Page 13 - Diamond Digest :: July - August 2021 Issue
P. 13

     SÉÉ>{ÉÉ{ÉÉà eÉ«É©ÉÅe >©~ÉÉà÷Ç ]e~ɧÉàù ´ÉyÉÒ ùÂÉà Uà
SÉÉ>{ÉÉ©ÉÉÅ 3⁄4´Éà HÉàÊ´Ée{ÉÒ +»ÉùÉà +ÅHÖ¶É 3⁄4àc3 +É´ÉÒ ù3⁄4Ò 3⁄4Éà´ÉÉoÉÒ l«ÉÉÅ{ÉÉà eÉ«É©ÉÅe >©~ÉÉà÷Ç +É ´ÉoÉÇ{ÉÉ ~É3⁄4à±ÉÉ U ©ÉÊ3⁄4{ÉÉ qù©«ÉÉ{É ]e~ɧÉàù ´Éy«ÉÉà 3⁄4Éà´ÉÉ{ÉÉ +3⁄4à´ÉÉ±É Uà. »É{É 2020{ÉÉ ~ÉÚ´ÉÉÇyÉÇ©ÉÉÅ 3⁄4ÒùÉ ´«ÉÉ~ÉÉù{ÉÖÅ ´ÉÉlÉÉ´ÉùiÉ Ê{É»lÉàW ùÂÖÅ 3⁄4lÉÖÅ. l«ÉÉù¥ÉÉq AnÉùÉyÉÇ©ÉÉÅ ùÒH´ÉùÒ Ê~ÉÊù«Ée ¶É° oÉ«ÉÉà 3⁄4lÉÉà. ¶ÉÉÅyÉÉ> eÉ«É©ÉÅe +àG»ÉSÉà{W wÉùÉ ¡ÉHÉʶÉlÉ Êù~ÉÉà÷Ç©ÉÉÅ q¶ÉÉÇ´ÉÉ«ÉÖÅ Uà Hà X{«ÉÖ+ÉùÒoÉÒ WÚ{É qù©«ÉÉ{É{ÉÉ eÉ«É©ÉÅe ÷ÄÉ{]àG¶É{É 3.821 ¥ÉÒ. eÉà±Éù »ÉÖyÉÒ ~É3⁄4ÉáSÉÒ NÉ«ÉÉ 3⁄4lÉÉÅ. +É +ÉÅH 86.39 ÷HÉ{ÉÉà ´ÉyÉÉùÉà q¶ÉÉÇ´Éà Uà. {Éà÷ ~ÉÉàʱɶe{ÉÖÅ >©~ÉÉà÷Ç 1.567 ¥ÉÒ. eÉà±Éù »ÉÖyÉÒ ~É3⁄4ÉáS«ÉÖÅ 3⁄4lÉÖÅ. Wà 49.24 ÷HÉ Wà÷±ÉÉà ´ÉyÉÉùÉà »É{É 2019{ÉÉ ~ÉÚ´ÉÉÇyÉÇ{ÉÒ »ÉùLÉÉ©ÉiÉÒ+à q¶ÉÉÇ´Éà Uà.
Ê{É»lÉàW ©ÉÉHâ÷{Éà HÉùiÉà >©~ÉÉà÷Ç 50 ÷HÉ Wà÷±ÉÖÅ ¥Éà ´ÉoÉÇ qù©«ÉÉ{É PÉ÷«ÉÖÅ 3⁄4lÉÖÅ. »É{É 2021©ÉÉÅ SÉÉ>{ÉÉ{ÉÉà YeÒ~ÉÒ 18.3 ÷HÉ Wà÷±ÉÉà ¡ÉoÉ©É G´ÉÉ÷Çù qù©«ÉÉ{É ´Éy«ÉÉà 3⁄4lÉÉà. 2020{ÉÒ ©É3⁄4É©ÉÉùÒ {Ée´ÉÉ UlÉÉÅ SÉÉ>{ÉÉ{ÉÖÅ HÅ]©~ɶÉ{É ÷Éà÷±É YeÒ~ÉÒ ´ÉyÉÉù´ÉÉ©ÉÉÅ 54.3 ÷HÉ Wà÷±ÉÖÅ «ÉÉàNÉqÉ{É +É~«ÉÖÅ 3⁄4lÉÖÅ. eÉ«É©ÉÅe ©ÉÉHâ÷ +É´É{ÉÉùÉ qÉ«ÉHÉ qù©«ÉÉ{É »ÉÉùÉ ¡É©ÉÉiÉ©ÉÉÅ ´ÉÞÊu HùÒ ¶ÉH¶Éà lÉà´ÉÒ ~ÉÚùÒ »ÉŧÉÉ´É{É