ HÉùà É{à ÉÉ ´ÉÉ«Éù»É ©É3⁄4É©ÉÉùÒ{Éà HÉùiÉà ¥É3lÉÉ©ÉÉÅ PÉÒ 3⁄4É©à ÉÉ«ÉÉ W´à ÉÒ 3⁄4ɱÉlÉ oÉ´ÉÉ ±ÉÉNÉÒ 3⁄4lÉÒ. PÉiÉÉÅ ´ÉoÉÉoâ ÉÒ §ÉÉùlÉÒ«É +oÉlÇ ÉmÅ É©ÉÉÅ W©à É +{à e V´É±à ÉùÒ »ÉGà ÷ùà ©É3⁄4l´É{ÉÅÖ «ÉÉNà ÉqÉ{É +É~«ÉÅÖ U.à A~ÉùÉlÅ É >Î{e«É{É +Gà »~ÉÉ÷à Ç wÉùÉ 75 ÷HÉoÉÒ ´ÉyÉÖ Ê3⁄4»»ÉÉà Ê´É1É©ÉÉÅ ~ÉÉÊà ±É¶e eÉ«É©ÉeÅ +{Éà W©à É +{à e V´É±à ÉùÒ WooÉÉ{Éà Ê´Éq¶à ÉÉ©à ÉÉÅ ©ÉÉHà ±ÉÒ{Éà q¶à É{ÉÉ £Éùà {à É +Gà »ÉSÉ{à W +{ÉÕNÉ (Ê´Éq¶à ÉÒ 3⁄4ÊÅÖ e«ÉÉ©ÉiÉ{ÉÒ +É´ÉHÉ)à ©ÉÉÅ ©É3⁄4l´É{ÉÉà Ê3⁄4»»ÉÉà »Éù G«ÉÉâ U.à +É »ÉGà ÷ù +ÊlÉ ]e~ÉoÉÒ NÉÊlÉ Hù{ÉÉ°Å »ÉÉÊ¥ÉlÉ oÉ«ÉÅÖ U.à +Gà »~ÉÉ÷à Ç +ÉyÉÉÊùlÉ +{Éà ùÉWà NÉÉùÒ ~ÉùÚ H 3⁄4É´à ÉÉoÉÒ ùÉo÷{Ä ÉÒ 7 ÷HÉ YeÒ~ÉÒ lÉ©à ÉW >Î{e«ÉÉ{ÉÒ H±Ú É Ê{ÉHÉ»É oÉ{ÉÉùÒ WiÉ»ÉÉ©à ÉÉÅ 15 ÷HÉ{ÉÉà Ê3⁄4»»ÉÉà yÉùÉ´É{ÉÉ°Å »ÉÉÊ¥ÉlÉ oÉ«ÉÅÖ U.à 3⁄4ɱɩÉÉÅ ±ÉNɧÉNÉ 50 ±ÉÉLÉ ±ÉÉHà É{à Éà ùÉWà NÉÉùÒ +É~ÉÒ ùÂÅÖ U.à »É{É 2022©ÉÉÅ +É +ÉHÅ ±ÉNɧÉNÉ 82 ±ÉÉLÉ »ÉyÖ ÉÒ ~É3⁄4ÉSá ÉÒ W´ÉÉ{ÉÒ ~ÉùÚ Ò »É§Å ÉÉ´É{ÉÉ U.à
§ÉÉùlÉ Ê´É1É{ÉÅÖ »ÉÉoä ÉÒ ©ÉÉ÷à ÅÖ eÉ«É©ÉeÅ {ÉÅÖ H÷ÓNÉ +{Éà ~ÉÉÊà ±ÉʶÉNÅ É »É{à ÷ù ùÂÅÖ U.à H÷ÓNÉ +{Éà ~ÉÉÊà ±ÉʶÉNÅ É >{e»÷ÒÄ {Éà »ÉùHÉù{ÉÉà »É«Ö ÉÉNà «É »É3⁄4HÉù ©É3Ò ù3⁄4là ÉÉà 3⁄4É´à ÉÉoÉÒ +É KÉmà É Ê{ÉùlÅ Éù »É©ÉuÞ oÉlÉÅÖ ùÂÅÖ U.à >Î{e«ÉÉ N±ÉÉ¥à É±É V´É±à ÉùÒ ©ÉÉH÷â {ÉÅÖ ©ÉLÖ «É ©ÉoÉH (3⁄4¥É) oÉ´ÉÉ W> ùÂÅÖ U.à +à ¥ÉÉ¥ÉlÉ©ÉÉÅ +ÉýÉ«ÉÇ {É3⁄4Ó NÉiÉÉ«É Hà §ÉÉùlÉ »ÉùHÉùà Ê´ÉÊ´ÉyÉ A~ÉÉ«ÉÉà wÉùÉ >{´É»à ÷©É{à ÷ +{Éà »HÒ±É ´ÉyÉÉù´ÉÉ ©ÉÉ÷à +{Éà `úÉÉ{e >Î{e«ÉÉ'{Éà ¡É»oÉÉÊ~ÉlÉ Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à +ÉlÅ ÉùùÉo÷ÒÄ «É ©ÉÉH÷â ©ÉÉÅ ~ÉqÉ~ÉiÇ É G«ÉÈÖ U.