Page 20 - Diamond Digest :: July - August 2021 Issue
P. 20

 »É©ÉÉSÉÉù WNÉlÉ.....
``HÉàùÉà{ÉÉ »ÉÅ»ÉNÉÇ{Éà ±É> HÉà÷Ç{ÉÖÅ HÉ©ÉHÉW SɱÉÉ´É´ÉÖÅ ¶ÉG«É 3⁄4ÉàlÉÖÅ {ÉoÉÒ +{Éà lÉ©Éà +ÉÅqÉà±É{ÉÉà Hà´ÉÒ ùÒlÉà HùÉà UÉà?'' +à´ÉÉà »É©É«ÉÉàÊSÉlÉ ¡ÉüÉ ©ÉÖÅ¥É> 3⁄4É> HÉà÷Ç{ÉÒ ©ÉÖL«É {«ÉÉ«É©ÉÚÊlÉÇ qÒ~ÉÉÅHù qnÉÉ{ÉÒ ¥Éè{SÉà G«ÉÉâ Uà. HÉàùÉà{ÉÉ ùÉàH´ÉÉ +{Éà q´ÉÉ+Éà{ÉÒ ´«É´É»oÉÉ »ÉÅ¥ÉÅyÉÒ +{Éà W{ÉÊ3⁄4lÉ{ÉÒ +ùY+Éà HÉà÷Ç©ÉÉÅ +É´ÉÒ Uà lÉà{ÉÉ ~Éù »ÉÖ{ÉÉ´ÉiÉÒ HùlÉÉÅ HÉà÷â +ÉHùÒ Ê÷~~ÉiÉÒ HùÒ Uà. ©ÉùÉcÉ +{ÉÉ©ÉlÉ, {É´ÉÒ ©ÉÖÅ¥É>{ÉÉ +ÉÅlÉùùÉo÷ÄÒ«É Ê´É©ÉÉ{ÉÒ©ÉoÉH{ÉÖÅ {ÉÉ©ÉHùiÉ, »oÉÉÊ{ÉH »´ÉùÉV«É »ÉÅ»oÉÉ©ÉÉÅ +Éà¥ÉÒ»ÉÒ ©ÉÉ÷à +{ÉÉ©ÉlÉ +ÅNÉà Ê´É~ÉKÉÉà{Éà +ÉÅqÉà±É{É ¶É° G«ÉÉÇ Uà lÉà{ÉÒ «ÉoÉÉoÉÇlÉÉ »ÉÉ©Éà +É ¡ÉüÉ Uà. ~Éà÷ÄÉà±É-Êe]±É{ÉÉ qù 100{ÉÉà +ÉÅHeÉà ~ÉÉù HùÒ WlÉÉÅ HÉèOÉà»Éà qà¶É´«ÉÉ~ÉÒ +ÉÅqÉà±É{É ¶É° G«ÉÖÈ Uà. ©É3⁄4ÉùÉo÷Ä©ÉÉÅ `+ɶÉÉ' »Éà´ÉÉ »ÉÅ»oÉÉ{ÉÉ HÉ«ÉÇHlÉÉÇ+Éà{ÉÉÅ ©ÉÉ{ÉyÉ{É ´ÉyÉÉù´ÉÉ{ÉÒ ©ÉÉNÉiÉÒ ©ÉÉ÷à ~ÉiÉ +ÉÅqÉà±É{É oÉ«ÉÖÅ Uà.
