Page 19 - Diamond Digest :: Jan.-Feb. 2021 Issue
P. 19

»É©ÉÉSÉÉù WNÉlÉ.....
+§ÉÚlÉ~ÉÚ´ÉÇ +ÉÊoÉÇH lÉÉiÉ ´ÉSSÉà ¥ÉWà÷ +{ÉàH ùÒlÉà ¥ÉÉà±e 3⁄4Éà´ÉÉ{ÉÉà qà¶É{ÉÉ AvÉàNÉ WNÉlÉ{ÉÉà ©ÉlÉ
 {ÉÉiÉÉÅ ¡ÉyÉÉ{É Ê{É©ÉDZÉÉ »ÉÒlÉÉùÉ©É{É{ÉÉ ¥ÉWà÷{ÉÉà qà¶É{ÉÉ AvÉàNÉ WNÉlÉà +É´ÉHÉ«ÉÖÈ Uà +{Éà »ÉÖyÉÉùÉ{Éà ´ÉàNÉ ©É3¶Éà lÉà´ÉÒ +~ÉàKÉÉ ´«ÉGlÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ Uà. ¥ÉWà÷ +{ÉàH ùÒlÉà ¥ÉÉà±e 3⁄4Éà´ÉÉ{ÉÉà ~ÉiÉ ©ÉlÉ ´«ÉGlÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà.
¥Éà X3⁄4àù KÉàmÉ{ÉÒ ¥Éà{HÉà lÉoÉÉ +àH ´ÉÒ©ÉÉ HÅ~É{ÉÒ©ÉÉÅ ´«ÉÚ3⁄4Él©ÉH Êe»É>{´Éà»÷©Éà{÷ Wà´ÉÒ ©ÉÉà÷Ò «ÉÉàW{ÉÉ+Éà lÉoÉÉ ©ÉÉ3LÉÉHÒ«É KÉàmÉ ~Éù §ÉÉùoÉÒ Ê´ÉHÉ»É{Éà NÉÊlÉ ©É3¶Éà +à©É ´ÉàqÉÅlÉÉ Êù»ÉÉàÊ»ÉÇ»É{ÉÉ +àÎG]G«ÉÖ÷Ò´É SÉàù©Éà{É +Ê{É±É +NÉù´ÉɱÉà +àH Î÷ôÉ÷©ÉÉÅ WiÉÉ´«ÉÖÅ 3⁄4lÉÖÅ.
+§ÉÚlÉ~ÉÚ´ÉÇ +ÉÊoÉÇH lÉÉiÉ{ÉÉ »É©É«É©ÉÉÅ {ÉÉiÉÉÅ ¡ÉyÉÉ{É{ÉÉ +É ¥ÉWà÷oÉÒ §ÉÉùlÉ {É´ÉÉ Ê´É1É J©É©ÉÉÅ A~Éù W> ¶ÉH¶Éà. ©ÉÉ3LÉÉHÒ«É KÉàmÉ ~Éù LÉÉ»É y«ÉÉ{É, X3⁄4àù KÉàmÉ{ÉÉ A~ÉJ©ÉÉà{ÉÉ Êe»É>{´Éà»÷©Éà{÷, ´ÉÒ©ÉÉ KÉàmÉà +à£eÒ+É> ©É«ÉÉÇqÉ©ÉÉÅ ´ÉyÉÉùÉà Wà´ÉÒ qùLÉÉ»lÉÉà +É´ÉHÉ«ÉÇ Uà +à©É +Éù~ÉÒY +à{÷ù¡ÉÉ>]{ÉÉ SÉàù©Éà{É 3⁄4oÉÇ NÉÉà+à{HÉ+à WiÉÉ´«ÉÖÅ 3⁄4lÉÖÅ.
¥ÉÉ«ÉÉàHÉà{É{ÉÉ +àÎG]G«ÉÖ÷Ò´É SÉàù~Éù»É{É ÊHùiÉ ©ÉWÖ©ÉqÉù+à WiÉÉ´«ÉÖÅ 3⁄4lÉÖÅ Hà, ¥ÉWà÷©ÉÉÅ HÉà> W {ÉàNÉàÊ÷´É qùLÉÉ»lÉÉà {ÉoÉÒ lÉà ©ÉÉ{É»É »ÉÖyÉÉù´ÉÉ ©ÉÉ÷à ©ÉÉà÷Ò ¥ÉÉ¥ÉlÉ Uà.
NÉÉà±e ~Éù{ÉÒ +É«ÉÉlÉ e«ÉÖ÷Ò 12.50 ÷HÉ ~ÉùoÉÒ PÉ÷ÉeÒ 10.75 ÷HÉ Hù´ÉