Page 23 - Diamond Digest :: July - August 2021 Issue
P. 23

»É©ÉÉSÉÉù WNÉlÉ.....
3⁄4ÒùÉ{ÉÒ LÉáSÉ +{Éà »ÉÉùÉ +ÉàeÇù{Éà HÉùiÉà »ÉàÊ{÷©Éà{÷ ©ÉW¥ÉÚlÉ, ~ÉiÉ lÉà ÷HÒ ù3⁄4à´ÉÉ{ÉÒ ÊSÉÅlÉÉ
Y+É>+à©ÉÉÅ +÷´ÉÉ«Éà±ÉÉ ~ÉÉàʱɶe 3⁄4ÒùÉ ~ÉiÉ ÷ÚÅH »É©É«É©ÉÉÅ ¥ÉXù©ÉÉÅ +É´ÉÒ W¶Éà
¥ÉXù©ÉÉÅ ~ÉÉàʱɶe 3⁄4ÒùÉ{ÉÒ LÉáSÉ +{Éà »ÉlÉlÉ ©ÉÉNÉ{Éà HÉùiÉà lÉà{ÉÉ §ÉÉ´É{Éà ©ÉW¥ÉÚlÉ ÷àHÉà ©É3Ò ù3⁄4à Uà lÉàoÉÒ ~ÉÉàʱɶe{ÉÉ »É~±ÉÉ«É»ÉÇ PÉiÉÉÅ +ɶÉÉ´ÉÉqÒ Uà. ¥ÉÒY lÉù£ Ê{ÉHÉ»É ©ÉÉ÷à{ÉÉ +ÉàeÇùÉà »ÉÉùÉ Uà +{Éà »oÉÉÊ{ÉH©ÉÉÅ ~ÉiÉ ©ÉW¥ÉÚlÉ HÉ©ÉHÉW Uà. ¥ÉXù©ÉÉÅ ¥ÉyÉÉ W ¡ÉHÉù{ÉÉà ©ÉÉ±É »ÉÉùÉà SÉɱÉà Uà. Xà Hà, ´ÉÒ´ÉÒ+à»É oÉÉàeÉà cÅeÉà Uà. H´ÉÇ´ÉÉ3É £à{»ÉÒ ¶Éà~É ©ÉW¥ÉÚlÉ SÉɱÉà Uà +{Éà »ÉÉùÉ H±Éù{ÉÉ Ê¡É{»Éà»É H÷{ÉÉ 3⁄4ÒùÉ©ÉÉÅ »ÉÖyÉÉùÉà Uà. »ÉÖùlÉ-©ÉÖÅ¥É>{ÉÉ Al~ÉÉqHÉà+à lÉà©É{ÉÒ KÉ©ÉlÉÉ ´ÉyÉÉùÒ Uà l«ÉÉùà ù£{ÉÉà »É~±ÉÉ«É +ÉàUÉà Uà. Al~ÉÉqHÉà ©ÉÖÅ]´ÉiÉ +{É֧ɴÉÒ ùÂÉÅ Uà.
´ÉäÊ1ÉH ¥ÉXùÉà©ÉÉÅ ~ÉiÉ ~ÉÉàʱɶe 3⁄4ÒùÉ{ÉÒ LÉáSÉ +{Éà +©ÉàÊùHÉ{ÉÉ Î»oÉù +ÉàeÇùÉà{Éà HÉùiÉà »ÉàÊ{÷©Éà{÷ +ɶÉÉ»~Éq Uà. §ÉÉ´ÉÉà Ê´ÉoÉà +Ê{ÉÊýÉlÉlÉÉ Uà. eұɻÉÇ{Éà ÊSÉÅlÉÉ Uà Hà +àH ´ÉLÉlÉ »÷ÉàH ´ÉyɶÉà ~ÉUÒ +É §ÉÉ´É ÷HÒ ¶ÉH¶Éà {É3⁄4Ó. Y+É>+à{ÉÒ ±Éà¥ÉÉàùà÷ùÒ©ÉÉÅ »ÉlÉlÉ ~ÉÉàʱɶe 3⁄4ÒùÉ+Éà{ÉÉà §ÉùÉ´ÉÉà oÉlÉÉà X«É Uà. §ÉÉùlÉ{ÉÒ ±Éà¥ÉÉàùà÷ùÒ©ÉÉÅ +àH ©ÉÉ»É{ÉÉà §ÉùÉ´ÉÉà Uà. +±ÉùÉà]{ÉÉ ´ÉàSÉÉiÉ qùÊ©É«ÉÉ{É ù£{ÉÒ ¥ÉXù ©ÉWÚ¥ÉlÉ 3⁄4lÉÒ. eÒ-¥ÉÒ«É»ÉÇ{ÉÒ WÚ{É{ÉÒ ùà´Éà{«ÉÖ yÉÉ«ÉÉÇ HùlÉÉÅ ´ÉyÉÖ 47 HùÉàe eÉà±Éù{ÉÒ oÉ> 3⁄4lÉÒ.
¥Éà{HÉà+à ÊyÉùÉiÉ ´ÉyÉÉ«ÉÖÈ : §ÉÉùlÉ{ÉÉ Wà©É-V´Éà±ÉùÒ KÉàmÉ{Éà HÉàÊ´Ée- 19 ©É3⁄4É©ÉÉùÒ{ÉÒ +»Éù©ÉÉÅoÉÒ ANÉÉù´ÉÉ ©ÉÉ÷à ¥Éà{HÉà+à +É KÉàmÉ{Éà +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉlÉÉÅ ÊyÉùÉiÉ©ÉÉÅ ´ÉyÉÉùÉà G«ÉÉâ Uà. Wà©É +à{e V´Éà±ÉùÒ +àG»É~ÉÉà÷Ç ¡É©ÉÉà¶É{É HÉAÎ{»É±É (YWà>~ÉÒ»ÉÒ){ÉÉ WiÉÉ´«ÉÉ +{ÉÖ»ÉÉù ©ÉÉSÉÇ 2021{ÉÉ ©ÉÊ3⁄4{ÉÉ©ÉÉÅ Wà©É +à{e V´Éà±ÉùÒ AvÉàNÉ{Éà ¥Éà{HÉà+à °É. 627 +¥ÉW (8.44 +¥ÉW eÉà±Éù){ÉÖÅ ÊyÉùÉiÉ G«ÉÖÈ 3⁄4lÉÖÅ. Wà WÚ±ÉÉ> 2020©ÉÉÅ °É. 546 (7.35 +¥ÉW eÉà±Éù){ÉÖÅ 3⁄4lÉÖÅ. ©É3⁄4É©ÉÉùÒ qù©«ÉÉ{É Wà©É +à{e V´Éà±ÉùÒ AvÉàNÉà Wà ´«É´É3⁄4É° Ê{ÉiÉÇ«ÉÉà ±ÉÒyÉÉ lÉà{ÉÉ HÉùiÉà lÉà{ÉÒ ¶ÉÉLÉ »ÉÖyÉùÒ 3⁄4lÉÒ +{Éà ¥Éà{HÉà+à ~ÉiÉ »É©É«É ~ÉÉùLÉÒ H÷ÉàH÷Ò ´Éà3É AvÉàNÉ{Éà ´ÉyÉÖ ÊyÉùÉiÉ +É~«ÉÖÅ 3⁄4lÉÖÅ. +à´ÉÖÅ HÉAÎ{»É±Éà HÂÖÅ Uà. 3⁄4ÒùÉ AvÉàNÉ{ÉÒ +OÉiÉÒ »ÉÅ»oÉÉ+Éà+à ù£ 3⁄4ÒùÉ{ÉÒ ´ÉyÉÖ +É´ÉH{Éà ùÉàH´ÉÉ ©ÉÉ÷à 2020{ÉÉ ¥ÉÒX ÊmÉ©ÉÉÊ»ÉH©ÉÉÅ lÉà{ÉÒ +É«ÉÉlÉ ¥ÉÅyÉ Hù´ÉÉ{ÉÒ »É§«ÉÉà{Éà +~ÉÒ±É HùÒ 3⁄4lÉÒ. lÉàoÉÒ +àÊ¡É±É 2020©ÉÉÅ ù£ 3⁄4ÒùÉ{ÉÒ +É«ÉÉlÉ PÉ÷Ò{Éà 10 ±ÉÉLÉ eÉà±Éù{ÉÒ oÉ> 3⁄4lÉÒ Wà £àúÉÖ+ÉùÒ 2020©ÉÉÅ qÉàh +¥ÉW eÉà±Éù{ÉÒ 3⁄4lÉÒ, V«ÉÉùà ©É3⁄4É©ÉÉùÒ{ÉÒ »ÉnÉÉ´ÉÉù X3⁄4àùÉlÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ {É3⁄4ÉàlÉÒ +É´ÉÒ.
YWà>~ÉÒ»ÉÒ{ÉÉ SÉàù©Éà{É HÉàʱÉ{É ¶ÉÉ3⁄4à HÂÖÅ Hà, ù£{ÉÒ +É«ÉÉlÉ »´ÉäÎSUH +÷HÉ´É´ÉÉ{ÉÉ AvÉàNÉ{ÉÉ ~ÉNɱÉÉoÉÒ HÉàÊ´Ée-19{Éà HÉùiÉà »ÉXÇ«Éà±ÉÒ H÷ÉàH÷Ò©ÉÉÅoÉÒ AvÉàNÉ ¥É3⁄4Éù +É´ÉÒ ¶ÉG«ÉÉà 3⁄4lÉÉà. lÉàoÉÒ AvÉàNÉ{ÉÉ qà´ÉÉ{ÉÉ »lÉù{Éà ~ÉiÉ PÉiÉÉ {ÉÒSÉÖ ±ÉÉ´ÉÒ ¶ÉHÉ«ÉÖÅ 3⁄4lÉÖÅ. ©ÉÉSÉÇ ©ÉÊ3⁄4{ÉÉ©ÉÉÅ §ÉÉùlÉ{ÉÉ Wà©É +à{e V´Éà±ÉùÒ »ÉàG÷ùà 3.42 +¥ÉW eÉà±Éù{ÉÒ ùàHeÇ Ê{ÉHÉ»É HùÒ 3⁄4lÉÒ Wà NÉ«ÉÉ »É~÷á¥Éù HùlÉÉÅ 36 ÷HÉ ´ÉyÉÖ 3⁄4lÉÒ. ©ÉÉSÉÇ 2021{ÉÉ ~ÉÚùÉ oÉ«Éà±ÉÉ U ©ÉɻɩÉÉÅ §ÉÉùlÉ{ÉÒ ~ÉÉàʱɶe 3⁄4ÒùÉ{ÉÒ Ê{ÉHɻɩÉÉÅ 75 ÷HÉ Ê3⁄4»»ÉÉà +©ÉàÊùHÉ +{Éà SÉÒ{É{ÉÒ ©ÉÉNÉ{ÉÉà 3⁄4lÉÉà, +à©É YWà>~ÉÒ»ÉÒ+à WiÉÉ´«ÉÖÅ 3⁄4lÉÖÅ.
