Page 11 - Diamond Digest :: July - August 2021 Issue
P. 11

 ¥«ÉÚùÉà +É࣠>Î{e«É{É »÷É{e»ÉÇ (¥ÉÒ+É>+à»É)+à 3⁄4Éà±É©ÉÉÊHÈNÉ ¥ÉÉ¥ÉlÉ{ÉÉà §É«É +ÉàUÉà G«ÉÉâ
3⁄4Éà±É©ÉÉÊHÈNÉ ©ÉÉ÷à »ÉùHÉù wÉùÉ lÉÉ. 16 WÚ{É, 2021oÉÒ £ùY«ÉÉlÉ +©É±É Hù´ÉÉ{ÉÖÅ X3⁄4àù G«ÉÖÈ 3⁄4lÉÖÅ. >Î{e«É{É V´Éà±ÉùÒ >{e»÷ÄÒ{Éà +É ¥ÉÉ¥ÉlÉ PÉiÉÉÅ ¡ÉüÉÉà{ÉÖÅ »~Éo÷ÒHùiÉ Xà>lÉÖÅ 3⁄4lÉÖÅ. +É »ÉÅq§ÉÇ©ÉÉÅ YWà>~ÉÒ»ÉÒ+à lÉÉ. 28 WÚ{É{ÉÉ ùÉàW +àH ´ÉàÊ¥É{ÉÉù{ÉÖÅ +É«ÉÉàW{É G«ÉÖÈ 3⁄4lÉÖÅ. +É ´ÉàÊ¥É{ÉÉù{ÉÉ ©ÉÖL«É ´ÉGlÉÉ ¥ÉÒ+É>+à»É{ÉÉ eÉ«ÉùàG÷ù W{Éù±É ¡É©ÉÉàqÖH©ÉÉù ÊlÉ´ÉÉùÒ 3⁄4lÉÉÅ. ©Éà{«ÉÖ£àGSÉù»ÉÇ, ùÒ÷à±É»ÉÇ +{Éà +ÅÊlÉ©É ´É~ÉùɶÉHÉùÉà wÉùÉ ~ÉÚUÉ«Éà±ÉÉ ¡ÉüÉÉà{ÉÖÅ lÉà+Éà+à »É©ÉÉyÉÉ{ÉHÉùÒ AnÉù +É~«ÉÉÅ lÉà{ÉÖÅ Ê´É´ÉùiÉ +3⁄4Ó ¡É»lÉÖlÉ Uà.
©ÉÒ. ÊlÉ´ÉÉùÒ+à AvÉàNÉHÉùÉà{ÉÉ ¡ÉüÉÉà{ÉÉ »ÉÅq§ÉÇ©ÉÉÅ 3⁄4Éà±É©ÉÉÊHÈNÉ +ÅNÉà Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ ù3⁄4à±ÉÉ eà´É±É~É©Éà{÷ Ê´ÉoÉà {ÉÒSÉà ©ÉÖW¥É{ÉÒ »~Éo÷lÉÉ HùÒ 3⁄4lÉÒ.
V´Éà±É»ÉÇ{ÉÒ qÖÊ´ÉyÉÉ+Éà{ÉÉ Ê{É´ÉÉùiÉ ©ÉÉ÷à +àH »É±ÉÉ3⁄4HÉù »ÉÊ©ÉlÉÒ{ÉÒ ùSÉ{ÉÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà.
• 20 Hàùà÷, 23 Hàùà÷ +{Éà 24 Hàùà÷{ÉÒ ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ ¶ÉÖulÉÉ ~ÉiÉ 3⁄4Éà±É©ÉÉÊHÈNÉ ©ÉÉ÷à ©ÉÉ{«É ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà.
• 3⁄4Éà±É©ÉÉÊHÈNÉ »Éà{÷ùÉà{Éà 75 ÷HÉ »É¥É»ÉÒeÒ +É~É´ÉÉ{ÉÖÅ ¥ÉÒ+É>+à»É Ê´ÉSÉÉùÒ ùÂÖÅ Uà. +ÉàUÉ ´ÉÉ౫ÉÖ©É©ÉÉÅ ÷HÒ ù3⁄4à´ÉÉ ©ÉÉ÷à +É´ÉÖÅ ¡ÉÉàl»ÉÉ3⁄4{É W°ùÒ Uà.
