Page 4 - Diamond Digest :: Jan.-Feb. 2021 Issue
P. 4

 ¡É©ÉÖLÉ lÉÅmÉÒ +{Éà ¡ÉHɶÉH ©ÉÊ{ÉoÉ ùÉV«ÉNÉÖ° ©ÉÉà¥ÉÉ>±É & 9833181855 ¡É©ÉÖLÉ »ÉÅSÉɱÉH
W«Éà¶É §Éa
©ÉÉà¥ÉÉ>±É & 9833361651
Ê»ÉÊ{É«Éù ©ÉÉHâ÷ÓNÉ +àÎG]G«ÉÖ÷Ò´É
~ÉÊù©É±É §Éa - 9821185021
©ÉÉHâ÷ÓNÉ +àÎG]G«ÉÖ÷Ò´É (»ÉÖùlÉ)
3⁄4oÉÇq ~É÷à±É - 9825967396
»ÉùG«ÉÖ±Éà¶É{É:
»´ÉÉlÉÒ Ê{Él»ÉÖùà
HÉ«ÉÉÇ±É«É +{Éà lÉÅmÉÒ Ê´É§ÉÉNÉ
>Î{e~Éà{e{÷ ~ÉÎ¥±É¶É»ÉÇ ¡ÉÉ.ʱÉ.
+É +ÅH©ÉÉÅ...
WlÉ ±ÉLÉ´ÉÉ{ÉÖÅ Hà..........................................................8
+É>N±ÉÉ»É ............................................................ 11
»ÉÅÊKÉ~lÉ »É©ÉÉSÉÉù....................................................... 14 (3⁄4ÉáNÉHÉáNÉ ¶ÉÉà £ùÒoÉÒ ©ÉÚ±ÉlÉ´ÉÒ ùÂÉà)
»É©ÉÉSÉÉù WNÉlÉ ........................................................16 (+É>+É>Wà+à»É ´ÉSÉÖÇ+±É)
Y +à{e Wà >{e»÷ÄÒ ©ÉÉ÷à ¥ÉWà÷à ............................................18
16
+É> +É> Wà+à»É ´ÉSÉÖÇ+±É 2.0{ÉÉ +É«ÉÉàW{Éà Wà©É +à{e V´Éà±ÉùÒ >{e»÷ÄÒ{Éà ´ÉyÉÖ NÉÊlɶÉÒ±É HùÒ
24
»É´ÉÇ ¡ÉoÉ©É ´ÉLÉlÉ >{÷ù{Éà¶É{É±É Wà©É +à{e V´Éà±ÉùÒ ¶ÉÉà{ÉÖÅ YWà>~ÉÒ»ÉÒ wÉùÉ +É«ÉÉàW{É
 11, ~É3⁄4à±ÉÉà ©ÉÉ3Éà, Ê¶É´É ~±ÉÉ]É, {ÉÉùÉ«ÉiÉ Xà¶ÉÒ ©ÉÉNÉÇ,
HÉÅqҴɱÉÒ (´Éà»÷),©ÉÖÅ¥É> - 400 067
E-mail : diamonddigest@yahoo.com diamonddigest@gmail.com
Website : http://www.diamonddigest.in
©ÉÖrH +{Éà ¡ÉHɶÉH
 >{eÒ~Éà{e{÷ ~ÉÎ¥±É¶É»ÉÇ ¡ÉÉ.ʱÉ.´ÉlÉÒ
Ê»ÉÊu +ÉࣻÉà÷ ¡ÉÉ. ʱÉ., ©ÉÖÅ¥É> - 25 LÉÉlÉà UÉ~«ÉÖÅ +{Éà 11, ~É3⁄4à±ÉÉà ©ÉÉ3Éà, Ê¶É´É ~±ÉÉ]É, {ÉÉùÉ«ÉiÉ Xà¶ÉÒ ©ÉÉNÉÇ, HÉÅqҴɱÉÒ (´Éà»÷),©ÉÖÅ¥É> - 400 067
oÉÒ ¡ÉÊ»Éu G«ÉÖÈ.
“eÉ«É©ÉÅe eÉ«ÉWà»÷” ©ÉÉÅ ¡ÉHÉʶÉlÉ oÉlÉÉÅ ±ÉàLÉÉà, +ʧɡÉÉ«ÉÉà, ©ÉÉÊ3⁄4lÉÒ, £Éà÷ÉàOÉÉ¢»É >l«ÉÉqÒ »ÉÉ©ÉOÉÒ{Éà ©ÉÚ3 »´É°~Éà +oÉ´ÉÉ lÉà{ÉÖÅ »ÉÅ´ÉÊyÉÇlÉ Hà »ÉÅÊKÉ~lÉ °~É HùÒ{Éà ¡ÉHÉʶÉlÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà lÉÉà lÉà NÉàùHÉ{ÉÚ{ÉÒ ±ÉàLÉɶÉà. eÉ«É©ÉÅe eÉ«ÉWà»÷©ÉÉÅ ¡ÉNÉ÷ oÉlÉÉ ±ÉàLÉÉà©ÉÉÅ ´«ÉGlÉ oÉlÉÉ ©ÉÅlÉ´«ÉÉà ±ÉàLÉHÉà{ÉÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ Uà.
´ÉÉÊoÉÇH ÊmÉ´ÉÉÊoÉÇH ~ÉÅSÉ ´ÉÉÊoÉÇH
±É´ÉÉW©É{ÉÉ qù:
§ÉÉùlÉ©ÉÉÅ Ê´Éqà¶É©ÉÉÅ °É. US.$ 500 200 1350 500 2250 800
 4 • eÉ«É©ÉÅe eÉ«ÉWà»÷ • X{«ÉÖ+ÉùÒ - £àúÉÖ+ÉùÒ 2021

   2   3   4   5   6