£à{»ÉÒ & 3⁄4ɱɩÉÉÅ £à{»ÉÒ 3⁄4ÒùÉ{ÉÒ ¥ÉXù »ÉÉùÒ SÉɱÉà Uà. ©ÉɱÉ{ÉÒ LÉáSÉ +{Éà »ÉÉùÒ ©ÉÉÅNÉ{Éà HÉùiÉà ©ÉÉà÷É §ÉÉNÉ{ÉÒ £à{»ÉÒ 3⁄4ÒùÉ{ÉÒ XlÉ©ÉÉÅ §ÉÉ´ÉÉà
©ÉW¥ÉÚlÉ Uà. OÉÉ3⁄4HÉà{ÉÒ ~É»ÉÅqNÉÒ Ê´É»lÉùÒ 3⁄4Éà´ÉÉoÉÒ Êù÷à±É»ÉÇ ~ÉiÉ ´«ÉÉ~ÉH ¸ÉàiÉÒ©ÉÉÅ ©ÉÉ±É ùÉLÉ´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉ Uà. LÉÉ»É HùÒ{Éà »ÉNÉÉ>{ÉÒ ´ÉÓ÷Ò©ÉÉÅ Ê´ÉÊ´ÉyÉlÉÉ{ÉÒ ¥É3⁄4Ö ©ÉÉà÷Ò ©ÉÉÅNÉ Uà. lÉàoÉÒ +É Hà÷àNÉùÒ©ÉÉÅ ùÒ÷à±É»ÉÇ ¥É3⁄4Ö ´ÉàùÉ«É÷Ò+Éà ¥ÉlÉÉ´ÉÒ ùÂÉÅ Uà. +Éà´É±É,~ÉÒ«Éù, +à©Éùɱe, Ê¡É{»Éà»É, ùàeÒ{÷ +{Éà ©ÉÉÊHÇ»É ¶Éà~É©ÉÉÅ +ÉàeÇùÉà ´ÉyÉlÉÉ X«É Uà. +Éà´É±É +{Éà HÖ¶É{É{ÉÉ §ÉÉ´ÉÉà ùÉA{e{ÉÒ ¥ÉùÉ¥Éù ~É3⁄4ÉáSÉÒ NÉ«ÉÉ Uà. ©ÉÉà÷Ò »ÉÉ>]{ÉÉ £à{»ÉÒ ¶Éà~É{ÉÉ 3⁄4ÒùÉ DSÉÉ §ÉÉ´Éà ´ÉàSÉÉ«É Uà lÉÉà +àG»Éà±É{÷ H÷{ÉÒ ¥É3⁄4Ö ©ÉÉà÷Ò ©ÉÉNÉ Uà +{Éà lÉà ¡ÉÒÊ©É«É©É©ÉÉÅ ´ÉàSÉÉ«É Uà. SÉÒ{É{ÉÉ »ÉlÉlÉ +ÉàeÇùÉà{Éà HÉùiÉà ¥ÉXù ÷HÒ ù3⁄4Ò Uà.
´ÉäÊ1ÉH ¥ÉXùÉà
+©ÉàÊùHÉ & ´Éà~ÉÉù 3⁄4É±É Î»oÉù Uà +{Éà Y+É>+à »ÉÊ÷ÇÊ£Hà÷´ÉÉ3É ùÉA{e +{Éà +Éà´É±É{ÉÒ »ÉÉùÒ ©ÉÉÅNÉ Uà. +àHoÉÒ +hÒ Hàùà÷, +à£-+àSÉ, ´ÉÒ+à»É-+à»É+É> 3⁄4ÒùÉ »ÉÉùÉ SÉɱÉà Uà. §ÉÉùlÉ©ÉÉÅoÉÒ 3⁄4ÒùÉ{ÉÉà ©ÉÉà÷Éà WooÉÉà UÚ÷Éà oɶÉà +{Éà A{ÉÉ3É{ÉÒ {Éù©É Ê»É]{É©ÉÉÅ Y+É>+à©ÉÉÅ £»ÉÉ«Éà±ÉÉà ©ÉÉ±É UÚ÷Éà oɶÉà lÉà´ÉÒ ¶ÉG«ÉlÉÉ Uà.