• ¥ÉÒ+É>+à»É+à ùY»÷Äà¶É{É ¤Ò G«ÉÖÈ l«ÉÉùoÉÒ oÉÉàeÉ Êq´É»ÉÉà©ÉÉÅ V´Éà±É»ÉÇ{ÉÉ ùY»÷Äà¶É{»É 36,000 ©ÉÉÅoÉÒ 40,000 oÉ> NÉ«ÉÉ.
• 3⁄4Éà±É©ÉÉHÇ A~ÉùÉÅlÉ ©Éà{«ÉÖ£àGSÉù»ÉÇ +{Éà ùÒ÷à±É»ÉÇ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà ±ÉÉàNÉÉà V´Éà±ÉùÒ A~Éù ±ÉNÉÉ´ÉÒ ¶ÉH¶Éà.
• ùÒ÷à±É»ÉÇ +à»Éà@NÉ »Éà{÷ùÉà©ÉÉÅ WooÉÉ¥ÉÅyÉ V´Éà±ÉùÒ HÉà>~ÉiÉ ¡ÉHÉù{ÉÒ +à{÷ÄÒ HùÉ´«ÉÉ Ê´É{ÉÉ ±É> W> ¶ÉH¶Éà.
• +NÉÉA 3⁄4Éà±É©ÉÉHÇ HùÉ«Éà±ÉÒ V´Éà±ÉùÒ{Éà £ùÒoÉÒ 3⁄4Éà±É©ÉÉHÇ HùÉ´É´ÉÉ{ÉÒ W°Êù«ÉÉlÉ {É3⁄4Ó ù3⁄4à.
• HÉà>~ÉiÉ ¡ÉHÉù{ÉÒ PÉùNÉooÉÖ V´Éà±ÉùÒ HÉà>~ÉiÉ ùÒ÷à±É»ÉÇ{Éà 3⁄4Éà±É©ÉÉHÇ HùÉ´«ÉÉ Ê´É{ÉÉ ´ÉàSÉÒ ¶ÉHɶÉà.
• +l«ÉÉùà V´Éà±ÉùÒ{ÉÉ £Éà÷ÉàOÉÉ£ ±Éà´ÉÉ{ÉÖÅ £ùY«ÉÉlÉ {ÉoÉÒ.
• +ÉW »ÉÖyÉÒ©ÉÉÅ 3⁄4Éà±É©ÉÉÊHÈNÉ{ÉÒ +àG»~ÉÉ«ÉùÒ eà÷ Ê{ÉÊýÉlÉ {ÉoÉÒ. +É ¥ÉÉ¥ÉlÉ +àe´ÉÉ>]ùÒ HÊ©É÷Ò©ÉÉÅ SÉSÉÉÇ ©ÉÉ÷à ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà.
• ¥ÉÒ÷Ö¥ÉÒ ÷Äàe ©ÉÉ÷à «ÉÉàW´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉlÉÉ eÉà©Éà»÷ÒH ÷Äàe ¶ÉÉà©ÉÉÅ ¡ÉqʶÉÇlÉ HùÉ«Éà±ÉÒ +{Éà »÷à÷ +oÉ´ÉÉ »Éà{÷Ä±É NÉ´É©Éâ{÷ wÉùÉ ©ÉÉ{«É HùÉ«Éà±ÉÉ ¶ÉÉà ´ÉÉ3Ò V´Éà±ÉùÒ{ÉÖÅ 3⁄4Éà±É©ÉÉÊHÈNÉ HùÉ´É´ÉÖÅ £ùY«ÉÉlÉ {ÉoÉÒ.
• ¥Éà ¡ÉHÉù{ÉÒ yÉÉlÉÖ+Éà©ÉÉÅoÉÒ ¥É{ÉÉ´ÉÉ«Éà±ÉÒ V´Éà±ÉùÒ ©ÉÉ÷à 3⁄4É±É £GlÉ NÉÉà±e +{Éà ʻɱ´Éù´ÉÉ3É PÉ÷HÉà{ÉÖÅ 3⁄4Éà±É©ÉÉÊHÈNÉ Hù´ÉÉ{ÉÖÅ ù3⁄4à¶Éà.
