Page 12 - Diamond Digest :: Jan.-Feb. 2021 Issue
P. 12

 +àʡɱÉoÉÒ WÚ{É 2020{ÉÉ »É©É«ÉNÉÉ3É qù©«ÉÉ{É H÷ +à{e ~ÉÉàʱɶe eÉ«É©ÉÅe{ÉÖÅ +àG»~ÉÉà÷Ç 1801.71©ÉÒ±ÉÒ«É{É eÉà±Éù{ÉÖÅ ùÂÖÅ Wà +ÉNɱÉÉ ´ÉoÉÇ{ÉÉ »É©ÉÉ{ÉNÉÉ3É HùlÉÉÅ 49.68 ÷HÉ{ÉÉà q¶ÉÉÇ´Éà Uà. WÚ±ÉÉ>©ÉÉÅ ~ÉiÉ eÉ«É©ÉÅe{ÉÖÅ +àG»É~ÉÉà÷Ç 38.85÷HÉ Wà÷±ÉÖÅ +ÉNɱÉÉ ´ÉoÉÇ{ÉÒ »ÉùLÉÉ©ÉiÉÒ+à PÉ÷«ÉÖÅ 3⁄4lÉÖÅ. ù£{ÉÖÅ >©~ÉÉà÷Ç ~ÉiÉ »ÉÉoÉÉà»ÉÉoÉ PÉ÷lÉÖÅ ùÂÖÅ 3⁄4lÉÖÅ. WÚ±ÉÉ> 2020©ÉÉÅ +ÉNɱÉÉ ´ÉoÉÇ{ÉÒ »ÉùLÉÉ©ÉiÉÒ+à 81.63 ÷HÉ PÉ÷Ò{Éà 230.90 ©ÉÒ±ÉÒ«É{É eÉà±Éù ùÂÖÅ. +ÉNɱÉÉ ´ÉoÉÇ +É W »É©É«ÉNÉÉ3É qù©«ÉÉ{É >©~ÉÉà÷Ç 1094.58 ©ÉÒ±ÉÒ«É{É eÉà±Éù ùÂÖÅ 3⁄4lÉÖÅ.
AvÉàNÉHÉùÉà{Éà ¡ÉÉàl»ÉÉÊ3⁄4lÉ HùÒ{Éà l«ÉÉù{ÉÉ YWà>~ÉÒ»ÉÒ{ÉÉ SÉàù©Éà{É ¡É©ÉÉàq +OÉ´ÉɱÉà WiÉÉ´«ÉÖÅ 3⁄4lÉÖÅ Hà +É~ÉiÉà 3⁄4HÉùÉl©ÉH +ʧÉNÉ©É »ÉÉoÉà +ÉNÉ3 ´ÉyÉ´ÉÉ{ÉÖÅ Uà. §ÉÉùlÉÒ«É Wà©É +à{e V´Éà±ÉùÒ ~ÉÉ»Éà 1 ©ÉÒ±ÉÒ«É{É eÉà±Éù{ÉÉ +ÉàeÇùÉà ~Éà{eÓNÉ ~Ée«ÉÉ Uà. lÉà©ÉiÉà WiÉÉ´«ÉÖÅ 3⁄4lÉÖÅ Hà +É +ÉàeÇùÉà{ÉÉ ©ÉɱÉ{ÉÒ eÒ±ÉÒ´ÉùÒ lÉÖùlÉ W HùÒ {ÉÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà HÉùiÉ Hà Xà +É©É {É3⁄4Ó oÉÉ«É lÉÉà +É~ÉiÉÉÅ ~ÉeÉà¶ÉÒ qà¶ÉÉà Wà´ÉÉ Hà SÉÉ>{ÉÉ +{Éà oÉÉ>±Éà{e +É~ÉiÉÒ Ê´É±ÉÅ¥É{ÉÒÊlÉ{ÉÉà ±ÉÉ§É ±É> ±Éà¶Éà.HÉùiÉ Hà lÉà ´ÉLÉlÉà +É ¥É}Éà qà¶ÉÉà{ÉÉ 3⁄4ÒùÉ AvÉàNÉ HÉ«ÉÇùlÉ ùÂÉÅ 3⁄4lÉÉÅ. +É{ÉÉoÉÒ AvÉàNÉ{Éà ¡ÉÉàl»ÉÉ3⁄4{É ©É2«ÉÖÅ +{Éà oÉÉàeÉ PÉiÉÉÅ +ŶÉà HÉ©ÉHÉXà £ùÒoÉÒ ©É3⁄4É©É3⁄4à{ÉlÉà ¶É° Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉÅ Xà Hà £ùÒoÉÒ HÉ©ÉHÉXà ¶É° ùÉLÉ´ÉÉ ©ÉÉ÷à ~ÉÚùlÉÒ lÉHàqÉùÒ ùÉLÉ´ÉÒ ~ÉeÒ 3⁄4lÉÒ +{Éà Al~ÉÉq{É ¡ÉÊJ«ÉÉ qù©«ÉÉ{É »ÉÅ~ÉÚiÉÇ »ÉÉ´ÉSÉàlÉÒ »ÉÉoÉà ~ÉùÅlÉÖ NɧÉùÉ«ÉÉ ´ÉNÉù 3⁄4ÒùÉ Al~ÉÉqHÉà+à »ÉÉ3⁄4»É HùÒ{Éà +ÉÅʶÉH HÉ©ÉHÉXà ¶É° G«ÉÉÈ.
