Page 25 - Diamond Digest :: Jan.-Feb. 2021 Issue
P. 25

  Uà. »ÉùHÉùà +É KÉàmÉ{Éà +àG»~ÉÉà÷Ç ¡É©ÉÉà¶É{É ©ÉÉ÷à ©É3⁄4l´É{ÉÖÅ ±ÉàLÉÉ´«ÉÖÅ 3⁄4Éà´ÉÉoÉÒ lÉà{ÉÉÅ 100 ÷HÉ £Éàùà{É eÉ«ÉùàG÷ >{´Éà»÷©Éà{÷ +Éà÷Éà©ÉàÊ÷H °÷ ©ÉÉù£lÉ ±ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÒ ©ÉÅWÚùÒ +É~ÉÒ Uà. +É~ÉiÉÉÅ ´ÉeÉ ¡ÉyÉÉ{É {Éùà{r ©ÉÉàqÒ{ÉÉ +Él©ÉÊ{ɧÉÇù §ÉÉùlÉ{ÉÉ »´É~{É{Éà »ÉÉHÉù Hù´ÉÉ +É ¡ÉHÉù{ÉÉà eÒY÷±É ¶ÉÉà «ÉÉàN«É »É©É«Éà +É«ÉÉàYlÉ HùÉ«ÉÉà lÉà LÉùàLÉù +É´ÉHÉùqÉ«ÉH PÉ÷{ÉÉ Uà. +É ¡ÉHÉù{ÉÖÅ eÒY÷±É ©ÉÉy«É©É +ÉyÉÉÊùlÉ Uà. {É´ÉÉ ¡ÉHÉùà Ê¥É]{Éà»É Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à +É «ÉÅmÉ HÉùNÉlÉ »ÉÉÊ¥ÉlÉ oɶÉà.''
¸ÉÒ »ÉÖùà¶ÉHÖ©ÉÉùà ´ÉGlÉ´«É©ÉÉÅ WiÉÉ´«ÉÖÅ 3⁄4lÉÖÅ Hà +©ÉÉà >{e»÷ÄÒ{ÉÉ ©É੥ɻÉÇ{ÉÉ «ÉÉàNÉqÉ{É{ÉÒ ¡É¶ÉÅ»ÉÉ HùÒ+à UÒ+à HÉùiÉ Hà +É´ÉÒ +iÉyÉÉùÒ HÉàÊ´Ée°~ÉÒ +É£lÉ©ÉÉÅoÉÒ ANÉù´ÉÉ{ÉÖÅ ©ÉÉy«É©É lÉà+Éà+à ¡ÉqÉ{É G«ÉÖÈ Uà. HÉàʱÉ{É ¶ÉÉ3⁄4à +É »ÉÅq§ÉÇ©ÉÉÅ WiÉÉ´«ÉÖÅ Hà, ``3⁄4ÖÅ yÉÉ°«ÉÖÅ Hà >Ê{e«ÉÉ ``V´Éà±ÉùÒ ÷Ö yÉ ´É±eÇ lÉù£ NÉÊlÉ HùÒ ùÂÖÅ Uà. yÉÒ©Éà yÉÒ©Éà ~ÉiÉ ©ÉI©ÉlÉÉ~ÉÚ´ÉÇH `> +É>YWà+à»É' Wà´ÉÉ ©ÉÉy«É©É wÉùÉ ¡ÉNÉÊlɶÉÒ±É ¥É{ÉÒ ùÂÖÅ Uà''. Ê´É~ÉÖ±É ¶ÉÉ3⁄4à ~ÉiÉ
WiÉÉ´«ÉÖÅ 3⁄4lÉÖÅ Hà ``>Î{e«ÉÉ ´ÉoÉÉâoÉÒ NÉÖiÉ´ÉnÉÉ «ÉÖGlÉ Wà©É +à{e V´Éà±ÉùÒ »É©ÉOÉ Ê´É1É{Éà ~ÉÚ°Å ~ÉÉeÒ ùÂÖÅ Uà.''
+É »ÉÅq§ÉÇ©ÉÉÅ ¸ÉÒ qÒ±ÉÒ~É ¶ÉÉ3⁄4à WiÉÉ´«ÉÖÅ 3⁄4lÉÖÅ Hà, ``÷Éà~É OÉàe ÷àG{ÉÉà±ÉÉàY{ÉÒ ©Éqq ´Éeà +É~ÉiÉà Ê£YH±É 3⁄4àlÉÖ{ÉÉ Ê´ÉH±~É °~Éà ´ÉSÉÖÇ+±É ~±Éà÷£Éà©ÉÇ wÉùÉ +Ê´ÉùlÉ~ÉiÉà +É´ÉÉ ¶ÉÉà{ÉÖÅ +É«ÉÉàW{É HùlÉÉÅ +É´«ÉÉÅ UÒ+à.''
+É ¶ÉÉà©ÉÉÅ 56 qà¶ÉÉà Wà©ÉÉÅ +±YùÒ«ÉÉ, +ÉWâ{÷Ò{ÉÉ, ¥É3⁄4àùÒ{É, ¥ÉÅNɱÉÉqà¶É, ¥Éà±Y«É©É, úÉÉÊ]±É, Hà{ÉàeÉ, SÉÉ>{ÉÉ, HÉà±ÉÅ¥ÉÒ«ÉÉ, >Y~lÉ, W©ÉÇ{ÉÒ, OÉÒ»É, 3⁄4ÉáNÉHÉáNÉ, >]ùÉ>±É, >÷ɱÉÒ, X~ÉÉ{É, HÉàÊù«ÉÉ, ©É±ÉàʶɫÉÉ,{«ÉÚ] Ò±Éà{e, +Éà©ÉÉ{É, HlÉÉù, ùʶɫÉÉ, »ÉÉAqÒ +ùàʥɫÉÉ, Ê»ÉÅNÉÉ~ÉÉàù, »ÉÉAoÉ +ÉʤHÉ, oÉÉ>±Éà{e, «ÉÖ+à>, «ÉÖHà, «ÉÖ+à»É+à >l«ÉÉqÒ +{ÉàH qà¶ÉÉà{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É oÉÉ«É Uà,l«ÉÉÅ{ÉÉ LÉùÒqÉùÉà+à §ÉÉNÉ ±ÉÒyÉÉà 3⁄4lÉÉà.
 25 • eÉ«É©ÉÅe eÉ«ÉWà»÷ • X{«ÉÖ+ÉùÒ - £àúÉÖ+ÉùÒ 2021

   23   24   25   26   27