V«ÉÉùà HÉàùÉà{ÉÉ{ÉÒ ¥ÉÒY ±É3⁄4àù{ÉÉà ¡ÉHÉà~É ´ÉyÉÒ ùÂÉà 3⁄4lÉÉà l«ÉÉùà ~ÉiÉ ¥ÉÅNÉÉ3©ÉÉÅ »ÉlÉlÉ SÉÚÅ÷iÉÒ ùà±ÉÒ+Éà oÉ> ù3⁄4Ò 3⁄4lÉÒ. {ÉàlÉÉ+Éà{Éà HÉàùÉà{ÉÉ Ê{É«ÉÅmÉiÉ ©ÉÉ÷à +ɴɶ«ÉH A~ÉÉ«É Hù´ÉÉ{ÉÒ {É3⁄4Ó ~ÉiÉ SÉÚÅ÷iÉÒ YlÉ´ÉÉ{ÉÒ yÉÚ{É »É´ÉÉù 3⁄4lÉÒ. Wà 3⁄4ɱÉlÉ qà¶É{ÉÒ Uà +àW ©É3⁄4ÉùÉo÷Ä{ÉÒ Uà. HÉà>~ÉiÉ §ÉÉ´É{ÉÉl©ÉH ©ÉÖtÉ ~Éù ùà±ÉÒ HÉh´ÉÒ {É´ÉÒ ´ÉÉlÉ {ÉoÉÒ. 3⁄4ɱɩÉÉÅ W ¥Éà±ÉÉ~ÉÖù Ê´É»lÉÉù©ÉÉÅ Ê{É©ÉÉÇiÉÉÊyÉ{É {É´ÉÒ ©ÉÖÅ¥É> +ÉÅlÉùùÉo÷ÄÒ«É Ê´É©ÉÉ{ÉÒ©ÉoÉH{Éà »oÉÉÊ{ÉH {ÉàlÉÉ »´É. eÒ¥ÉÒ ~ÉÉ÷Ò±É{ÉÖÅ {ÉÉ©É +É~É´ÉÉ{Éà ±É> 3⁄4XùÉà ±ÉÉàHÉà+à qàLÉÉ´É G«ÉÉÈ. lÉà+Éà+à Ê´É©ÉÉ{ÉÒ©ÉoÉH{ÉÖÅ {ÉÉ©ÉHùiÉ ¥ÉÉ3É»ÉÉ3⁄4à¥É cÉHùà{ÉÉ
{ÉÉ©É ~Éù Hù´ÉÉ{ÉÉ ±Éà´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉ Ê{ÉiÉÇ«É{Éà ùq Hù´ÉÉ{ÉÒ ©ÉÉÅNÉ HùÒ Uà. 3⁄4É> HÉà÷â +É{ÉÉà A±±ÉàLÉ HùlÉÉÅ HÂÖÅ Uà Hà 3⁄4Y Ê´É©ÉÉ{ÉÒ©ÉoÉH ¥É{«ÉÖÅ {ÉoÉÒ ~ÉùÅlÉÖ ±ÉÉàHÉà +É{ÉÉ »ÉÅ¥ÉÅÊyÉlÉ {ÉÉ©É ¥ÉÉ¥ÉlÉ ùÉW{ÉÒÊlÉH £É«ÉqÉ ©ÉÉ÷à ùà±ÉÒ+Éà +É«ÉÉàYlÉ HùÒ ùÂÉÅ Uà. 3⁄4É> HÉà÷â ¡ÉüÉ HùlÉÉÅ ~ÉÚU«ÉÖÅ Uà Hà HÉàùÉà{ÉÉ »ÉÅJ©ÉiÉ{Éà ùÉàH´ÉÉ ©ÉÉ÷à ©ÉÉà÷Ò »É§ÉÉ+Éà ~Éù ùÉàH ±ÉNÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ Uà +É©É UlÉÉÅ {É´ÉÒ ©ÉÖÅ¥É>©ÉÉÅ +àH Ê´É©ÉÉ{ÉÒ©ÉoÉH{ÉÉ {ÉÉ©É{Éà ±É> ùà±ÉÒ +É«ÉÉàYlÉ Hù´ÉÉ{ÉÒ ~Éù´ÉÉ{ÉNÉÒ Hà´ÉÒ ùÒlÉà +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ. 3⁄4É> HÉà÷â »ÉùHÉù{ÉÉà HÉ{É +É©É3lÉÉÅ +à©É ~ÉiÉ HÂÖÅ Hà HÉàÊ´Ée-19 ¡ÉÉà÷ÉàHÉà±É{ÉÉ A±±ÉÅPÉ{É HùlÉÒ HÉà> ~ÉiÉ ùÉWHÒ«É ùà±ÉÒ+Éà{Éà ùÉàH´ÉÉ ©ÉÉ÷à lÉÅmÉ{Éà »ÉÊJ«É ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÖÅ ù3⁄4à¶Éà. Xà »ÉùHÉù +É©É HùÒ {É ¶ÉHlÉÒ 3⁄4Éà«É lÉÉà ~ÉUÒ HÉà÷â +Éqà¶É +É~É´ÉÉ ~Ée¶Éà.
