Page 30 - Diamond Digest :: July - August 2021 Issue
P. 30

 +à 3⁄4ÊHHlÉ »ÉÖÊ´ÉÊqlÉ Uà Hà §ÉÉùlÉ{ÉÖÅ 3⁄4ÒùÉ »ÉÉoÉà{ÉÖÅ »ÉÉÊ{Éy«É »ÉqÒ+Éà ~ÉÚùÉiÉÖÅ Uà. úÉÉÊ]±É©ÉÉÅ »É{É 1720©ÉÉÅ 3⁄4ÒùÉ{ÉÒ ¶ÉÉàyÉ oÉ> lÉà ~É3⁄4à±ÉÉÅ ~ÉiÉ ©ÉÉà÷É §ÉÉNÉ{ÉÉ 3⁄4ÒùÉ §ÉÉùlÉ©ÉÉÅoÉÒ W +É´ÉlÉÉÅ 3⁄4lÉÉÅ. +àH 3⁄4Xù ´ÉoÉÉâ ~ÉÚ´Éâ ~ÉiÉ §ÉÉùlÉ Ê´É1É{ÉÖÅ »ÉÉäoÉÒ ©É3⁄4l´É{ÉÖÅ 3⁄4ÒùÉ{ÉÖÅ Al~ÉÉqH ùÂÖÅ 3⁄4lÉÖÅ. »ÉÉäoÉÒ ~É3⁄4à±ÉÉà 3⁄4ÒùÉà >.»É. ~ÉÚ´Éâ SÉÉàoÉÒ »ÉqÒ©ÉÉÅ §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ ¶ÉÉàyÉÉ«ÉÉà 3⁄4lÉÉà. l«ÉÉù¥ÉÉq +àäÊlÉ3⁄4ÉÊ»ÉH NÉÉà±ÉHÉà{eÉ LÉÉiÉ©ÉÉÅoÉÒ oÉÉàeÉ +¡ÉÊlÉ©É 3⁄4ÒùÉ 9©ÉÒ »ÉqÒ ~ÉÚ´Éâ ¶ÉÉàyÉÉ«ÉÉ 3⁄4lÉÉÅ. (+É©ÉÉÅ{ÉÉ ©ÉÉà÷É §ÉÉNÉ{ÉÉ ÷É>~É ÷Ú+à ¡ÉHÉù{ÉÉ 3⁄4lÉÉÅ) »É©É«ÉÉÅlÉùà §ÉÉùlÉ{ÉÒ LÉÉiÉÉà »É©ÉÉÎ~lÉ{ÉÉ +Éùà +É´ÉÒ l«ÉÉùà §ÉÉùlÉ{ÉÉà 3⁄4ÒùÉ AvÉàNÉ ~Éù{ÉÉà +ÅHÖ¶É ©ÉW¥ÉÚlÉ ©Éà{«ÉÖ£àGSÉùÓNÉ KÉ©ÉlÉÉ©ÉÉÅ ~ÉÊùiÉ©«ÉÉà Wà 3⁄4É±É Ê´É1ɧÉù©ÉÉÅ ~ÉÉàÊ±É¶É oÉlÉÉ 95 ÷HÉ{ÉÉà Ê3⁄4»»ÉÉà yÉùÉ´Éà Uà.
lÉà©É UlÉÉÅ §ÉÉùlÉ ©ÉÉ÷à »É©É«É ~ÉÊù´ÉÊlÉÇlÉ oÉ> ùÂÉà Uà. ±Éà¥ÉOÉÉà{É eÉ«É©ÉÅe{ÉÒ Ê´É1ɧÉù©ÉÉÅ ±ÉÉàHÊ¡É«ÉlÉÉ ´ÉyÉlÉÒ ù3⁄4Ò 3⁄4Éà´ÉÉoÉÒ §ÉÉùlÉ £ùÒoÉÒ Ê´É1É{ÉÖÅ »ÉÉäoÉÒ ©ÉÉà÷ÖÅ ÷É>~É ÷Ö +à »ÉÒ´ÉÒeÒ eÉ«É©ÉÅe{ÉÖÅ Al~ÉÉqH
+Él©ÉÊ{ɧÉÇù §ÉÉùlÉ{ÉÉ »´É~{É{Éà »ÉÉHÉù HùÒ ù3⁄4à±ÉÉ
±Éà¥É-OÉÉà{É eÉ«É©ÉÅe»ÉÃ
¥É{«ÉÖÅ Uà. ~ÉÖ{É& §ÉÉùlÉ Ê´É1É{ÉÉ £±ÉH©ÉÉÅ AnÉ©É G´ÉÉèʱÉ÷Ò{ÉÉ 3⁄4ÒùÉ{ÉÉ Al~ÉÉqH lÉùÒHà{ÉÒ ¡ÉÊlÉocÉ ¡ÉÉ~lÉ HùÒ ùÂÖÅ Uà.
»ÉÒ´ÉÒeÒ (HÉ¥ÉÇ{É ´Éà~Éù Êe~ÉÉàÊ]¶É) ÷àG{ÉÉà±ÉÉàY{ÉÉ ¡ÉlÉÉ~Éà W »ÉÅ~ÉÚiÉÇ~ÉiÉà »´Éqà¶ÉÒ +{Éà §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ Ê{ÉÊ©ÉÇlÉ oÉ> Uà - +ÉWà §ÉÉùlÉ ©ÉÉmÉ 3⁄4ÒùÉ{ÉÉ ¡ÉÉà»Éà»Éù lÉùÒHà W {É3⁄4Ó ~ÉùÅlÉÖ eÉ«É©ÉÅe ¡ÉÉàeG¶É{É{ÉÖÅ ~ÉiÉ ´ÉäÊ1ÉH Hà{r ¥É{É´ÉÉ lÉl~Éù ¥É{«ÉÖÅ Uà.