• ¥ÉÒ+É>+à»É +àe´ÉÉ>]ùÒ wÉùÉ V´Éà±É»ÉÇ{Éà Hàùà÷W{ÉÉ {ÉY´ÉÉ lɣɴÉlÉ ©ÉÉ÷à ¡É©ÉÉiÉ~ÉmÉ +~ÉɶÉà. ~ÉùÅlÉÖ 40 ÷HÉoÉÒ ´ÉyÉÖ ¡É©ÉÉiÉ{ÉÉ lɣɴÉlÉ ©ÉÉ÷à
{ÉÉà÷Ò»É +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà.
• ´ÉàÊ¥É{ÉÉù©ÉÉÅ YWà>~ÉÒ»ÉÒ SÉàù©Éà{É HÉàʱÉ{É ¶ÉÉ3⁄4à WiÉÉ´«ÉÖÅ 3⁄4lÉÖÅ Hà ``V´Éà±ÉùÒ >{e»÷ÄÒ ©ÉÉ÷à 16 WÚ{É{ÉÉà Êq´É»É +äÊlÉ3⁄4ÉÊ»ÉH ¥É{ÉÒ ù3⁄4à¶Éà. ´É~ÉùɶÉHÉùÉà{ÉÉ Ê3⁄4lÉ{ÉÖÅ ùKÉiÉ Hù´ÉÉ{ÉÒ Ê3⁄4©ÉÉ«ÉlÉ H{\¬Ö©Éù +£àù Ê©ÉÊ{É»÷ù{Éà ´ÉÉùÅ´ÉÉù Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ 3⁄4lÉÒ. ©ÉÒ. ÊlÉ´ÉÉùÒ{ÉÉ Ê{Éo~ÉKÉ +{Éà ¡É©ÉÉÊiÉH ¡ÉÊlÉ»ÉÉq ©ÉÉ÷à 3⁄4ÖÅ lÉà©É{ÉÉà +ɧÉÉù ©ÉÉ{ÉÖÅ UÖÅ. YWà>~ÉÒ»ÉÒ +àe´ÉÉ>]ùÒ HÊ©É÷Ò{ÉÒ ùSÉ{ÉÉ{ÉÉ Ê´ÉSÉÉù{ÉÒ ¡É¶ÉÅ»ÉÉ Hùà Uà.''
• NÉɱà e V´É±à ÉùÒ ~É{à É±É YW>à ~ÉÒ»ÉÒ{ÉÉ H{´ÉÒ{Éù H.à ¸ÉÒÊ{É´ÉÉ»É{É{ÉÉ ¶É¥qÉ©à ÉÉÅ - ``£ùY«ÉÉlÉ 3⁄4ɱà É©ÉÉÊHNÈ É{ÉÉ Ê{É«É©É wÉùÉ AvÉNà É ´ÉyÉÖ ¡ÉNÉÊlɶÉÒ±É
¥É{ɶÉ.à ~ÉÉùq¶ÉHÇ lÉÉ ©ÉÉ÷à +É ~ÉNɱÉÅÖ ©É3⁄4l´É{ÉÅÖ ±ÉLà ÉɶÉ.à +ÉlÅ ÉùùÉo÷ÒÄ «É LÉùÒqÉùÉà +{Éà §ÉÉùlÉÒ«É ´É~ÉùɶÉHÉùÉ{à ÉÉ Ê´É1ÉɻɩÉÉÅ ´ÉÊÞ u Hù{ÉÉ°Å +É ~ÉNɱÉÅÖ U.à ''
©ÉÉà÷É §ÉÉNÉ{ÉÉ ¡ÉüÉÉà{ÉÖÅ Ê{ÉùÉHùiÉ ´ÉàÊ¥É{ÉÉù©ÉÉÅ oÉ> NÉ«ÉÖÅ 3⁄4lÉÖÅ. ¥ÉÉHÒ ù3⁄4à±ÉÒ »~Éo÷lÉÉ+Éà +àe´ÉÉ>]ùÒ HÊ©É÷Ò©ÉÉÅ 3⁄4ÉoÉ yÉù´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà.
+É +ÅH{ÉÖÅ ÊSÉÅlÉ{É:
oÉÉàeÉ ±ÉÉNÉiÉҧɫÉÉÇ »ÉÅ¥ÉÅyÉÉà{ÉÒ lÉù»É Uà, ¥ÉÉHÒ lÉÉà Y´É{É ¥É3⁄4Ö »Éù»É Uà.
   11 • eÉ«É©ÉÅe eÉ«ÉWà»÷ • WÚ±ÉÉ> - +ÉèNÉ»÷ 2021   9   10   11   12   13