Page 21 - Diamond Digest :: Jan.-Feb. 2021 Issue
P. 21

»É©ÉÉSÉÉù WNÉlÉ.....
 Y+É>+àà wÉùÉ 2 ©ÉÒ±ÉÒ«É{É eÉà±Éù{ÉÒ »HÉà±Éù¶ÉÒ~É
Y+É>+à wÉùÉ Wà©É +à{e V´Éà±ÉùÒ >{e»÷ÄÒ »ÉÉoÉà »ÉÅH3É«Éà±ÉÉ qùàH ©ÉÉ÷à »HÉà±Éù¶ÉÒ~É{ÉÒ X3⁄4àùÉlÉ HùÒ{Éà ¶ÉäKÉÊiÉH ©É3⁄4l´ÉÉHÉÅKÉÉ ~ÉÚiÉÇ Hù´ÉÉ ©ÉÉÅNÉlÉÉ ±ÉÉàHÉà ©ÉÉ÷à »É3⁄4É«ÉHÉùH «ÉÉàW{ÉÉ ¥É3⁄4Éù ~ÉÉeÒ Uà. ©ÉÉSÉÇ{ÉÒ 31 lÉÉùÒLÉ »ÉÖyÉÒ©ÉÉÅ Y+É>+à »HÉà±Éù¶ÉÒ~É{ÉÒ +à~±ÉÒHà¶É{É »´ÉÒHÉù¶Éà. +É ´ÉoÉÇ{ÉÉ WÚ{ÉoÉÒ Êe»Éà©¥Éù qù©«ÉÉ{É{ÉÉ G±ÉÉ»É ©ÉÉ÷à +É »HÉà±Éù¶ÉÒ~É ©ÉÉ{«É NÉiÉɶÉà. +ÉLÉÉ Ê´É1É{ÉÉ qùàH >SUÖH Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà ©ÉÉ÷à +É »HÉà±Éù¶ÉÒ~É LÉÖ±±ÉÒ ©ÉÚH´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ Uà. +É ¡ÉÊJ«ÉÉ©ÉÉÅ Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà Êe»÷{»É +àV«ÉÖHà¶É{É ¡ÉÉàOÉÉ©É ©ÉÉ÷à +à~±ÉÒHà¶É{É ©ÉÉàH±ÉÒ ¶ÉHà Uà. ~Éà{ÉeàÊ©ÉH{ÉÉ HÉùiÉà ©É«ÉÉÇqÒlÉ
KÉ©ÉlÉÉ Ê{ÉyÉÉÇùÒlÉ HùÒ 3⁄4Éà´ÉÉoÉÒ +Éà{É-Hà©~É»É »HÉà±Éù¶ÉÒ~É{ÉÖÅ ¡É©ÉÉiÉ lÉà ©ÉÖW¥É{ÉÖÅ ù3⁄4à¶Éà. ´ÉyÉÖ Ê´ÉNÉlÉÉà ©ÉÉ÷à Y+É>+à{ÉÒ »ÉÉ>÷ ~ÉùoÉÒ ©ÉÉÊ3⁄4lÉÒ ©Éà3´ÉÒ ¶ÉHɶÉà. eÅH{É ~Éà - Y+É>+à{ÉÉ Ê»ÉÊ{É«Éù ´ÉÉ>»É ¡ÉàÊ»Éeà{÷ +É࣠+àV«ÉÖHà¶É{É - `+É ¡ÉHÉù{ÉÒ W°Êù«ÉÉlÉ ~ÉÚùH »Éà´ÉÉ +©ÉÉà+à ¡ÉoÉ©É ´ÉLÉlÉ qÉLÉ±É HùÒ Uà.'' »HÉà±Éù¶ÉÒ~É{ÉÒ »ÉÅL«ÉÉ +{Éà ùH©É qùàH Hà©~É»É ©ÉÉ÷à +±ÉNÉ +±ÉNÉ ¡É©ÉÉiÉ©ÉÉÅ ù3⁄4à¶Éà. Y+É>+à wÉùÉ »É{É 2010oÉÒ ¶É° HùÒ{Éà +l«ÉÉù »ÉÖyÉÒ©ÉÉÅ 15 ©ÉÒ.eÉà±ÉùoÉÒ ´ÉyÉÖ ùH©É{ÉÒ »HÉà±Éù¶ÉÒ~É +à{ÉÉ«ÉlÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ Uà, Wà{ÉÉà 3000 oÉÒ ´ÉyÉÖ Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà+à ±ÉÉ§É ±ÉÒyÉÉà Uà.
