Page 15 - Diamond Digest :: July - August 2021 Issue
P. 15

  YWà>~ÉÒ»ÉÒ+à lÉÉ. 20 WÚ±ÉÉ>+à lÉà{ÉÉà SÉÉàoÉÉà +É÷Ô]{É +à´ÉÉàeÇ »ÉÅ~É}É G«ÉÉâ. ©ÉÖÅ¥É>{ÉÒ 3⁄4Éà÷à±É £Éàù »ÉÒ]{É©ÉÉÅ «ÉÉàX«Éà±ÉÉ +É »É©ÉÉùŧɩÉÉÅ V´Éà±ÉùÒ Êe]É>{É{ÉÒ +´É{É´ÉÒ {É´ÉÒ{ÉlÉÉ Xà´ÉÉ ©É3Ò 3⁄4lÉÒ. +É ´ÉLÉlÉ{ÉÉà oÉÒ©É 3⁄4lÉÉà `Êù>{´Éà{÷ÓNÉ Ê´É{÷àW' YWà>~ÉÒ»ÉÒ{Éà +É >´Éà{÷ ©ÉÉ÷à X~ÉÉ{É, «ÉÖ+à»É, lÉÉ>´ÉÉ{É, ùʶɫÉÉ, >Y~lÉ »ÉÊ3⁄4lÉ +{ÉàH qà¶ÉÉà lÉù£oÉÒ +»ÉÉyÉÉùiÉ ¡ÉÊlÉ»ÉÉq ¡ÉÉ~lÉ oÉ«ÉÉà 3⁄4lÉÉà.
+àHÅqùà +É HÉà©~ÉÒ÷Ò¶É{É©ÉÉÅ Ê´ÉWàlÉÉ+Éà{Éà 11 +à´ÉÉàeÇ ¡ÉqÉ{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉÅ. ùÒ>{´Éà{÷ÓNÉ Ê´É{÷àW wÉùÉ +±ÉNÉ +±ÉNÉ H±SÉù{ÉÉ mÉiÉ +±ÉNÉ +±ÉNÉ ~Éà÷É Ê´ÉoÉ«ÉÉà ùWÚ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉÅ. lÉà©ÉÉÅ - ÷à©~É±É V´Éà±ÉùÒ, X~ÉÉ{ÉÒ] »G«ÉÖ +{Éà Ê´ÉG÷ÉàÊù«É{É «ÉÖNÉ{ÉÒ V´Éà±ÉùÒ©ÉÉŠʴɧÉÉW{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ 3⁄4lÉÖÅ.
±ÉÉàHeÉA{É{ÉÉ ©ÉÉ3⁄4Éà±É UlÉÉÅ HÚ±É 586 +à{÷ÄÒ+Éà {Éà¶É{É±É +{Éà >{÷ù{Éà¶É{É±É ~ÉÉ÷Ô»ÉÒ~É{÷»É lÉù£oÉÒ ¡ÉÉ~lÉ oÉ> 3⁄4lÉÒ. +É »ÉÅq§ÉÇ©ÉÉÅ YWà>~ÉÒ»ÉÒ{ÉÉ ´ÉÉ>»É SÉàù©Éà{É Ê´É~ÉÖ±É ¶ÉÉ3⁄4à WiÉÉ´«ÉÖÅ Hà, ``+É÷ÒÇ]{É +à´ÉÉàeÇ] +l«ÉÅlÉ ©ÉÚ±«É´ÉÉ{É V´Éà±ÉùÒ Êe]É>{É
HÉà©~ÉÒ÷Ò¶É{É lÉùÒHà L«ÉÉÊlÉ ¡ÉÉ~lÉ ¥É{«ÉÉà Uà. qùàH ´ÉoÉâ +É HÉà©~ÉÒ÷Ò¶É{É ´ÉyÉÖ{Éà ´ÉyÉÖ ù»ÉÉH»ÉÒ«ÉÖGlÉ ¥É{ÉÒ ù3⁄4Ò Uà. +É÷Ç £à¶É{É +{Éà +{«É +É{ÉÖoÉÅÊNÉH AvÉàNÉ KÉàmÉ{ÉÉ Ê{ÉoiÉÉlÉÉà{ÉÒ »ÉÊ©ÉÊlÉ +É V´Éà±ÉùÒ Êe]É>{É{Éà +ÉÅlÉùùÉo÷ÄÒ«É £±ÉH{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ{Éà lÉà{ÉÉà Ê{ÉiÉÇ«É X3⁄4àù HùlÉÉ 3⁄4Éà«É Uà. NÉ«ÉÉ ´ÉoÉâ +ɧÉÚoÉiÉ ¡Éà©ÉÒ+Éà{ÉÉ G±ÉÉÊ»ÉH Êe]É>{É ¡Él«Éà{ÉÉ +ÊlÉNÉ©ÉlÉÉ ¡ÉqʶÉÇlÉ HùlÉÉÅ Ê´ÉoÉ«ÉÉà ~É»ÉÅq Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉÅ 3⁄4lÉÉÅ. +É ´ÉoÉâ ~ÉiÉ Ê´ÉʧÉ}É +ɧÉÚoÉiÉH±ÉÉ{ÉÉ »É©É«ÉHÉ3{ÉÖÅ SÉ«É{É HùÒ{Éà Ê´ÉoÉ«ÉÉà {ÉIÒ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉÅ 3⁄4lÉÉÅ. ``mÉiÉà«É Hà÷àNÉùÒ©ÉÉÅoÉÒ 30 AlHÞo÷ +ɧÉÚoÉiÉÉà{Éà ~É»ÉÅq Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉÅ 3⁄4lÉÉÅ. lÉà©ÉÉÅoÉÒ +ÅÊlÉ©É +ɧÉÚoÉiÉÉà{Éà ¡É©ÉÉÊiÉHlÉÉ ~ÉÚ´ÉÇH Ê´ÉWàlÉÉ X3⁄4àù Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉÅ 3⁄4lÉÉÅ.''
£É>{É±É ùÉA{e{ÉÉ ¡ÉÊ»Éu V«ÉÖùÒ©ÉÉÅ £à¶É{É Êe]É>{Éù Wà©»É £ùàùÉ, V´Éà±ÉùÒ >{£±«ÉÖ+à{»Éù Hà÷àùÒ{ÉÉ ~Éùà], +ÅW±ÉÒ NÉÉ«ÉH´ÉÉe, Ê¥Éùà{É ´Éäv, ©ÉàùÒ+Éà{É £É]±É +{Éà ÷Ò{ÉÉ lÉÉÊ3⁄4±ÉÒ«ÉÉ{ÉÒ ~ÉùÒLÉ{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É oÉÉ«É Uà. Wà©»É £ùàùÉ+à +É »ÉÅq§ÉÇ©ÉÉÅ WiÉÉ´«ÉÖÅ Hà, ``3⁄4ÖÅ +à{÷ÄÒ+Éà{ÉÒ »ÉÅL«ÉÉ{ÉÒ »ÉÉoÉÉà»ÉÉoÉ lÉà{ÉÒ Êe]É>{ÉÉà{ÉÒ ¥ÉÉùÒHÉ>oÉÒ +l«ÉÅlÉ ¡É§ÉÉÊ´ÉlÉ oÉ«ÉÉà 3⁄4lÉÉà. +É~ÉiÉÉÅ {É´ÉÉàÊqlÉ Êe]É>{ÉùÉà{Éà ´ÉyÉÖ
 15 • eÉ«É©ÉÅe eÉ«ÉWà»÷ • WÚ±ÉÉ> - +ÉèNÉ»÷ 2021

   13   14   15   16   17