Page 9 - Diamond Digest :: Jan.-Feb. 2021 Issue
P. 9

  102©ÉÖÅ 3⁄4lÉÖÅ. HÉàÊ´Ée-19{ÉÉ »ÉÅH÷oÉÒ {É¥É3Ò ~Éeà±ÉÒ qà¶É{ÉÒ +oÉÇ´«É´É»oÉÉ{Éà ¥ÉàcÒ Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à +Él©ÉÊ{ɧÉÇù +ʧɫÉÉ{É 3⁄4àc3 ´ÉoÉÇ 2020©ÉÉÅ ©ÉÉSÉÇoÉÒ {É´Éà©¥Éù ´ÉSSÉà »ÉùHÉùà +àH ~ÉUÒ +àH HÖ±É 29.87 HùÉàe{ÉÒ ùÉ3⁄4lÉ ~ÉàHàW{ÉÒ X3⁄4àùÉlÉ HùÒ 3⁄4lÉÒ. lÉà©ÉÉÅ +Él©ÉÊ{ɧÉÇù §ÉÉùlÉ +ʧɫÉÉ{É-1 3⁄4àc3 11,02,650 HùÉàe °Ê~É«ÉÉ, ´ÉeÉ ¡ÉyÉÉ{É NÉùÒ¥É H±«ÉÉiÉ ~ÉàHàW 3⁄4àc3 °Ê~É«ÉÉ 1,92,800 HùÉàe °Ê~É«ÉÉ, ´ÉeÉ ¡ÉyÉÉ{É NÉùÒ¥É H±«ÉÉiÉ +}É «ÉÉàW{ÉÉ 3⁄4àc3 82,911, HùÉàe °Ê~É«ÉÉ, +Él©ÉÊ{ɧÉÇù §ÉÉùlÉ +ʧɫÉÉ{É-2 3⁄4àc3 73,000 HùÉàe °Ê~É«ÉÉ,Êù]´ÉÇ ¥ÉáH wÉùÉ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÒ ùÉ3⁄4lÉ 3⁄4àc3 12,71,200 HùÉàe °Ê~É«ÉÉ lÉà©ÉW +Él©ÉÊ{ɧÉÇù §ÉÉùlÉ +ʧɫÉÉ{É-3 3⁄4àc3 2.65 ±ÉÉLÉ HùÉàe{ÉÒ ùÉ3⁄4lÉ{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É oÉÉ«É Uà. mÉÒX ùÉ3⁄4lÉ ~ÉàHàW©ÉÉÅ ¥Éà ¡ÉHÉù{ÉÒ ùÉ3⁄4lÉ{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É oÉÉ«É Uà. ¡ÉoÉ©É lÉÉà qà¶É AvÉàNÉKÉàmÉÉà ©ÉÉ÷à 1.46 ±ÉÉLÉ HùÉàe °Ê~É«ÉÉ{ÉÉà Al~ÉÉÊqlÉ »ÉÅ¥ÉÅyÉÒ ¡ÉÉàl»ÉÉ3⁄4{É «ÉÉàW{ÉÉ +{Éà ¥ÉÒY ùÉ3⁄4lÉ lÉà +oÉÇlÉÅmÉ{Éà NÉÊlɶÉÒ±É Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à ùÉàWNÉÉùÒ »ÉWÇ{É, FiÉ NÉàùÅ÷Ò »É©ÉoÉÇ{É +ÉùÉàN«É KÉàmÉ{ÉÉ Ê´ÉHÉ»É, ùÒ+±É +à»÷à÷ HÅ~É{ÉÒ+Éà{Éà Hù´ÉàùÉ ùÉ3⁄4lÉ, ©ÉÉ3LÉÉHÒ«É KÉàmÉ©ÉÉÅ ©ÉÚeÒùÉàHÉiÉ{ÉÒ »Éù3lÉÉ, LÉàeÚlÉÉà ©ÉÉ÷à ùÉ»ÉÉ«ÉÊiÉH LÉÉlÉùÒ »É¥ÉÊ»ÉeÒ, OÉÉ©ÉÒiÉ Ê´ÉHÉ»É lÉà©ÉW Ê{ÉHÉ»É »ÉàG÷ù{Éà ùÉ3⁄4lÉ +É~É´ÉÉ ©ÉÉ÷à 1.19 ±ÉÉLÉ HùÉàe{ÉÒ ùÉ3⁄4lÉ{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É oÉ«ÉÉà 3⁄4lÉÉà.