{ÉÉiÉÉÅ ¡ÉyÉÉ{É Ê{É©ÉDZÉÉ Ê»ÉoÉÉùÉ©É{Éà NÉ>HɱÉà ùWÚ Hùà±ÉÉ ¥ÉWà÷©ÉÉÅ »É´Éâ »ÉÖLÉÒ{ÉÉà §É´ÉlÉÖ »Éù´Éà »É{lÉÖ Ê{ÉùÉ©É«ÉÉ{ÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉ »ÉÉoÉà ´«ÉÉ~ÉH £Åe £É3´ÉiÉÒ HùÒ Uà. HÉàùÉà{ÉÉ{Éà HÉùiÉà ~ÉÉU±ÉÉ +àH ´ÉoÉÇ©ÉÉÅ +ÉùÉàN«É KÉàmÉ{ÉÖÅ ©É3⁄4l´É 3⁄4´Éà »ÉùHÉù{Éà »É©ÉX«ÉÖÅ Uà. +à÷±Éà 3⁄4à±oÉ »ÉàG÷ù ©ÉÉ÷à ¥ÉWà÷©ÉÉÅ NÉlÉ ´Éù»ÉoÉÒ +hÒ NÉiÉÉà ´ÉyÉÉùÉà Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +à÷±Éà Hà HÉàùÉà{ÉÉ{ÉÉ ¥É3⁄4É{Éà ~ÉiÉ qà¶É{ÉÒ +ÉùÉàN«É »Éà´ÉÉ+Éà 3⁄4´Éà ~ÉÉ÷à SÉe´ÉÉ{ÉÒ »ÉŧÉÉ´É{ÉÉ Uà.©ÉÉmÉ HÉàùÉà{ÉÉ ù»ÉÒ ©ÉÉ÷à W »ÉùHÉùà 35,000 HùÉàe °Ê~É«ÉÉ £É3´«ÉÉÅ Uà. ~ÉùÅlÉÖ ¡É©ÉÉiÉ©ÉÉÅ +ÉÅlÉùùÉo÷ÄÒ«É L«ÉÉÊlÉ ¡ÉÉ~lÉ HùÒ ù3⁄4à±ÉÒ §ÉÉùlÉÒ«É ´ÉàÊH»É{É{ÉÉ ´ÉàSÉÉiÉoÉÒ oÉ{ÉÉùÉ +É oÉH £É«ÉqÉ+Éà ~Éù {ÉÉiÉÉÅ¡ÉyÉÉ{Éà UàeÉà hÉÅHÒ ùÉL«ÉÉà Uà. §ÉÉùlÉ +É]Éq oÉ«ÉÖÅ ~ÉUÒ ù»ÉÒHùiÉ ©ÉÉ÷à{ÉÒ »ÉÉäoÉÒ ©ÉÉà÷Ò ùH©É +É ¥ÉWà÷©ÉÉÅ Uà. ´ÉeÉ¡ÉyÉÉ{É ©ÉÉàqÒ{ÉÉ qÉàùÒ»ÉÅSÉÉù ¡É©ÉÉiÉà {É´ÉÒ {É´ÉÒ «ÉÉàW{ÉÉ+Éà©ÉÉÅ ±ÉÉàHÊ¡É«É oÉÉ«É lÉà´ÉÉ {ÉÉ©ÉHùiÉ lÉÉà 3⁄4´Éà ¥ÉWà÷{ÉÉà +àH §ÉÉNÉ ¥É{ÉÒ NÉ«ÉÉ Uà.