±ÉÉàHeÉA{É qù©«ÉÉ{É YWà>~ÉÒ»ÉÒ wÉùÉ ©É3⁄4ÉùÉo÷Ä »ÉùHÉù{Éà Ê´É{ÉÅÊlÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ 3⁄4lÉÒ Hà 3⁄4ÒùÉ ´Éà~ÉÉù{ÉÉ ©É3⁄4l´É{ÉÉ ©ÉoÉHÉà Wà´ÉÉ Hà »ÉÒ~], ¥ÉÒeÒ¥ÉÒ, >l«ÉÉqÒ LÉÉlÉà »÷É{e{eÇ +Éà~Éùà¶É{É ¡ÉÉà»ÉÒWù (+à»É+Éà~ÉÒ){ÉÉ +ÅHÖ¶É 3⁄4àc3 HÉ©ÉHÉXà ¶É° Hù´ÉÉ{ÉÒ UÚ÷ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà. +É »ÉÚSÉ{É{ÉÉà »ÉùHÉùà +©É±É G«ÉÉâ +{Éà HÉ©ÉHÉXà HÉàÊ´Ée-19{ÉÉ +{ÉÖ»ÉÅyÉÉ{É©ÉÉÅ PÉeÉ«Éà±ÉÉ yÉÉùÉyÉÉàùiÉÉà ©ÉÖW¥É HÉ©ÉHÉW ¶É° Hù´ÉÉ{ÉÒ UÚ÷ ©É3Ò.
+É »É©É«Éà >{e»÷ÄÒ{ÉÉ +ÉNÉà´ÉÉ{ÉÉà+à Ê3⁄4Å©ÉlÉ~ÉÚ´ÉÇH Ê{ÉiÉÇ«É ±É>{Éà ~ÉÖ{É&´«ÉÉ~ÉÉù ¶É° Hù´ÉÉ{ÉÉà Ê{ÉyÉÉÇù G«ÉÉâ. +É©É HÉàùÉà{ÉÉ +NÉÉA{ÉÉ »É©É«ÉHÉ3 HùlÉÉÅ 20 ÷HÉ +ÉàUÒ HÉ«ÉÇKÉ©ÉlÉÉoÉÒ £ùÒoÉÒ +ÉàÊ£»ÉÉà HÉ«ÉÇùlÉ oÉ´ÉÉ ±ÉÉNÉÒ. AvÉàNÉà »ÉÉ©ÉÖÊ3⁄4H ùÒlÉà Ê{ÉiÉÇ«É ±ÉÒyÉÉà Hà 15 ©Éà, 2020oÉÒ +àH ©ÉÊ3⁄4{ÉÉ ©ÉÉ÷à >©~ÉÉà÷Ç Hù´ÉÉ{ÉÖÅ ¥ÉÅyÉ ù3⁄4à¶Éà. +É{ÉÉoÉÒ eÉ«É©ÉÅe{ÉÒ ÊHÅ©ÉlÉÉà©ÉÉÅ Ê»oÉùlÉÉ ±ÉÉ´ÉÒ ¶ÉHɶÉà +{Éà WÚ{ÉÉà »÷ÉàH ~ÉiÉ ÎG±É«Éù HùÒ ¶ÉHɶÉà. +É Ê{ÉiÉÇ«É qùàH AvÉàNÉHÉùÉà+à ©ÉÉ{«É ùÉLÉÒ{Éà lÉà ©ÉÖW¥É HÉ©É Hù´ÉÉ{ÉÒ »ÉÅ©ÉÊlÉ +É~ÉÒ. A~ÉùÉÅlÉ 3⁄4ÒùÉ{ÉÉ HÉùÒNÉùÉà{Éà Wà´ÉÉà ±ÉÉàHeÉA{É{ÉÉà Ê~ÉùÒ«Ée ~ÉÚùÉà oÉÉ«É lÉà´ÉÉà lÉÖùlÉ W +Éqà¶É +É~ÉÒ{Éà ~ÉÉUÉ HÉ©É ~Éù ¥ÉÉà±ÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà.