¥Éà±Y«É©É & ©ÉɱÉ{ÉÒ +UlÉ{Éà HÉùiÉà §ÉÉ´É ´ÉyÉÉùÉ{Éà ÷àHÉà ©É3Ò ù3⁄4à Uà. lÉàoÉÒ ¥ÉXù{ÉÖÅ »Éà{÷Ò©Éà{÷ »ÉÉ°Å ±ÉÉNÉà Uà ~ÉiÉ ÊSÉÅlÉÉ +à Uà Hà 3⁄4ɱÉ{ÉÒ NÉÊlɶÉÒ±ÉlÉÉ SÉɱÉÖ ù3⁄4à¶Éà Hà Hà©É? +©ÉàÊùHÉ{ÉÒ Î»oÉù ¥ÉXù +{Éà SÉÒ{É{ÉÒ »ÉlÉlÉ ´ÉyÉlÉÒ ©ÉÉÅNÉ{Éà HÉùiÉà eұɻÉÇ{ÉÉ HÉ©ÉHÉW »ÉÉùÉ ù3⁄4à Uà. Y+É>+à eÉà»ÉÒ«Éù +{Éà 1 oÉÒ 2 Hàùà÷ »É÷Ô£É>e 3⁄4ÒùÉ »ÉÉùÉ ´ÉàSÉÉ«É Uà. NÉ«ÉÉ »É~lÉÉ3⁄4à +±ÉùÉà]É{ÉÉ ´ÉàSÉÉiÉ qù©«ÉÉ{É ù£{ÉÒ ¥ÉXù ©ÉW¥ÉÚlÉ ù3⁄4Ò 3⁄4lÉÒ.
>]ùÉ>±É & +©ÉàÊùHÉ{ÉÉ Î»oÉù +ÉàeÇùÉà ´ÉSSÉà Êe±É»ÉÇ{ÉÖÅ »ÉàÊ{÷©Éà{÷ ©ÉW¥ÉÚlÉ Uà. Xà Hà §ÉÉ´ÉÉà ¥ÉÉ¥ÉlÉ +SÉÉàI»ÉlÉÉ Uà HÉùiÉ Hà OÉÉ3⁄4HÉà DSÉÉ §ÉÉ´É SÉÚH´ÉlÉÉ +SÉHÉ«É Uà. ù£ ©ÉÉáPÉÒ Uà l«ÉÉùà »É~±ÉÉ«É»ÉÇ Êe»HÉA{÷ ¥É3⁄4Ö +É~ÉlÉÉ {ÉoÉÒ. 30 »Éà{÷oÉÒ ¥Éà Hàùà÷ »ÉÖyÉÒ{ÉÉ ~ÉÉàʱɶe 3⁄4ÒùÉ©ÉÉÅ »÷ÉàH ´ÉyÉÒ ùÂÉà Uà.
3⁄4ÉáNÉHÉáNÉ & eÒ±Éù ©ÉÉHâ÷ Ê»oÉù Uà ~ÉiÉ +{«É »Éà{÷ùÉà HùlÉÉÅ oÉÉàeÒ ~ÉÉU3 Uà. ÷ÄàeÓNÉ ©ÉÖL«Él´Éà 30 »Éà{÷oÉÒ 50 »Éà{÷, eÒ-+àSÉ, ´ÉÒ+à»É- +à»É+É> +{Éà 1 oÉÒ qÉàh Hàùà÷, Y-Wà,+à»É+É> 3⁄4ÒùÉ A~Éù HàÎ{rlÉ oÉ«Éà±ÉÖÅ Uà. +oÉÇlÉÅmÉ©ÉÉÅ »ÉÖyÉÉùÉà oÉlÉÉà X«É Uà. Xà Hà ¡É´ÉÉ»É{ÉÉ +§ÉÉ´Éà ´ÉàSÉÉiÉ ©É«ÉÉÇqÒlÉ Uà. úÉÉ>e±É ©ÉɱÉ{ÉÒ Êe©ÉÉ{eoÉÒ HÉ©ÉHÉW SÉɱÉÒ ùÂÉÅ Uà. ©ÉÖL«É§ÉÚÊ©É SÉÒ{É©ÉÉÅ 3⁄4É±É ]´ÉàùÉlÉ{ÉÉ Êù÷à±É HÉ©ÉHÉW »ÉÒ]{ɱÉÒ cÅeÉ Uà.