+à ¡É©ÉÉiÉà +É ´ÉLÉlÉà +Él©ÉÊ{ɧÉÇù »´É»oÉ §ÉÉùlÉ «ÉÉàW{ÉÉ{ÉÒ X3⁄4àùÉlÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ Uà. §ÉÉW~É{ÉÉ {ÉàlÉÞl´É´ÉÉ3Ò +à{ÉeÒ+à »ÉùHÉùà mÉiÉàH ´ÉoÉÇ ~É3⁄4à±ÉÉ ©Éà>H >{É >Î{e«ÉÉ «ÉÉàW{ÉÉ{ÉÒ ±ÉÉ±É ÊH±±ÉÉ ~Éù{ÉÒ X3⁄4àùÉlÉ HùÒ 3⁄4lÉÒ. ~ÉùÅlÉÖ +à »ÉÅ~ÉÚiÉÇ Ê{Éo£3 Ê{É´ÉelÉÉ +à{ÉÉ Êù~±Éà»É©Éà{÷©ÉÉÅ NÉ«ÉÉ ´Éù»Éà +Él©ÉÊ{ɧÉÇù §ÉÉùlÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉÉà ´É3⁄4àlÉÒ HùÒ Hà{r »ÉùHÉùà LÉÉ{ÉNÉÒ HùiÉ{ÉÒ ]ÖÅ¥Éà¶É A~ÉÉeÒ Uà. LÉÉ{ÉNÉÒHùiÉ{Éà ¥É3⁄4Ö W SÉɱÉÉHÒ »ÉÉoÉà +Él©ÉÊ{ɧÉÇùlÉÉ »ÉÉoÉà XàeÒ qÒyÉÉà Uà. qà¶É©ÉÉÅ +{ÉàH X3⁄4àù »ÉÉ3⁄4»ÉÉà©ÉÉÅoÉÒ »ÉùHÉù{ÉÉà Ê3⁄4»»ÉÉà +ÉàUÉà oÉ> ùÂÉà Uà. A~ÉùÉÅlÉ »É©É«É{ÉÉ ~ÉÊù´ÉlÉÇ{É{Éà HÉùiÉà Wà {É´ÉÒ ùÉo÷ÄÒ«É »ÉÅ»oÉÉ+Éà Hà {É´ÉÉ X3⁄4àù »ÉÉ3⁄4»ÉÉà »ÉùHÉùà ¶É° Hù´ÉÉ{ÉÉ oÉÉ«É Uà,+à{ÉÉ lÉù£ lÉà+Éà{ÉÖŠʥɱÉHÖ±É y«ÉÉ{É {ÉoÉÒ. ¥ÉWà÷ »ÉùHÉù{ÉÒ +§ÉÚlÉ~ÉÚ´ÉÇ +É oÉH +É«ÉÉàW{ɱÉKÉÒ H»ÉùlÉ{ÉÉà ~ÉÊùSÉ«É +É~Éà Uà +àoÉÒ +à ¥É3⁄4ÖùÅNÉÒ qàLÉÉ«É Uà ~ÉùÅlÉÖ 3⁄4´Éà lÉÉà +à »ÉÅH÷ »ÉÖÊ´ÉÊqlÉ Uà Hà §ÉÉW~É©ÉÉÅ rÊo÷ »ÉÅ~É}ÉlÉÉ{ÉÉà oÉÉàù +§ÉÉ´É Uà.
»É©ÉOÉ qà¶É{ÉÉ +É©É W{É{ÉÒ +ÉyÉÉù¶ÉÒ±ÉÉ »ÉùÒLÉÒ {ÉÉ{ÉÒ ¥ÉSÉlÉ «ÉÉàW{ÉÉ+Éà{Éà ~ÉÚùà~ÉÖ°Å {ÉÖH»ÉÉ{É G«ÉÉÇ ~ÉUÒ 3⁄4´Éà »ÉùHÉù ~ÉÉà»÷ +ÉàÊ£»É©ÉÉÅoÉÒ Ê{ÉH3Ò{Éà +à±É+É>»ÉÒ{ÉÒ +ÉàÊ£»É©ÉÉÅ ¡É´Éà¶ÉÒ Uà +{Éà l«ÉÉÅ ~ÉiÉ lÉàiÉà LÉɱɻÉÉ {ÉÒÊlÉ{ÉÒ UÉ{Éà ~ÉNɱÉà ¶É°+ÉlÉ HùÒ Uà.+É ¥ÉWà÷©ÉÉÅ SÉɱÉÖ ´ÉoÉâ +à±É.+É>.»ÉÒ.{ÉÉà +É>~ÉÒ+Éà (>Ê{ÉÊ¶É«É±É ~ÉÎ¥±ÉH +Éà£ÊùÅNÉ) +É´É´ÉÉ{ÉÒ X3⁄4àùÉlÉ +É ¥ÉWà÷à HùÒ Uà. lÉÉÎl´ÉH ùÒlÉà lÉÉà +É Y´É{É´ÉÒ©ÉÉ{ÉÉà
WÚNÉÉùLÉÉlÉÉ©ÉÉÅ ¡É´Éà¶É H3⁄4à´ÉÉ«É. +É +àH lÉù£{ÉÒ ´ÉÉlÉ Uà +{Éà ¥ÉÒY lÉù£ ´ÉÒ©ÉÉ »ÉàG÷ù©ÉÉÅ »ÉÒyÉÉ Ê´Éqà¶ÉÒ ùÉàHÉiÉ{Éà 74 ÷HÉ »ÉÖyÉÒ{ÉÒ ©ÉÖÎGlÉ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ Uà. Wà{ÉÉ SÉÉ´É´ÉÉ{ÉÉ +{Éà ¥ÉlÉÉ´É´ÉÉ{ÉÉ qÉÅlÉ WÖqÉ- WÚqÉ 3⁄4Éà«É +à´ÉÉ 3⁄4ÉoÉÒ{ÉÉ qÅlɶÉÚ3 +{Éà qÅlÉ~ÉÅÎGlÉ+Éà{ÉÖÅ ~ÉùÒKÉiÉ Hù´ÉÖÅ +à »ÉÉ©ÉÉ{«É {ÉÉNÉÊùH{ÉÖÅ NÉWÖÅ {ÉoÉÒ.