à lÉoà ÉÒ W ´ÉÊÞ u +{Éà ´É±à «É+Ö eà Ò¶É{É{ÉÒ ~É«ÉÉ~Ç lÉ »É§Å ÉÉ´É{ÉÉ+Éà X´à ÉÉoÉÒ »ÉùHÉùà W©à É +{à e V´É±à ÉùÒ »ÉGà ÷ù{Éà +Gà »~ÉÉ÷à Ç +Êà ù«ÉÉ ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ lÉù£ y«ÉÉ{É HÎà {rlÉ G«ÉÈÖ U.à §ÉÉùlÉ »ÉùHÉù 3⁄4ɱɩÉÉÅ £Éùà {à É eÉ«ÉùGà ÷ >{´É»à ÷©É{à ÷ (+£à eÒ+É>) ©ÉÉ÷à »ÉÒyÉÉ °÷ wÉùÉ 100 ÷HÉ ©ÉeÚ ÒùÉHà ÉiÉ{ÉÒ ~ÉùʩɶÉ{É +É~ÉÒ ù3⁄4Ò U.à lÉ©à É UlÉÉÅ HÉÊà´Ée-19©É3⁄4É©ÉÉùÒ{ÉÉHÉùiÉà+Hà +¡Él«ÉɶÉÒlÉ©ÉÉ3⁄4ɱàÉ{ÉÅÖÊ{É©ÉÉiÇÉoÉ«ÉÅÖ3⁄4É´àÉÉoÉÒ>Î{e«É{ÉW©àÉ+{àeV´É±àÉùÒ>{e»÷ÒÄ~Éù»ÉHÅ÷+É´ÉÒ~Ée«ÉÅÖU,àW{àÉÉoÉÒ 3⁄4´Éà AvÉNà É{Éà {É´É»à ÉùoÉÒ ~ÉÉlà ÉÉ{ÉÒ »ÉÒ©ÉÉ+Éà +ÊÅ HlÉ Hù´ÉÒ ~ÉeÒ ù3⁄4Ò U.à »É©ÉOÉ Ê´É1É{ÉÉ AvÉNà ÉÉ{à ÉÒ ©ÉÉ£H §ÉÉùlÉ{ÉÉ +É AvÉNà É{Éà ~ÉiÉ lÉ{à ÉÒ ~ÉÉ>~ɱÉÉ>{É Hà W©à ÉÉÅ ©ÉÉ>{É»É,Ç ©É{à «É£Ö Gà SÉù»É,Ç 3⁄4ɱà ɻɱà É»É,Ç ùÒ÷±à É»ÉÇ »ÉÊ3⁄4lÉ +{«É ʴɧÉÉNÉÉ{à Éà {É´ÉÉ yÉÉùÉyÉÉùà iÉÉà +{É»Ö Éù´ÉÉ{ÉÒ £ùW ~ÉÉeÒ U.à ©É{à «É£Ö Gà SÉùÓNÉ HÉ©ÉHÉW £ùÒoÉÒ ¶É° Hù´ÉÉ +{Éà ©É3⁄4É©ÉÉùÒ qù©«ÉÉ{É ÷eàÄ ÓNÉ{Éà £ùÒoÉÒ SÉɱÉÖ Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à +PÉ°Å HÉ«ÉÇ Hù´ÉÅÖ ~ÉeÒ ùÂÅÖ U.à Al~ÉÉq{É +Hà ©ÉÉà {É´ÉÉ HÉ«ÉqÉ ©ÉWÖ ¥É ¶É° Hù´ÉÉ +{Éà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éɶà«É±É+ÉSÉÉù»ÉÊÅ3⁄4lÉÉ+É{àÉÅÖ~ÉɱÉ{ÉHù´É{ÉÅÖqùHà ©ÉÉ÷à+PÉ°Å¥É{ÉÒùÂÅÖU.àlÉ©àÉUlÉÉÅ+l«ÉlÅÉË3⁄4©ÉlÉ+{ÉàyÉÒùW~É´ÚÉHÇ +ÉHÉ«ÉÇ~É{ÖÉ&¡É»oÉÉÊ~ÉlÉoÉ>ùÂÅÖU.à ´ÉÊä1ÉH+oÉlÇÉmÅÉyÉÒ©ÉàyÉÒ©Éà~ÉÉ÷É~ÉùSÉelÉÅÖX«ÉUà+{ÉàPÉiÉÒ+ÉʤHÉ+{ÉàH{àÉeàÉ{ÉÒ3⁄4ÒùÉAl~ÉÉqHH~ÅÉ{ÉÒ+É+à àHÉ©ÉHÉXà¶É°HùÒqÒyÉÉÅ3⁄4É´àÉÉoÉÒ´É~ÉùɶÉHÉù q¶à ÉÉà ~ÉiÉ £ùÒ ~ÉÉUÉ ~ÉÉlà ÉÉ{ÉÉ ´«É´É»ÉÉ«É{ÉÒ NÉÉeÒ ~ÉÉ÷É ~Éù SÉeÉ´É´ÉÉ ±ÉÉNÉÒ NÉ«ÉÉ U.