eÒ-ʥɫɻÉÇ{ÉÖÅ »ÉÉ°Å ´ÉàSÉÉiÉ : 3⁄4ÒùÉ{ÉÒ ©ÉÉÅNÉ ©ÉW¥ÉÚlÉ ù3⁄4à´ÉÉoÉÒ +{Éà §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ HÉàÊ´Ée-19 H÷ÉàH÷Ò 3⁄43´ÉÒ oÉ> ù3⁄4Ò 3⁄4Éà´ÉÉoÉÒ eÒ-ʥɫɻÉÇ{ÉÖÅ WÚ{É »ÉÉ«ÉH±É{ÉÖÅ ´ÉàSÉÉiÉ Uà±±ÉÉÅ mÉiÉ ©ÉɻɩÉÉÅ »ÉÉäoÉÒ ´ÉyÉÖ oÉ«ÉÖÅ 3⁄4lÉÖÅ. +É HÅ~É{ÉÒ{Éà lÉà{ÉÉ +É ´ÉoÉÇ{ÉÉ ~ÉÉÅSÉ©ÉÉÅ ´ÉàSÉÉiÉ »ÉÉ«ÉH±É©ÉÉÅ 47 HùÉàe eÉà±Éù{ÉÒ +É´ÉH oÉ> 3⁄4lÉÒ, Wà ©Éà ©ÉɻɩÉÉÅ 38.50 HùÉàe eÉà±Éù{ÉÒ 3⁄4lÉÒ. +àH ´ÉoÉÇ ~É3⁄4à±ÉÉÅ SÉÉàoÉÉ +{Éà ~ÉÉÅSÉ©ÉÉÅ »ÉÉ«ÉH±É©ÉÉÅ HÅ~É{ÉÒ{ÉÖÅ »ÉÅ«ÉÖGlÉ ´ÉàSÉÉiÉ ©ÉÉmÉ 5.67 HùÉàe eÉà±Éù{ÉÖÅ 3⁄4lÉÖÅ, V«ÉÉùà HÉàùÉà{ÉÉ ´ÉÉ«Éù»É{ÉÒ ©É3⁄4É©ÉÉùÒ+à »É~±ÉÉ«É SÉà{ɱÉ{Éà LÉÉàùŧÉà ~ÉÉeÒ qÒ yÉÒ 3⁄4lÉÒ. eÒ-ʥɫɻÉâ ¥ÉXù©ÉÉÅ ´ÉyÉlÉÒ ©ÉÉÅNÉ{Éà HÉùiÉà ¥Éà Hàùà÷ +{Éà lÉàoÉÒ ©ÉÉà÷Ò ù£{ÉÉ §ÉÉ´É©ÉÉÅ ~ÉÉÅSÉ ÷HÉ{ÉÉà ´ÉyÉÉùÉà G«ÉÉâ 3⁄4lÉÉà. ©ÉÉà÷Ò OÉÉ3⁄4H ¥ÉXùÉà SÉÒ{É +{Éà +©ÉàÊùHÉ©ÉÉÅ 3⁄4ÒùÉ{ÉÉ
 22 • eÉ«É©ÉÅe eÉ«ÉWà»÷ • WÚ±ÉÉ> - +ÉèNÉ»÷ 2021 23 • eÉ«É©ÉÅe eÉ«ÉWà»÷ • WÚ±ÉÉ> - +ÉèNÉ»÷ 2021   21   22   23   24   25