§ÉÉW~É{ÉÉ {ÉàlÉÞl´É´ÉÉ3Ò Hà{r »ÉùHÉù Hà÷±ÉÉH ´ÉoÉÉâoÉÒ SÉÉùà ¥ÉÉWÚoÉÒ ´«ÉÉW{ÉÉ qù PÉ÷ÉeÒ ù3⁄4Ò Uà. A~ÉùÉÅlÉ ¡ÉX ~ÉÉ»Éà{ÉÒ Wà ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ ©ÉÚeÒ 3⁄4Éà«É lÉà{Éà +à´ÉÒ Êq¶ÉÉ©ÉÉÅ ¡ÉàùÒ ù3⁄4Ò Uà Hà Uà´É÷à +à ~Éä»ÉÉ ¶Éàù¥ÉXù{ÉÉ »ÉaÉLÉÉàùÉà{ÉÉ 3⁄4ÉoÉ©ÉÉÅ X«É. »ÉÉ©ÉÉ{«É, {ÉÉNÉÊùHÉà{ÉÒ ¥ÉSÉlÉ{ÉÖÅ yÉÉà´ÉÉiÉ Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉùHÉùà {ÉÉà÷¥ÉÅyÉÒ{ÉÖÅ XàLÉ©É ±ÉÒyÉÖÅ. +à©ÉÉÅ ´É3Ò HÖqùlÉÒ ùÒlÉà HÉàùÉà{ÉÉ{ÉÒ +É~ÉÊnÉ{ÉÉà £÷HÉà ~ÉiÉ ´ÉÉN«ÉÉà. +à÷±Éà qà¶É©ÉÉÅ »ÉÉ©ÉÉ{«É {ÉÉNÉÊùH{Éà £ùÒ ¥ÉàcÉ oÉ´ÉÉ ©ÉÉ÷à Hà{r »ÉùHÉù +É ¥ÉWà÷©ÉÉÅ {ÉÉ{ÉÒ ¥ÉSÉlÉÉà{Éà ¡ÉÉàl»ÉÉ3⁄4{É +É~É´ÉÉ ©ÉÉ÷à HÉà> ʴɶÉàoÉ «ÉÉàW{ÉÉ ±É>{Éà +ɴɶÉà +à´ÉÒ »ÉÉ©ÉÉ{«É {ÉÉNÉÊùHÉà{Éà +~ÉàKÉÉ 3⁄4lÉÒ +à{Éà ¥Éq±Éà »É©ÉOÉ ¥ÉWà÷©ÉÉÅ {ÉÉ{ÉÒ ¥ÉSÉlÉÉà lÉù£ »ÉùHÉù{ÉÖÅ HÉà> ~ÉiÉ ùÒlÉà »ÉHÉùÉl©ÉH y«ÉÉ{É {ÉoÉÒ.+É »ÉùHÉù ~É3⁄4à±ÉàoÉÒ {ÉÉ{ÉÒ ¥ÉSÉlÉÉà{ÉÒ ¶ÉmÉÖ Uà. +É´ÉH´ÉàùÉ©ÉÉÅ ~ÉiÉ ©ÉÖL«Él´Éà HÉà> £àù£Éù Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà {ÉoÉÒ HÉùiÉ Hà »ÉùHÉù +àH °Ê~É«ÉÉ{ÉÉà ~ÉiÉ +É´ÉH NÉÖ©ÉÉ´É´ÉÉ SÉÉ3⁄4lÉÒ {ÉoÉÒ. +à»Éà»É©Éà{÷{ÉÉ U©ÉÉÅoÉÒ mÉiÉ ´Éù»É HùÉlÉÉ HÅ~É{ÉÒ+Éà{ÉÉà ££eÉ÷ +ÉàUÉà oÉ«ÉÉà Uà. Xà Hà qùÉàeÉ+Éà{ÉÉà ʻɱÉʻɱÉÉà +÷H´ÉÉ{ÉÉà {ÉoÉÒ. Wà »ÉùHÉù