´ÉÉ»lÉ´É©ÉÉÅ HÉàùÉà{ÉÉ »ÉÅ»ÉNÉÇ{Éà ±É> qà¶É©ÉÉÅ ùÉàÊWÅqÖ Y´É{É LÉÉàù´ÉÉ> NÉ«ÉÖÅ Uà. ´ÉÉùÅ´ÉÉù ±ÉÉàHeÉA{É, Ê´ÉÊ´ÉyÉ ¡ÉÊlÉ¥ÉÅyÉÉà, ©ÉÉHâ÷Éà ¥ÉÅyÉ ùÉLÉ´ÉÉ{Éà ±É> +ÉÊoÉÇH H÷ÉàH÷Ò X3⁄4àù Hù´ÉÒ ~Éeà +à´ÉÒ Î»oÉÊlÉ Uà. §ÉÚlÉHÉ3©ÉÉÅ ©É3⁄4ÉùÉo÷Ä+à +ÉÅqÉà±É{É Xà«ÉÉÅ Uà, ~ÉiÉ »ÉÅXàNÉ-»É©É«É{ÉÉà ~ÉÚùÉà Ê´ÉSÉÉù G«ÉÉÇ ~ÉUÒ Ê{ÉiÉÇ«É ±Éà´ÉÉlÉÉ 3⁄4lÉÉÅ. XàHà +ÉÅqÉà±É{É Ê»É´ÉÉ«É{ÉÒ §ÉÉoÉÉ »ÉùHÉù »É©ÉWlÉÒ {ÉoÉÒ +à´ÉÒ +ÉÅqÉà±É{ÉHlÉÉÇ{ÉÒ £Êù«ÉÉq 3⁄4Éà´ÉÉ UlÉÉÅ W{ÉlÉÉ V«ÉÉùà HÉàùÉà{ÉÉoÉÒ 3⁄4àùÉ{Éà Uà, ¥ÉàùÉàWNÉÉùÒ ´ÉyÉÒ ù3⁄4Ò Uà +{Éà ©ÉÉáPÉ´ÉÉùÒ+à ©ÉÉ]É ©ÉÚHÒ Uà l«ÉÉùà 3⁄4É> HÉà÷Ç{ÉÒ Ê÷~~ÉiÉÒ ©É3⁄4l´É{ÉÒ Uà. {ÉàlÉÉ+Éà{ÉÖÅ ´ÉlÉÇ{É »ÉÖyÉù¶Éà +à´ÉÒ +~ÉàKÉÉ ùÉLÉÒ+à.
Ê¥É]{Éà»É ÷ÄÒ~É Hà ¡É´ÉÉ»É +oÉâ «ÉÖùÉà~É{ÉÉ ¡É´ÉÉ»Éà W´ÉÉ >SUlÉÉ §ÉÉùlÉ{ÉÉ ±ÉÉàHÉà ©ÉÉ÷à «ÉÖùÉàÊ~É«É{É «ÉÖÊ{É«É{É{ÉÉ +Éc qà¶ÉÉà +{Éà Ê»´Él]ù±Éà{eà HÉàÊ´Éʶɱe ´ÉàÊH»É{É{Éà +ÉLÉùà ©ÉÅWÚùÒ +É~ÉÒ Uà. +Éè»÷ÄàʱɫÉÉ,W©ÉÇ{ÉÒ, OÉÒ»É,+É>»É±Éà{e,+É«Éù±Éà{e »~Éà{É lÉà©ÉW +à»÷ÉàÊ{É«ÉÉ A~ÉùÉÅlÉ Î»´Él]ù±Éà{eà »ÉÒù©É >Î{»÷÷«ÉÖ÷ +É࣠>Î{e«ÉÉ{ÉÒ HÉàÊ´Éʶɱe ´ÉàÎG»É{É{Éà OÉÒ{É ~ÉÉ»É~ÉÉà÷Ç©ÉÉÅ »ÉÉ©Éà±É HùÒ Uà. §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ HÉàÊ´Éʶɱe ´ÉàÎG»É{É{ÉÉ ¥ÉÅ{Éà eÉà] ±É> SÉÚHà±ÉÉ {ÉÉNÉÊùHÉà 3⁄4´Éà +É qà¶É©ÉÉÅ W> ¶ÉHà Uà. +l«ÉÉù »ÉÖyÉÒ §ÉÉùlÉ{ÉÒ ´ÉàÊG»É{É{Éà ©ÉÅWÚùÒ +É~ÉÒ {É3⁄4ÉàlÉÒ. «ÉÖùÉàÊ~É«É{É «ÉÖÊ{É«É{É{ÉÒ +àW{»ÉÒ «ÉÖùÉàÊ~É«É{É ©ÉàÊe»ÉÒ{É +àW{»ÉÒ+à +NÉÉA £GlÉ SÉÉù HÉàÊ´Ée-19 ´ÉàÎG»É{É{Éà OÉÒ{É ~ÉÉ»É Ê»H©É +ÅlÉNÉÇlÉ ©ÉWÚùÒ 3⁄4lÉÒ. lÉà©ÉÉÅ ¥ÉÉ«ÉÉà +à{É ÷àH-£É>]ù, ©ÉÉàe{ÉÉÇ, +ÉàG»É£eÇ-+à»÷ÄàWà{ÉàHÉà +{Éà V3⁄4Éè{É»É{É +à{e V3⁄4Éè{É»É{É{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É oÉ«ÉÉà 3⁄4lÉÉà.