ù3⁄4Ò Uà. +É »ÉÅq§ÉÇ©ÉÉÅ +à»ÉeÒ>{ÉÉ ´ÉÉ>»É SÉàù©Éà{É ±ÉÒ{É ÊH«ÉÉÅNÉà WiÉÉ´«ÉÖÅ 3⁄4lÉÖÅ Hà ``eÉ«É©ÉÅe >©~ÉÉà÷Ç©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà ©ÉW¥ÉÚlÉ PÉ»ÉÉùÉà ©ÉÉmÉ SÉÉ>{ÉÉ{ÉÒ ]e~ÉÒ ÊùH´ÉùÒ{Éà W £É«ÉqÉHÉùH {É3⁄4Ó ~ÉùÅlÉÖ +à{÷Ò-»©ÉNɱÉÓNÉ +{Éà +à{÷Ò ©É{ÉÒ±ÉÉà{eùÓNÉ >Ê{ÉʶɫÉà÷Ò´É ©ÉÉ÷à ~ÉiÉ A~ÉHÉùH »ÉÉÊ¥ÉlÉ oɶÉà.
eÒ Ê¥É«É»Éâ £ùÒoÉÒ ù£ eÉ«É©ÉÅe{ÉÉ §ÉÉ´É ´ÉyÉÉ«ÉÉÇ
+LÉ¥ÉÉùÉà +{Éà +{«É Ê©ÉeÒ«ÉÉ{ÉÉ +3⁄4à´ÉÉ±É ©ÉÖW¥É eÒ Ê¥É«É»Éâ lÉà{ÉÉ WÚ±ÉÉ>{ÉÉ »É౻ɩÉÉÅ ù£ eÉ«É©ÉÅe{ÉÉ §ÉÉ´É©ÉÉÅ »ÉùàùÉ¶É 5 ÷HÉ Wà÷±ÉÉà ´ÉyÉÉùÉà G«ÉÉâ Uà. Xà Hà ©ÉÉà÷É §ÉÉNÉ{ÉÉà §ÉÉ´É´ÉyÉÉùÉà 3⁄4É«Éù G´ÉÉèʱÉ÷Ò{ÉÉà »÷Éà{»É©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà 3⁄4lÉÉà. +áN±ÉÉà +©ÉàÊùH{É «ÉÖÊ{É÷ ´ÉoÉÇ{ÉÒ ¶É°+ÉlÉoÉÒ W ù£ eÉ«É©ÉÅe{ÉÒ ÊHÅ©ÉlÉÉà©ÉÉÅ +àHyÉÉùÉà ´ÉyÉÉùÉà HùlÉÒ +É´ÉÒ Uà. NÉ«ÉÉ ´ÉoÉÇ{ÉÒ HÉàÊ´Ée ©É3⁄4É©ÉÉùÒ ¥ÉÉq eÉ«É©ÉÅe >{e»÷ÄÒ »ÉlÉlÉ ùÒH´ÉùÒ HùÒ ù3⁄4à´ÉÉ{ÉÒ ¡ÉÊJ«ÉÉ q¶ÉÉÇ´ÉlÉÒ +É´ÉÒ Uà. lÉàoÉÒ ù£{ÉÉ §ÉÉ´É©ÉÉÅ ~ÉiÉ ´ÉyÉÉùÉà oÉ> ùÂÉà Uà. HÅ~É{ÉÒ 3⁄4´Éà lÉà{ÉÉ H»÷©É»ÉÇ ~ÉÉ»Éà ¥ÉÉHÒ ù3⁄4à±ÉÒ ©ÉÉÅNÉ{Éà ~ÉÚùÒ Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à £É«ÉqÉà AcÉ´ÉÒ ù3⁄4Ò Uà.©ÉÉà÷É §ÉÉNÉ{ÉÉ ~ÉÉÊù´ÉÉÊùH h¥Éà Ê¥É]{Éà»É HùlÉÒ H~Å É{ÉÒ+Éà Hà Wà H÷-~ÉÉÊà ±É¶É +à ÷eàÄ ÓNÉ{ÉÉà ´«ÉÉ~ÉÉù »ÉÉoÉà »ÉÅH3É«Éà±ÉÒ ù3⁄4Ò Uà.