Ê´ÉÊ´ÉyÉ qÅe HùÒ{Éà »ÉÉ©ÉÉ{«É ¡ÉXW{ÉÉà{Éà XlÉXlÉ{ÉÉ ©Éà©ÉÉà ~ÉHeÉ´ÉÒ{Éà +à{Éà LÉÅLÉàù´ÉÉ{ÉÒ «ÉÉàW{ÉÉ+Éà HùlÉÒ 3⁄4Éà«É +à »ÉùHÉù{Éà qÅe wÉùÉ oÉlÉÒ +É´ÉH{ÉÒ W¥Éùq»lÉ §ÉÚLÉ Uà +à {ÉIÒ Uà. qà¶É©ÉÉÅ HùÉàeÉà °Ê~É«ÉÉ{ÉÉà qÅe ´É»ÉڱɴÉÉ{ÉÒ +àH NÉÖ~lÉ ¡ÉiÉÉʱÉHÉ ¶É° Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ Uà. ¥ÉWà÷©ÉÉÅ Hà÷±ÉÉH ©ÉÉà÷É +ÉävÉàÊNÉH ~ÉNɱÉÉ+Éà ±Éà´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉÅ Uà Wà ¡É©ÉÉiÉà HÅ~É{ÉÒ ±ÉÉà ©ÉÉÅ ~ÉÊù´ÉlÉÇ{É HùÒ +àH W ´«ÉÎGlÉ{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ HÅ~É{ÉÒ LÉÉà±É´ÉÉ{ÉÒ ©ÉÖÎGlÉ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ Uà. ~ÉùÅlÉÖ ¥ÉÒY ùÒlÉà »÷É÷Ç+~É HÅ~É{ÉÒ+Éà ©ÉÉ÷à Ê{É©ÉDZÉÉ Ê»ÉoÉÉùÉ©É{Éà HÉà> ¡ÉHÉù{ÉÖÅ y«ÉÉ{É +É~«ÉÖÅ {ÉoÉÒ. ±ÉPÉÖ AvÉàNÉÉà Hà Wà{ÉÒ 3⁄4ɱÉlÉ l«ÉY qà´ÉÉ«Éà±ÉÉ Ê¶É¶ÉÖ Wà´ÉÒ oÉ> NÉ> Uà +à{Éà ©ÉÉ÷à ~ÉiÉ HÉà> ʴɶÉàoÉ ¡ÉÉàl»ÉÉ3⁄4{É {ÉoÉÒ. ¥É3⁄4Ö ¶É°+ÉlÉoÉÒ W §ÉÉW~É{ÉÒ {ÉÒÊlÉ ©ÉÉà÷É+Éà{Éà ´ÉyÉÖ ©ÉÉà÷É Hù´ÉÉ{ÉÒ +{Éà {ÉÉ{ÉÉ+Éà{Éà ´ÉyÉÖ {ÉÉ{ÉÉ Hù´ÉÉ{ÉÒ ù3⁄4Ò Uà. +É ¥ÉWà÷ +à´ÉÖÅ W ÊSÉmÉ ùWÚ Hùà Uà.
{ÉÉiÉÉÅ ¡ÉyÉÉ{É{ÉÖÅ Ê´ÉÊ´ÉyÉùÅNÉÒ «ÉÖÊ{É«É{É ¥ÉWà÷
 21 • eÉ«É©ÉÅe eÉ«ÉWà»÷ • X{«ÉÖ+ÉùÒ - £àúÉÖ+ÉùÒ 2021 21 • eÉ«É©ÉÅe eÉ«ÉWà»÷ • X{«ÉÖ+ÉùÒ - £àúÉÖ+ÉùÒ 2021
   19   20   21   22   23