+É~ÉiÉà Xà Êe»Éà©¥Éù »ÉÖyÉÒ{ÉÉ Ê´ÉÊ´ÉyÉ +ÉävÉàÊNÉH +{Éà »Éà´ÉÉKÉàmÉ{ÉÉ +ÉÅHeÉ{ÉÖÅ ©ÉÚ±«ÉÉÅH{É HùÒ+à lÉÉà Xà´ÉÉ ©É3à Uà Hà ±ÉÉàHeÉA{É{Éà HÉùiÉà C§ÉÉ oÉ«Éà±ÉÉ ~ÉeHÉùÉà ~ÉUÒ Êe»Éà©¥Éù »ÉÖyÉÒ©ÉÉÅ ´ÉÉ3⁄4{ÉAvÉàNÉ, ´ÉÒWKÉàmÉ, ùà±É´Éà, ©ÉÉ±É ~ÉÊù´É3⁄4{É ´ÉNÉàùà©ÉÉÅ »ÉÖyÉÉù Xà´ÉÉ ©É2«ÉÉà Uà. +É÷±ÉÖÅ W {É3⁄4Ó qäÊ{ÉH A~É«ÉÉàNÉ{ÉÒ SÉÒW´É»lÉÖ+Éà, +É>÷Ò, q´ÉÉAvÉàNÉ, ~ÉÉà±ÉÉq +{Éà ʻɩÉà{÷ Ê´ÉNÉàùà KÉàmÉà LÉÚ¥É »ÉÉùÉà qàLÉÉ´É Xà´ÉÉ ©É2«ÉÉà. +É>÷Ò KÉàmÉ{ÉÒ ©ÉÉà÷Ò HÅ~É{ÉÒ+Éà lÉù£oÉÒ ~ÉiÉ 3⁄4HÉùÉl©ÉH +{ÉÖ©ÉÉ{ÉÉà Xà´ÉÉ ©É2«ÉÉÅ Uà. Y+à»É÷Ò +É´ÉH©ÉÉÅ ~ÉiÉ Êe»Éà©¥Éù©ÉÉÅ »ÉÖyÉÉùÉà Xà´ÉÉ ©É2«ÉÉà Uà.¶Éàù¥ÉXù©ÉÉÅ ~ÉiÉ lÉàY{ÉÉà ©ÉÉ3⁄4Éà±É Uà. +É W ùÒlÉà qà¶É{ÉÖÅ Ê´Éqà¶ÉÒ 3⁄4ÖÅÊe«ÉÉ©ÉiÉ ~ÉiÉ Êe»Éà©¥Éù©ÉÉÅ 581 +¥ÉW eÉà±ÉùoÉÒ A~Éù {ÉÒH3Ò NÉ«ÉÖÅ. lÉà©ÉÉÅ ¥Éà©ÉlÉ {ÉoÉÒ Hà NÉ«ÉÉ ´ÉoÉâ YeÒ~ÉÒ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉ PÉ÷ÉeÉ{Éà »ÉŧÉÉ3´ÉÉ©ÉÉÅ Ê´ÉÊ{É©ÉÉÇiÉ KÉàmÉà ©ÉÉà÷Ò ©Éqq HùÒ ¡ÉoÉ©É ÊmÉ©ÉɻɩÉÉÅ W Ê´ÉÊ{É©ÉÉÇiÉ KÉàmÉ©ÉÉÅ 39.3 ÷HÉ{ÉÉà PÉ÷ÉeÉà {ÉÉáyÉÉ«ÉÉà 3⁄4lÉÉà. XàHà ¥ÉÒX ÊmÉ©ÉɻɩÉÉÅ 0.6 ÷HÉ ´ÉÞÊu ~ÉiÉ {ÉÉáyÉÉ> 3⁄4lÉÒ. HÞÊoÉ +{Éà »É3⁄4É«ÉH ¡É´ÉÞÊnÉ{ÉÉà Ê´ÉHÉ»Éqù ¥ÉÒX ÊmÉ©ÉɻɩÉÉÅ +ɶÉÉW{ÉH ùÂÉà. LÉÉ»É HùÒ{Éà LÉùÒ£ ~ÉÉH »ÉÅ¥ÉÅÊyÉlÉ +ÅqÉXà +ɶÉÉ{ÉÉ »ÉÅHàlÉ°~É ùÂÉÅ. ´ÉoÉÇ 2020-21 +{ÉÉW Al~ÉÉq{É 14.45 HùÉàe ÷{É Ê´ÉJ©ÉW{ÉH »lÉùà oÉ´ÉÉ{ÉÉà +ÅqÉW Uà. lÉà +ÅqÉW NÉ«ÉÉ ´ÉoÉâ oÉ«Éà±ÉÉ +{ÉÉW Al~ÉÉq{É ´ÉoÉÇ 2019-2020©ÉÉÅ oÉ«Éà±ÉÉ Al~ÉÉq{É HùlÉÉ 0.80 ÷HÉ BSÉÖÅ
ù3⁄4à´ÉÉ{ÉÒ »ÉŧÉÉ´É{ÉÉ Uà. qÉ3 HcÉà3 Al~ÉÉq{É +ÅqÉWà 93.1 ±ÉÉLÉ ÷{É oÉ´ÉÉ{ÉÉà +ÅqÉW Uà. ´ÉoÉÇ 2019-20{ÉÒ lÉÖ±É{ÉÉ©ÉÉÅ +É Al~ÉÉq{É 21 ÷HÉ ´ÉyÉÖ ù3⁄4à´ÉÉ{ÉÉà +ÅqÉW Uà.
lÉàʱÉʥɫÉÉ{ÉÖÅ Al~ÉÉq{É 2.57 HùÉàe ÷{É ù3⁄4à´ÉÉ{ÉÖÅ +{ÉÖ©ÉÉ{É Uà. ´ÉoÉÇ 2019-20{ÉÒ lÉÖ±É{ÉÉ©ÉÉÅ lÉà 15.28 ÷HÉ ´ÉyÉÖ H3⁄4Ò ¶ÉHÉ«É. Ê´ÉÊ´ÉyÉ ´ÉäÊ1ÉH »ÉÅNÉc{ÉÉà{ÉÉ WiÉÉ´«ÉÉÅ ©ÉÖW¥É HÉàÊ´Ée-19 »ÉÉ©Éà{ÉÉ WÅNÉ{Éà HÉùiÉà §ÉÉùlÉ{ÉÉ ¡É«ÉÉ»ÉÉàoÉÒ qà¶É{ÉÒ +oÉÇ´«É´É»oÉÉ ~Éù Wà ¡É§ÉÉ´É ~Ée«ÉÉà lÉà +{«É qà¶ÉÉà{ÉÒ lÉÖ±É{ÉÉ©ÉÉÅ +ÉàUÉà W ùÂÉà. HÉàùÉà{ÉÉ ©É3⁄4É©ÉÉùÒ ´ÉSSÉà §ÉÉùlÉà +É£lÉ{Éà +´É»Éù©ÉÉÅ ¥Éq±ÉÒ {ÉÉLÉÒ Uà. lÉà©ÉÉÅ ´ÉoÉÇ 2021{ÉÒ lɻɴÉÒù +ɶÉɧÉùÒ Uà. +ÉÅlÉùùÉo÷ÄÒ«É ©ÉÖrÉ HÉàoÉ{ÉÉ +3⁄4à´ÉɱɩÉÉÅ ~ÉiÉ H3⁄4à´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ Uà Hà ´ÉoÉÇ 2020-21©ÉÉÅ §ÉÉùlÉ{ÉÉ YeÒ~ÉÒ©ÉÉÅ PÉ÷ÉeÉà lÉÉà oɶÉà, ~ÉùÅlÉÖ §ÉÉùlÉà HÉàùÉà{ÉÉ »ÉÅH÷{ÉÉà »ÉÉ©É{ÉÉà Hù´ÉÉ Wà ]e~ÉoÉÒ ~ÉNɱÉÉÅ ±ÉÒyÉÉÅ, lÉà{Éà HÉùiÉà +ÉNÉÉ©ÉÒ {ÉÉiÉÉÅÊH«É ´ÉoÉÇ©ÉÉÅ §ÉÉùlÉ 8.8 ÷HÉ Ê´ÉHÉ»É qù 3⁄4ÉÅ»É±É Hù´ÉÉ{ÉÒ »ÉŧÉÉ´É{ÉÉ yÉùÉ´É{ÉÉùÉà qà¶É ¥É{ÉÒ NÉ«ÉÉà Uà. ¥É»É W°ù +à ´ÉÉlÉ{ÉÒ Uà Hà »ÉùHÉù wÉùÉ X3⁄4àù oÉ«Éà±ÉÉ +ÉÊoÉÇH ~ÉàHàW ~Éù ¡ÉÉ©ÉÉÊiÉHlÉÉoÉÒ +©É±É oÉÉ«É +{Éà W°Êù«ÉÉlÉ©ÉÅqÉà »ÉÖyÉÒ lÉà{ÉÉà ±ÉÉ§É ~É3⁄4ÉáSÉà.
(»ÉÅHʱÉlÉ) ¡ÉàoÉH & {ÉʱÉ{ÉHÉÅlÉ Wà Xà¶ÉÒ (NÉÉÅyÉÒ{ÉNÉù)
 eÉ«É©ÉÅe eÉ«ÉWà»÷{ÉÖÅ ±É´ÉÉW©É +É~Éà §É«ÉÖÈ?
±É´ÉÉW©É{ÉÉ qù ´ÉyÉà lÉà ~É3⁄4à±ÉÉÅ WÚ{ÉÉ qù{ÉÉà ±ÉÉ§É ©Éà3´É´ÉÉ »Él´Éùà +©ÉÉùÉ
¡ÉÊlÉÊ{ÉyÉÒ{ÉÉà »ÉÅ~ÉHÇ HùÉà +oÉ´ÉÉ {ÉÒSÉà{ÉÉ +àeÄà»É ~Éù XiÉHÉùÒ ¡ÉÉ~lÉ HùÉà.
eÉ«É©ÉÅe eÉ«ÉWà»÷ - >Î{e~Éà{e{÷ ~ÉÎ¥±É¶É»ÉÇ ¡ÉÉ. ʱÉ.
+ÉàÊ£»É {ÉÅ.11, ~É3⁄4à±ÉÉà ©ÉÉ3Éà, Ê¶É´É ~±ÉÉ]É, »÷à¶É{É ùÉàe, {ÉÉùÉ«ÉiÉ Xà¶ÉÒ ©ÉÉNÉÇ, HÉÅqҴɱÉÒ (´Éà»÷),©ÉÖÅ¥É> - 400 067
9 • eÉ«É©ÉÅe eÉ«ÉWà»÷ • X{«ÉÖ+ÉùÒ - £àúÉÖ+ÉùÒ 2021 9 • eÉ«É©ÉÅe eÉ«ÉWà»÷ • X{«ÉÖ+ÉùÒ - £àúÉÖ+ÉùÒ 2021
    7   8   9   10   11