¥Éà>{É +à{e HÅ~É{ÉÒ{ÉÉ lÉÉWàlÉù{ÉÉ +3⁄4à´ÉÉ±É ©ÉÖW¥É ´ÉäÊ1ÉH ±Éà¥ÉOÉÉà{É eÉ«É©ÉÅe{ÉÖÅ ¡ÉÉàeG¶É{É 7 ©ÉÒ±ÉÒ«É{É Hàùà÷{ÉÉ +ÉÅH{Éà ´É÷É´ÉÒ SÉÚG«ÉÖÅ Uà. +É©ÉÉÅoÉÒ §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ »ÉÒ´ÉÒeÒ eÉ«É©ÉÅe ¡ÉÉàeG¶É{É ¡ÉÊlÉ´ÉoÉÇ 1.5 ©ÉÒ±ÉÒ«É{É Hàùà÷{ÉÉ qùoÉÒ ´ÉyÉlÉÖÅ ùÂÖÅ Uà. +É +ÉÅH «ÉÖ+à»É+à, «ÉÖùÉà~É +{Éà Ê©Ée±É >»÷, ùʶɫÉÉ +{Éà Ê»ÉÅNÉÉ~ÉÚù{ÉÉ ¡ÉÉàeG¶É{É ±Éà´É±É HùlÉÉÅ ´ÉyÉÖ ùÂÉà Uà. §ÉÉùlÉ ©ÉÉ÷à +É÷±ÉÖÅ WÅNÉÒ Al~ÉÉq{É ]e~ÉÒ +àG»~ÉÉà÷Ç ´ÉÞÊu ©ÉÉ÷à HÉùiɧÉÚlÉ ¥É{«ÉÖÅ Uà. YWà>~ÉÒ»ÉÒ{ÉÉ
+3⁄4à´ÉÉ±É ©ÉÖW¥É {ÉÉiÉÉÅÊH«É ´ÉoÉÇ 2021 qù©«ÉÉ{É ±ÉNɧÉNÉ ¥ÉàNÉiÉÖÅ +à÷±Éà Hà °É. 5175 HùÉàe{ÉÖÅ oÉ«ÉÖÅ Uà, Wà NÉ«ÉÉ ´ÉoÉÇ{ÉÒ »ÉùLÉÉ©ÉiÉÒ©ÉÉÅ °É. 2985 HùÉàe{ÉÖÅ ùÂÖÅ 3⁄4lÉÖÅ.
+É JÉÅÊlÉ{ÉÉ ©ÉÖL«É ÷àG{ÉÉàJà÷ ©ÉÒ. ¥ÉHÖ±É Ê±É©¥É»ÉÒ«ÉÉ WiÉÉ´Éà Uà Hà »ÉÒ´ÉÒeÒ eÉ«É©ÉÅe ÷àG{ÉÉà±ÉÉàY wÉùÉ lÉà+Éà+à §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ 80 ÷HÉ Wà÷±ÉÖÅ Al~ÉÉq{É G«ÉÖÈ Uà. ±Éà¥ÉOÉÉà{É eÉ«É©ÉÅe >{e»÷ÄÒ{ÉÉ Ê§Éo©ÉÊ~ÉlÉÉ©É3⁄4 lÉùÒHà L«ÉÉÊlÉ¡ÉÉ~lÉ ¸ÉÒ Ê±É©¥É»ÉÒ«ÉÉ §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ ±Éà¥ÉOÉÉà{É eÉ«É©ÉÅe{Éà {É´ÉÒ Êq¶ÉÉ q¶ÉÉÇ´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à{ÉÉ Ê´ÉÊ{É«ÉÉàNÉ©ÉÉÅ ©É3⁄4l´É{ÉÖÅ ¡ÉqÉ{É yÉùÉ´Éà Uà. lÉà+Éà+à »ÉÉÊ¥ÉlÉ HùÒ ¥ÉlÉÉ´«ÉÖÅ Uà Hà §ÉÉùlÉ ©Éà{«ÉÖ£àGSÉùÓNÉ 3⁄4¥É KÉàmÉà W {É3⁄4Ó ~ÉùÅlÉÖ eÉ«É©ÉÅe{ÉÉ »ÉÉäoÉÒ ©ÉÉà÷É ¡ÉÉàeëÉÖ»Éù lÉùÒHà ~ÉiÉ +OÉà»Éù ¥É{«ÉÖÅ Uà.
ʱɩ¥É»ÉÒ«ÉÉ{ÉÉ ¶É¥qÉà©ÉÉÅ - ``+É lÉÉà ©ÉÉmÉ ¶É°+ÉlÉ Uà. »É{É 30 • eÉ«É©ÉÅe eÉ«ÉWà»÷ • WÚ±ÉÉ> - +ÉèNÉ»÷ 2021
 ¥Éà>{É HÅ~É{ÉÒ Êù~ÉÉà÷Ç ±Éà¥É OÉÉà{É eÉ«É©ÉÅe KÉ©ÉlÉÉ
    28   29   30   31   32