Page 16 - Diamond Digest :: Jan.-Feb. 2021 Issue
P. 16

  +É> +É> Wà+à»É ´ÉSÉÖÇ+±É 2.0{ÉÉ +É«ÉÉàW{Éà Wà©É +à{e V´Éà±ÉùÒ >{e»÷ÄÒ{Éà ´ÉyÉÖ NÉÊlɶÉÒ±É HùÒ
 >Î{e«ÉÉ >{÷ù{Éà¶É{É±É Wà©É +à{e V´Éà±ÉùÒ ¶ÉÉà{ÉÒ ~É3⁄4à±ÉÒ +ÉàÊe¶É{É{ÉÒ »É£3lÉÉ ¥ÉÉq YWà>~ÉÒ»ÉÒ+à ÊwÊlÉ«É +àÊe¶É{É{ÉÖÅ +É«ÉÉàW{É +É>+É>Wà+à»É ´ÉSÉÖÇ+±É 2.0{ÉÉ {ÉÉ©ÉoÉÒ G«ÉÖÈ. Y+É>+à wÉùÉ ¡É»lÉÖlÉ +É ¶ÉÉà SÉàù©Éà{É HÉàʱÉ{É ¶ÉÉ3⁄4, ´ÉÉ>»É SÉàù©Éà{É Ê´É~ÉÖ±É ¶ÉÉ3⁄4, H{´ÉÒ{Éù {Éà¶É{É±É +àÎG]ʥɶÉ{É ¶Éä±Éà¶É »ÉÉÅNÉÉiÉÒ, YWà>~ÉÒ»ÉÒ{ÉÉ +àÎG]G«ÉÖ÷Ò´É eÉ«ÉùàG÷ù »É¥«É»ÉÉSÉÒ ùà »ÉÊ3⁄4lÉ +{«É ©É3⁄4É{ÉÖ§ÉÉ´ÉÉà{ÉÒ A~ÉλoÉÊlÉ©ÉÉÅ »ÉÅ~É}É oÉ«ÉÉà.
¶ÉÉà ©ÉÉ÷à ~ÉÉÅSÉ 3⁄4Éà±É Ê{É«ÉÖGlÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉÅ 3⁄4lÉÉÅ. 1) ÷ÄàÊe¶É{É±É NÉÉà±e V´Éà±ÉùÒ 2) NÉÉà±e V´Éà±ÉùÒ (©ÉÉ»É) 3) eÉ«É©ÉÅe/H±ÉeÇ Wà©É »÷Éà{É V´Éà±ÉùÒ 4) HÖ÷ù/úÉÉ>e±É V´Éà±ÉùÒ +{Éà 5) ©É¶ÉÒ{ÉùÒ +{Éà +{«É SÉÒXà 250 +àÎG]Ê¥É÷»ÉÇ wÉùÉ ¡ÉqʶÉÇlÉ HùÉ«Éà±ÉÉ ¡ÉÉàeG÷ +{Éà 800 oÉÒ ´ÉyÉÖ ùY»÷eÇ ¥ÉÉ«É»ÉÇ Hà Wà©ÉÉÅ >{÷ù{Éà¶É{É±É ¥ÉÉ«É»ÉÇ Wà´ÉÉ Hà «ÉÖ+à»É, «ÉÖHà, «ÉÖ+à>, Ê»ÉÅNÉÉ~ÉÉàù, ¥ÉÅNɱÉÉqà¶É, {Éà~ÉɱÉ,
 16 • eÉ«É©ÉÅe eÉ«ÉWà»÷ • X{«ÉÖ+ÉùÒ - £àúÉÖ+ÉùÒ 2021   14   15   16   17   18