+É »ÉÅq§ÉÇ©ÉÉÅ Ê©ÉÊe«ÉÉ+à ÷ÉÅHà±ÉÖÅ §ÉÉùlÉ »ÉùHÉù{ÉÉ >HÉà{ÉÉàÊ©ÉH +àe´ÉÉ>]ù °~ÉÉ qnÉÉ{ÉÖÅ Ê´ÉyÉÉ{É, +´É±ÉÉàH´ÉÉ Wà´ÉÖÅ Uà. lÉà+Éà+à WiÉÉ´«ÉÖÅ 3⁄4lÉÖÅ Hà eÉ«É©ÉÅe +{Éà V´Éà±ÉùÒ >{e»÷ÄÒ +Ê{ÉÊýÉlÉlÉÉ+Éà©ÉÉÅoÉÒ ~É»ÉÉù oÉ> ù3⁄4Ò Uà +{Éà lÉàoÉÒ +É »ÉàG÷ù ©ÉÉ÷à £ùÒoÉÒ HÉ«ÉÇùlÉ oÉ´ÉÉ{Éà LÉÉ»»ÉÉà »É©É«É ±ÉÉNÉÒ ¶ÉHà Uà. »ÉÖùlÉ{ÉÉ HÉùÒNÉùÉà{ÉÉ ©ÉÅe3{ÉÉ +OÉiÉÒ+Éà+à ~ÉiÉ WiÉÉ´«ÉÖÅ 3⁄4lÉÖÅ Hà +É´ÉÉ »ÉÅXàNÉÉà©ÉÉÅ ùl{ÉH±ÉÉHÉùÉà{ÉÉà 70 ÷HÉ »É©ÉÖ3⁄4 »ÉÖùlÉ©ÉÉÅ £ùÒ +É´Éà lÉà´ÉÖÅ ±ÉÉNÉlÉÖÅ {ÉoÉÒ. 800oÉÒ ´ÉyÉÉùà Wà÷±ÉÉ »ÉÖùlÉ{ÉÉ 3⁄4ÒùÉ ~ÉÉàʱÉʶÉÅNÉ +àH©ÉÉà©ÉÉ 50 ±ÉÉLÉ Wà÷±ÉÉ ±ÉÉàHÉà ùÉàYùÉà÷Ò H©ÉÉ> ùÂÉÅ Uà. ©ÉÉSÉÇoÉÒ WÚ{É »ÉÖyÉÒ »ÉÖùlÉ{ÉÉ HÉùLÉÉ{ÉÉ ¥ÉÅyÉ ùÂÉÅ. £ùÒ WÚ{É©ÉÉÅ HÉùLÉÉ{ÉÉ LÉÚ±ÉlÉÉ{ÉÒ »ÉÉoÉà 600 Wà÷±ÉÉ HÉùÒNÉùÉà +{Éà lÉà{ÉÉ ~ÉÊù´ÉÉù W{ÉÉà{Éà HÉàùÉà{ÉÉ ~ÉÉà]Ò÷Ò´É ÷à»÷ +É´«ÉÉà lÉàoÉÒ {ÉÉ UÚ÷Hà lÉà+Éà{Éà ´ÉlÉ{É lÉù£ ~ÉÉUÉ £ù´ÉÉ{ÉÒ £ùW ~ÉeÒ . eÉ«É©ÉÅe{ÉÉ HÉùLÉÉ{ÉÉ ¥ÉÅyÉ ~ÉeÒ W´ÉÉoÉÒ Wà HÉùÒNÉùÉà §ÉÉeÉ{ÉÉ ©ÉHÉ{É©ÉÉÅ ù3⁄4àlÉÉ 3⁄4lÉÉÅ lÉà+Éà{Éà PÉùNÉÖWùÉ{É SɱÉÉ´É´ÉÉ{ÉÖÅ ©ÉÖ¶Hà±É oÉ> ~Ée«ÉÖÅ. lÉà+Éà{Éà +ÉàUÉ©ÉÉÅ +ÉàUÉ SÉÉù ©ÉÊ3⁄4{ÉÉ ´ÉNÉù ~ÉNÉÉùà ù3⁄4à´ÉÖÅ ~Ée«ÉÖÅ. £ùÒ HÉùLÉÉ{ÉÉ ¶É° oÉÉ«É lÉà{ÉÒ +ɶÉÉ©ÉÉÅ lÉà+Éà ©ÉÉÅe©ÉÉÅe Y´É{É ´É3⁄4à´ÉÉùÉà SɱÉÉ´ÉlÉÉ ùÂÉÅ.