¥ÉÉ«É»ÉÉâ ~ÉiÉ £àG÷ùÒ SɱÉÉ´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à +NÉÉA{ÉÒ ¥ÉÉHÒ ù3⁄4à±ÉÒ Êe©ÉÉ{e ©ÉÖW¥É ©ÉÉ±É ASÉÒ ÊHÅ©ÉlÉà LÉùÒqÒ ù3⁄4Ò Uà. Xà Hà Êe©ÉÉ{e »ÉÉùÒ Ê{ÉH3´ÉÉ{ÉÖÅ ©ÉÖL«É HÉùiÉ SÉÉ>{ÉÉ +{Éà «ÉÖ+à»É{ÉÒ ©ÉÖL«É ©ÉÉHâ÷Éà ´ÉyÉÖ »ÉÊJ«É oÉ´ÉÉ{Éà HÉùiÉà Uà lÉ©à É UlÉÉÅ SÉÉIà »É ´É~ÉùɶÉHÉùÉà eÒ Ê¥É«É»ÉÇ +{Éà +±ÉùÉà]É wÉùÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉlÉÉÅ §ÉÉ´É´ÉyÉÉùÉoÉÒ {ÉÉùÉW Uà. +©ÉÖH ±ÉÉàHÉà{ÉÖÅ ©ÉÅlÉ´«É +à´ÉÖÅ Uà Hà eÉ«É©ÉÅe WNÉlÉ{ÉÉ ¥Éà ©É3⁄4ÉùoÉÒ eÒ Ê¥É«É»ÉÇ +{Éà +±ÉùÉà]É+à ù£{ÉÒ ´ÉyÉÉùÒ {ÉÉLÉà±ÉÒ ÊHÅ©ÉlÉÉà 3⁄4ɱÉ{ÉÉ »ÉÅXàNÉÉà©ÉÉÅ ´ÉÉW¥ÉÒ ±ÉàLÉÉ´ÉÒ ¶ÉHÉ«É {É3⁄4Ó. HÉùiÉ Hà 3⁄4WÚ ù£{ÉÉ §ÉÉ´ÉÉà{ÉÒ »ÉùLÉÉ©ÉiÉÒ+à ~ÉÉàʱɶe{ÉÉ §ÉÉ´ÉÉà ´Éy«ÉÉÅ {ÉoÉÒ. ¥É}Éà ´ÉSSÉà §ÉÉ´É{ÉÉà NÉÉ3Éà +»É©ÉÉ{É 3⁄4Éà´ÉÉoÉÒ ~ÉÉàʱɶe{ÉÉ ´Éà~ÉÉùÒ+Éà{Éà «ÉÉàN«É ´É3lÉù ©É3¶Éà Hà {É3⁄4Ó lÉà H3⁄4à´ÉÖÅ +»~Éo÷ ¥É{«ÉÖÅ Uà.
»ÉÉà{ÉÉ{ÉÒ +É«ÉÉlÉ q»ÉNÉiÉÒ ´ÉyÉÒ
{ÉÉiÉÉÊH«É ´ÉoÉÇ 2021- 22{ÉÉ +àʡɱÉ-WÚ{É G´ÉÉ÷Çù qù©«ÉÉ{É 58,573 HùÉàe °Ê~É«ÉÉ{ÉÒ »ÉÉà{ÉÉ{ÉÒ +É«ÉÉlÉ {ÉÉáyÉÉ> Uà. NÉlÉ ´ÉoÉÇ{ÉÉ »É©ÉÉ{É »É©É«É NÉÉ3É{ÉÒ »ÉùLÉÉ©ÉiÉÒ+à »ÉÉà{ÉÉ{ÉÒ +É«ÉÉlÉ©ÉÉÅ 10 NÉiÉÉoÉÒ ~ÉiÉ ´ÉyÉÖ{ÉÒ ´ÉÞÊu {ÉÉáyÉÉ> Uà. {ÉÉiÉÉHÒ«É ´ÉoÉÇ 2020-21{ÉÉ »É©ÉÉ{É »É©É«ÉNÉÉ3É qù©«ÉÉ{É »ÉÉà{ÉÉ{ÉÒ +É«ÉÉlÉ 5,208 HùÉàe °Ê~É«ÉÉ {ÉÉáyÉÉ> 3⁄4lÉÒ. ¥ÉÒY lÉù£ SÉÉÅqÒ{ÉÒ ´ÉÉlÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà lÉÉà WÚ{É G´ÉÉ÷Çù qùÊ©É«ÉÉ{É SÉÉÅqÒ{ÉÒ +É«ÉÉlÉ NÉlÉ´ÉoÉÇ{ÉÉ »É©ÉÉ{É »É©É«ÉNÉÉ3É{ÉÒ »ÉùLÉÉ©ÉiÉÒ+à 93.7 ÷HÉ ´ÉyÉÒ{Éà 293 HùÉàe °Ê~É«ÉÉ {ÉÉáyÉÉ> Uà. ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É {ÉÉiÉÉHÒ«É ´ÉoÉÇ©ÉÉÅ +àʡɱÉ-WÚ{É qù©«ÉÉ{É »ÉÉà{ÉÉ{ÉÒ +É«ÉÉlÉ©ÉÉÅ +É÷±ÉÒ ´ÉÞÊu oÉ´ÉÉ{Éà HÉùiÉà ´«ÉÉ~ÉÉù LÉÉyÉ ´ÉyÉÒ{Éà +ɶÉùà 31 +¥ÉW eɱà Éù oÉ> NÉ> U.à
+É«ÉÉlÉ +{Éà Ê{ÉHÉ»É ´ÉSSÉà{ÉÉ +ÅlÉù{Éà ´«ÉÉ~ÉÉù LÉÉyÉ H3⁄4à´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ qù ´ÉoÉâ 700- 800 ÷{É »ÉÉà{ÉÉ{ÉÉà ´É~ÉùÉ¶É oÉÉ«É Uà Wà©ÉÉÅoÉÒ +àH ÷{É{ÉÖÅ Al~ÉÉq{É §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ oÉÉ«É Uà +{Éà ¥ÉÉHÒ{ÉÒ +É«ÉÉlÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. qà¶É©ÉÉÅ »ÉÉà{ÉÉ{ÉÒ +É«ÉÉlÉ 2020©ÉÉÅ 344.2 ÷{É oÉ> 3⁄4lÉÒ Wà NÉlÉ´ÉoÉÇ{ÉÒ »ÉùLÉÉ©ÉiÉÒ+à 47 ÷HÉ +ÉàUÒ Uà. 2019©ÉÉÅ lÉà 646.8 ÷{É 3⁄4lÉÒ. »ÉùHÉùà ¥ÉWà÷©ÉÉÅ lÉà{ÉÉ ~Éù{ÉÒ >©~ÉÉà÷Ç e«ÉÖ÷Ò©ÉÉÅ 5 ÷HÉ{ÉÉà PÉ÷ÉeÉà G«ÉÉâ Uà lÉà{Éà PÉ÷ÉeÒ{Éà 7.5 ÷HÉ HùÒ qÒyÉÒ Uà. XàHà lÉà{ÉÒ ~Éù 2.5 ÷HÉ +àOÉÒH±SÉù >{¤É +{Éà eà´É±É~É©Éà{÷ »Éà»É ±ÉNÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +ÉàNÉ»÷ 2020oÉÒ 3⁄4WÖ»ÉÖyÉÒ »ÉÉà{ÉÉ{ÉÒ ÊHÅ©ÉlÉÉà©ÉÉÅ 15 ÷HÉoÉÒ ´ÉyÉÖ{ÉÉà PÉ÷ÉeÉà Xà´ÉÉ ©É2«ÉÉà Uà.