à +ÉoÉÒ AvÉNà É{Éà +ÉNÉ3 ´ÉyÉ´ÉÉ ©ÉÉ÷à ¡ÉÉlà »ÉÉ3⁄4{É ©É2«ÉÅÖ 3⁄4É´à ÉÉoÉÒ ÷eàÄ ÓNÉ +{Éà ©É{à «É£Ö Gà SÉùÓNÉ ¡É´ÉÊÞ nÉ +ÉNÉ3 yÉ~É´ÉÉ ±ÉÉNÉÒ U.à A~ÉùÉlÅ É »~É¶à «É±É +Gà »~ÉÉ÷à Ç (»É]à ){ÉÉ W«É~ÉùÚ , »ÉùÖ lÉ ~ÉiÉ ~É{Ö É& HÉ«ÉùÇ lÉ oÉ´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉÅ U.à »ÉùÖ lÉ 3⁄4ÒùÉ ¥É»Ö ÉÇ ~ÉiÉ oÉÉeà É »É©É«É©ÉÉÅ HÉ«ÉùÇ lÉ oÉ> W¶Éà Woà ÉÒ 3⁄4´Éà +É AvÉNà É ~ÉÉUÅÖ £ùÒ{Éà X´à ÉÉ{ÉÉà {ÉoÉÒ lÉ´à ÉÒ ~ÉùÚ Ò ¶ÉG«ÉlÉÉ+Éà qLà ÉÉ«É U.à 3⁄4´Éà ©É3⁄4É©ÉÉùÒ qù©«ÉÉ{É +Gà »~ÉÉ÷à {Ç ÉÒ Î»oÉÊlÉ H´à ÉÒ ù3⁄4Ò lÉ{à ÉÅÖ Ê´É´ÉùiÉ HùÒ+.à
©Éà ©ÉÊ3⁄4{ÉÉ©ÉÉÅ >Î{e«É{É eÉ«É©ÉeÅ +Gà »~ÉÉ÷à Ç ©Éà 2019{ÉÉ 1864.56 Ê©ÉʱɫÉ{É eɱà ÉùoÉÒ PÉ÷Ò{Éà NÉ«ÉÉ ´ÉoÉ{Ç ÉÉ l«ÉÉù¥ÉÉq{ÉÉ ©ÉÊ3⁄4{ÉÉ+É©à ÉÉÅ 389.04 W÷à ±ÉÉà W ùÂÉ.à +É{ÉÅÖ HÉùiÉ +Êà ¡É±É +{Éà ©Éà ©ÉÊ3⁄4{ÉÉ©ÉÉÅ ¥ÉyÉÉÅ W +Hà ©ÉÉà »É~Å ÉiÚ ÉÇ ¥ÉyÅ É ùÂÉÅ 3⁄4lÉÉÅ +{Éà lÉoà ÉÒ +Êà ¡É±É©ÉÉÅ WùÉ~ÉiÉ +Gà »~ÉÉ÷à Ç oÉ«ÉÅÖ ¶ÉG«ÉÅÖ {É 3⁄4lÉ.ÅÖ ©Éà ©ÉÊ3⁄4{ÉÉ©ÉÉÅ SÉÉ>{ÉÉ,«ÉùÖ É~à É +{Éà +É»à ÷ÊàÄ ±É«ÉÉ LÉÉlÉà {ÉY´ÉÅÖ +Gà »~ÉÉ÷à Ç {ÉÉyá ÉÉ«ÉÅÖ ~ÉùlÅ ÉÖ «É+Ö »à É +{Éà Ê©Ée±É >»÷ HÉÊà ´Ée-19{ÉÒ SÉ~É÷à ©ÉÉÅ ùÂÉÅ 3⁄4É´à ÉÉoÉÒ §ÉÉùlÉ{ÉÅÖ H÷ +{à e ~ÉÉÊà ±É¶e{ÉÅÖ +Gà »~ÉÉ÷à Ç 898.32©ÉÒ±ÉÒ«É{É eɱà Éù W{Ú É ©ÉÊ3⁄4{ÉÉ qù©«ÉÉ{É {ÉÉyá ÉÉ«ÉÅÖ 3⁄4lÉ.ÅÖ +É +ÉHÅ +ÉNɱÉÉ ´ÉoÉ{Ç ÉÉ »É©ÉÉ{É NÉÉ3É HùlÉÉÅ 81.63 ÷HÉ{ÉÉà +÷à ±Éà H1à 094.58 ©ÉÒ±ÉÒ«É{É eɱà Éù©ÉÉoÅ ÉÒ 898.32 ©ÉÒ±ÉÒ«É{É eɱà Éù{ÉÉà PÉ÷ÉeÉà q¶ÉÉ´Ç Éà U.à
 11 • eÉ«É©ÉÅe eÉ«ÉWà»÷ • X{«ÉÖ+ÉùÒ - £àúÉÖ+ÉùÒ 2021

   9   10   11   12   13