´ÉÉ»lÉ´É©ÉÉÅ «ÉÖùÉàÊ~É«É{É «ÉÖÊ{É«É{É{ÉÉ +Éc qà¶ÉÉà+à HÉàÊ´Éʶɱe{Éà »Éù3lÉÉoÉÒ ©ÉÅWÚùÒ {ÉoÉÒ +É~ÉÒ. +NÉÉA lÉà+Éà+à HÉàÊ´Éʶɱe{Éà ©ÉÅWÚùÒ {É3⁄4Ó +É~ÉlÉÉÅ Wà ±ÉÉàHÉà ~ÉÉ»Éà OÉÒ{É ~ÉÉ»É 3⁄4Éà«É {É3⁄4Ó lÉà©ÉiÉà càù càù +Éù÷Ò~ÉÒ»ÉÒ+Éù ÷à»÷{ÉÉà {ÉàNÉà÷Ò´É Êù~ÉÉà÷Ç qàLÉÉe´ÉÉà +{Éà +àH SÉÉàI»É »É©É«É G´ÉÉàù{÷É>{É©ÉÉÅ Ê´ÉlÉÉ´É´ÉÉ Wà´ÉÒ ¶ÉùlÉ ùÉLÉÒ 3⁄4lÉÒ.
Ê{ÉH÷{ÉÉ §ÉÊ´Éo«É©ÉÉÅ «ÉÖùÉà~É ¡É´ÉÉ»É{ÉÖÅ +É«ÉÉàW{É HùÒ ù3⁄4à±ÉÉ §ÉÉùlÉÒ«ÉÉà ©ÉÉ÷à »É©É»«ÉÉ 3⁄4lÉÒ Hà §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ +~ÉÉlÉÒ mÉiÉ ´ÉàÎG»É{É HÉàÊ´Éʶɱe,
HÉà-´ÉàÎG»É{É +{Éà »~ÉÚlÉÊ{ÉH ´ÉÒ `>«ÉÖ' {ÉÒ »ÉÚÊSÉ©ÉÉÅ »ÉÉ©Éà±É {É 3⁄4lÉÒ. §ÉÉùlÉÒ«É ´ÉàÎG»É{É{ÉÒ +»ÉùHÉùHlÉÉ »ÉÉ©Éà ~ÉiÉ »É´ÉÉ±É oÉ> ùÂÉà 3⁄4lÉÉà. Wà ´ÉàÎG»É{ÉÉà{Éà §ÉÉùlÉ »ÉùHÉùà ~ÉÚùlÉÉÅ ~ÉÊùKÉiÉ ~ÉUÒ ©ÉÉ{«ÉlÉÉ +É~ÉÒ 3⁄4Éà«É, lÉà{Éà Xà +ÉÅlÉùùÉo÷ÄÒ«É »lÉù ~Éù HÉà> ©ÉÉ{«ÉlÉÉ +É~É´ÉÉ ±ÉÉ«ÉH »É©ÉWà {É3⁄4Ó, ÷àÎG{ÉH±É tÊo÷+à Wà ~ÉiÉ HÉùiÉÉà +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà lÉà{ÉÉà +oÉÇ +à oÉ«ÉÉà Hà §ÉÉùlÉÒ«É »ÉÅ»oÉÉ+Éà{ÉÒ ¡ÉÉ©ÉÉÊiÉHlÉÉ +{Éà ¡ÉÊlÉocÉ ©ÉÉ{«É {ÉoÉÒ!