»ÉÉà{ÉÉ{ÉÒ ©ÉÉÅNÉ 19 ÷HÉ ´ÉyÉÒ{Éà 76 ÷{É oÉ>
qà¶É©ÉÉÅ WÚ{É +ÅlÉ{ÉÉ ÊmÉ©ÉÉÊ»ÉH NÉÉ3É©ÉÉÅ »ÉÉà{ÉÉ{ÉÒ ©ÉÉÅNÉ 19.2 ÷HÉ ´ÉyÉÒ{Éà 76.1 ÷{É oÉ> Uà, Wà{ÉÖÅ ©ÉÖL«É HÉùiÉ »ÉùLÉÉ©ÉiÉÒ{ÉÉ {ÉÒSÉÉ ~ÉÉ«ÉÉ{ÉÉ HÉùiÉà +{Éà qà¶É´«ÉÉ~ÉÒ ±ÉÉàHeÉA{É{ÉÉ ±ÉÒyÉà +oÉÇlÉÅmÉ{ÉÉ HÉ©ÉHÉW ~Éù oÉ«Éà±ÉÒ ¡ÉÊlÉHÚ3 +»Éù 3⁄4Éà´ÉÉ{ÉÖÅ ´É±eÇ NÉÉà±e HÉAÎ{»É±É{ÉÉ Êù~ÉÉà÷Ç©ÉÉÅ WiÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ Uà. NÉlÉ ´ÉoÉÇ{ÉÉ »É©ÉÉ{É ÊmÉ©ÉÉÊ»ÉH NÉÉ3É©ÉÉÅ »ÉÉà{ÉÉ{ÉÒ ©ÉÉÅNÉ 63.8 ÷{É 3⁄4lÉÒ. ©ÉÚ±«É{ÉÒ rÊo÷+à §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ »ÉÉà{ÉÉ{ÉÒ ©ÉÉÅNÉ »ÉÚÊSÉlÉ ÊmÉ©ÉÉÊ»ÉH©ÉÉÅ 23 ÷HÉ ´ÉyÉÒ{Éà °É. 32,810 HùÉàe oÉ> Uà. Wà ´ÉoÉÇ 2020{ÉÉ WÚ{É ÊmÉ©ÉÉÊ»ÉH©ÉÉÅ °É. 26,600 HùÉàe 3⁄4lÉÒ. HÉàùÉà{ÉÉ{ÉÒ ¥ÉÒY ±É3⁄4àù{Éà ±ÉÒyÉà ÊmÉ©ÉÉÊ»ÉH yÉÉàùiÉà »É©ÉLÉÉ©ÉiÉÒ HùlÉÉÅ ©ÉÉÅNÉ 46 ÷HÉ PÉ÷Ò Uà.
´ÉoÉÇ 2021{ÉÉ ~É3⁄4à±ÉÉ U ©ÉÉÊ»ÉH©ÉÉÅ HÖ±É ©ÉÉÅNÉ 157.6 ÷{É 3⁄4lÉÒ, Wà ´ÉoÉÇ 2019{ÉÉ ~É3⁄4à±ÉÉ U ©ÉÉÊ»ÉH{ÉÒ »ÉùLÉÉ©ÉiÉÒ+à 46 ÷HÉ +ÉàUÒ Uà, lÉà©É W ´ÉoÉÇ 2015- 2016{ÉÒ »ÉùàùÉ¶É HùlÉÉ 39 ÷HÉ +ÉàUÒ Uà. ´É±eÇ NÉÉà±e HÉAÎ{»É±É{ÉÉ ÊùW{É±É »ÉÒ>+Éà »ÉÉà©ÉÉ»ÉÖÅqù©É ~ÉÒ+Éùà HÂÖÅ Hà, ´ÉoÉÇ 2011{ÉÉ ¥ÉÒX ÊmÉ©ÉÉÊ»ÉH©ÉÉÅ »ÉÉà{ÉÉ{ÉÒ ©ÉÉÅNÉ ´ÉÉÊoÉÇH yÉÉàùiÉà 19.2 ÷HÉ ´ÉyÉÒ Uà,Wà LÉÚ¥É +ÉàUÒ H3⁄4à´ÉÉ«É. ±ÉN{É{ÉÒ »ÉÒ]{É ©ÉÅq ù3⁄4àlÉÉ +àHÅqù ©ÉÉÅNÉ PÉ÷Ò 3⁄4lÉÒ. WÚ{É ÊmÉ©ÉÉÊ»ÉH©ÉÉÅ ]´ÉàùÉlÉ{ÉÒ +àHÅqù ©ÉÉÅNÉ 25 ÷HÉ ´ÉyÉÒ{Éà 55.1 ÷{É oÉ> Uà. ©ÉÚ±«É{ÉÒ rÊo÷+à ©ÉÉÅNÉ 29 ÷HÉ ´ÉyÉÒ{Éà °É.23,750 HùÉàe oÉ> Uà. »ÉÚÊSÉlÉ ÊmÉ©ÉÉÊ»ÉH©ÉÉÅ HÖ±É Ê{ÉHÉ»É ©ÉÉÅNÉ U ÷HÉ ´ÉyÉÒ{Éà 21 ÷{É oÉ> Uà.
    13 • eÉ«É©ÉÅe eÉ«ÉWà»÷ • WÚ±ÉÉ> - +ÉèNÉ»÷ 2021 13 • eÉ«É©ÉÅe eÉ«ÉWà»÷ • WÚ±ÉÉ> - +ÉèNÉ»÷ 2021
 

   11   12   13   14   15