lÉà©É UlÉÉÅ »ÉÖùlÉ{ÉÉ 3⁄4ÒùÉ{ÉÉ HÉùLÉÉ{ÉÉ{ÉÉ ©ÉÉʱÉHÉà+à £ùÒoÉÒ ~ÉÚùlÉÒ lÉHàqÉùÒ ùÉLÉÒ{Éà ~ÉÖ{É& +àH©ÉÉà ¶É° Hù´ÉÉ{ÉÒ Ê3⁄4Å©ÉlÉ HùÒ. +ÉèNÉ»÷©ÉÉÅ >Î{e«ÉÉ{ÉÉà H÷ +{Éà ~ÉÉàʱɶe{ÉÉà +àG»~ÉÉà÷Ç +ÉNɱÉÉ ´ÉoÉÇ{ÉÒ »ÉùLÉÉ©ÉiÉÒ+à 25.72 ÷HÉ PÉ÷Ò W´ÉÉ ~ÉÉ©«ÉÉà. 1638.22 ©ÉÒ±ÉÒ«É{É eÉà±ÉùoÉÒ PÉ÷Ò{Éà 1216.79 ©ÉÒ±ÉÒ«É{É eÉà±Éù{ÉÉà +àG»~ÉÉà÷Ç ´«ÉÉ~ÉÉù PÉ÷«ÉÉà. lÉà´ÉÒ W ùÒlÉà ù£ >©~ÉÉà÷Ç ~ÉiÉ 42.23 ÷HÉ PÉ÷Ò{Éà +ÉNɱÉÉ ´ÉoÉÇ{ÉÉ 861.13 ©ÉÒ±ÉÒ«É{É eÉà±ÉùoÉÒ PÉ÷Ò{Éà 497.51 ©ÉÒ±ÉÒ«É{É{ÉÖÅ ùÂÖÅ. ù£ eÉ«É©ÉÅe{ÉÖÅ +àG»~ÉÉà÷Ç +ÉNɱÉÉ 2019{ÉÉ +ÉèNÉ»÷{ÉÒ »ÉùLÉÉ©ÉiÉÒ+à 120.15 ©ÉÒ±ÉÒ«É{É©ÉÉÅoÉÒ ©ÉÉmÉ 22.75 ©ÉÒ±ÉÒ«É{É Wà÷±ÉÖÅ oÉ> ¶ÉG«ÉÖÅ.
©É3⁄4É©ÉÉùÒ{Éà ©É3⁄4ÉlÉ Hù´ÉÉ{ÉÉ ©ÉÖL«É HÉùiÉ lÉùÒHà ¡ÉÉàeG¶É{É »Éà{÷ùÉà+à HÉ©ÉHÉW ¥ÉÅyÉ HùÒ {ÉÉLÉ´ÉÉ ~Ée«ÉÉ, V«ÉÉùà ù£ eÉ«É©ÉÅe{ÉÖÅ >©~ÉÉà÷Ç ~ÉiÉ ¡ÉÉàeG÷{ÉÒ +ÊlÉ¶É«É {É¥É3Ò Êe©ÉÉ{e{ÉÉ HÉùiÉà PÉ÷´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÖÅ. >Î{e«ÉÉ©ÉÉÅoÉÒ oÉlÉÒ Ê{ÉHÉ»É{ÉÖÅ ¡É©ÉÉiÉ Êe©ÉÉ{e PÉ÷´ÉÉ{ÉÉ HÉùiÉà »É~±ÉÉ«É SÉà{É úÉàH oÉ> W´ÉÉoÉÒ PÉ÷Ò NÉ>. +É©É 2009{ÉÉ »É©É«É{ÉÒ ©ÉÉ£H +àG»~ÉÉà÷Ç©ÉÉÅ §ÉÉùà §ÉÅNÉÉiÉ »ÉXÇ«ÉÖÅ. HÉàʱÉ{É ¶ÉÉ3⁄4{ÉÉ ¶É¥qÉà©ÉÉÅ - ``2008©ÉÉÅ +àHÉq G´ÉÉ÷Çù ©ÉÉ÷à yÉÅyÉÉà +»lÉ´«É»lÉ oÉ> NÉ«ÉÉà 3⁄4lÉÉà ~ÉiÉ l«ÉÉù¥ÉÉq £ùÒoÉÒ yÉÅyÉÉà ´«É´ÉÊ»oÉlÉ oÉ´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉà 3⁄4lÉÉà. 3⁄4´Éà V«ÉÉùà Êq´ÉÉ3Ò,ÊJ»É©É»É +{Éà ´Éà±Éà{÷É>{É eà Wà´ÉÉ lÉ3⁄4à´ÉÉùÉà +É´ÉÒ NÉ«ÉÉ 3⁄4Éà´ÉÉ UlÉÉÅ Êe©ÉÉ{e Xà>+à lÉà÷±ÉÒ BSÉHÉ> {ÉoÉÒ. +ÉoÉÒ +ÉLÉÉ ´ÉoÉÇ{ÉÉ +àG»~ÉÉà÷Ç{ÉÉ +ÉÅH{ÉÖÅ ¡É©ÉÉiÉ »Éù§Éù oÉ´ÉÉ{ÉÒ ¶ÉG«ÉlÉÉ ù3⁄4Ò {ÉoÉÒ. >Î{e«ÉÉ+à Ê´É1É{ÉÒ »ÉÉäoÉÒ ´ÉyÉÖ »ÉLÉlÉÉ>~ÉÚ´ÉÇH HÉàùÉà{ÉÉ{ÉÉà »ÉÉ©É{ÉÉà Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à ±ÉÉàHeÉA{É X3⁄4àù G«ÉÉâ 3⁄4lÉÉà. +É´ÉÉ HÉùiÉà HÉ©ÉHÉXà lÉt{É »oÉÊNÉlÉ HùÒ {ÉÉLÉ´ÉÉ ~Ée«ÉÉÅ 3⁄4lÉÉÅ. 70 ±ÉÉLÉoÉÒ ´ÉyÉÖ ±ÉÉàHÉà{Éà >{£àG¶É{É ±ÉÉN«ÉÖÅ 3⁄4Éà´ÉÉoÉÒ qÖÊ{É«ÉÉ{ÉÉ ©É3⁄4l´É{ÉÉ 3⁄4Éà÷»~ÉÉè÷©ÉÉÅ §ÉÉùlÉ{ÉÖÅ {ÉÉ©É ¥ÉÉà±ÉÉ´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÖÅ 3⁄4lÉÖÅ. U ©ÉÊ3⁄4{ÉÉ©ÉÉÅ qà¶É{ÉÖÅ eÉ«É©ÉÅe +àG»~ÉÉà÷Ç 37 ÷HÉ PÉ÷Ò{Éà 5.5 ¥ÉÒ±ÉÒ«É{É oÉ> NÉ«ÉÖÅ. l«ÉÉù¥ÉÉq ´ÉHÇùÉà £ùÒoÉÒ »ÉÖùlÉ ~ÉùlÉ +É´ÉÒ{Éà HÉ©Éà ±ÉÉNÉ´ÉÉ ©ÉÉÅe«ÉÉ Uà. 3⁄4WÖ ~ÉiÉ N±ÉÉà¥É±É »É~±ÉÉ«É SÉà{É G«ÉÉùà »ÉÖ´«É´ÉÊ»oÉlÉ oɶÉà lÉà H3⁄4à´ÉÖÅ +¶ÉG«É WiÉÉ«É Uà.''
»ÉÖùlÉ{ÉÒ eÉ«É©ÉÅe ©ÉÉHâ÷©ÉÉÅ ~ÉÉÅSÉàH ±ÉÉLÉ ±ÉÉàHÉà HÉ«ÉÇùlÉ Uà, +{Éà Ê´É1É{ÉÒ »ÉÉäoÉÒ Ê´É¶ÉÉ3 ~ÉÉàʱÉʶÉÅNÉ 3⁄4¥É lÉùÒHà ¡ÉL«ÉÉlÉ Uà, l«ÉÉÅ »ÉÉäoÉÒ »ÉLÉlÉ 3⁄4Ée©ÉÉùÒ §ÉÉàNÉ´É´ÉÉ{ÉÉà »É©É«É +É´ÉÒ NÉ«ÉÉà Uà. +É©É »ÉÉ©ÉÉ{«É ©ÉÉiÉ»É{Éà H©©ÉùlÉÉàe £÷HÉà HÉàÊ´Ée ©É3⁄4É©ÉÉùÒ+à ©ÉÉ«ÉÉâ Uà.
 12 • eÉ«É©ÉÅe eÉ«ÉWà»÷ • X{«ÉÖ+ÉùÒ - £àúÉÖ+ÉùÒ 2021
12 • eÉ«É©ÉÅe eÉ«ÉWà»÷ • X{«ÉÖ+ÉùÒ - £àúÉÖ+ÉùÒ 2021

   10   11   12   13   14