»´ÉɧÉÉÊ´ÉH ùÒlÉà §ÉÉùlÉà ÷àÎG{ÉH±É ¥ÉÉ¥ÉlÉÉà©ÉÉÅ NÉÚÅSÉ´ÉÉ«ÉÉ Ê´É{ÉÉ «ÉÖùÉàÊ~É«É{É qà¶ÉÉà{Éà »~Éo÷ WiÉÉ´ÉÒ qÒyÉÖÅ Hà §ÉÉùlÉ +É´ÉÉà §Éàq§ÉÉ´É~ÉÚiÉÇ ´«É´É3⁄4Éù ©ÉÉ{«É {É3⁄4Ó ùÉLÉà +{Éà Xà HÉà> qà¶É HÉàÊ´Ée ~ÉÉà÷DZÉoÉÒ +©ÉÉùÉ ¡É©ÉÉiÉ~ÉmÉ{Éà ©ÉÉ{«É {É3⁄4Ó ùÉLÉà lÉÉà §ÉÉùlÉ ~ÉiÉ lÉà+Éà{ÉÉÅ ¡É©ÉÉiÉ~ÉmÉ ©ÉÉ{«É {É3⁄4Ó ùÉLÉà. §ÉÉùlÉà +ÉeHlÉùÒ ùÒlÉà «ÉÖùÉàÊ~É«É{É qà¶ÉÉà{Éà SÉàlÉ´ÉiÉÒ ~ÉiÉ +É~ÉÒ 3⁄4lÉÒ Hà lÉà©É{ÉÉ Ê´É]É HÉ«ÉÇJ©É OÉÒ{É ~ÉÉ»É +ÅlÉNÉÇlÉ §ÉÉùlÉÒ«É ´ÉàÎG»É{É{Éà »ÉÉ©Éà±É {É3⁄4Ó Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ lÉÉà lÉà©É{ÉÉ {ÉÉNÉÊùHÉà{Éà ~ÉiÉ +3⁄4Ó +É´«ÉÉÅ ~ÉUÒ G´ÉÉàù{÷É>{É©ÉÉÅ ù3⁄4à´ÉÖÅ ~Ée¶Éà.
§ÉÉùlÉ{ÉÉ `Wà´ÉÉ »ÉÉoÉà lÉà´ÉÉ' +ÉHùÉ ´«ÉÚ3⁄4{ÉÒ +»Éù ~ÉiÉ Xà´ÉÉ ©É3Ò +{Éà +É +Éc qà¶ÉÉà+à HÉàÊ´Éʶɱe{Éà ©ÉÉ{«ÉlÉÉ +É~ÉÒ qÒyÉÒ. 3⁄4´Éà +à »ÉÖÊ{ÉÊýÉlÉ Hù´ÉÖÅ W°ùÒ Uà Hà 3⁄4´Éà ~ÉUÒ ~ÉiÉ ´ÉàÎG»É{É Ê{É©ÉÉÇlÉÉ HÅ~É{ÉÒ+Éà{ÉÒ ~Éù»~Éù{ÉÒ »~ÉyÉÉÇ Hà +{«É HÉà> HÉùiÉà §ÉÉùlÉÒ«É ´ÉàÊH»É{É +{Éà §ÉÉùlÉÒ«É «ÉÉmÉÒ+Éà »ÉÉoÉà HÉà> ¡ÉHÉù{ÉÉà §Éàq§ÉÉ´É {É3⁄4Ó Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà.
HÉàùÉà{ÉÉ HÉ3©ÉÉÅ +ÉÅqÉà±É{ÉÉà
«ÉÖùÉàÊ~É«É{É qà¶ÉÉà{ÉÒ »ÉÉ{É càHÉiÉà +É´ÉÒ !
 19 • eÉ«É©ÉÅe eÉ«ÉWà»÷ • WÚ±ÉÉ> - +ÉèNÉ»÷ 2021 20 • eÉ«É©ÉÅe eÉ«ÉWà»÷ • WÚ±ÉÉ> - +ÉèNÉ»÷ 2021

   18   19   20   21   22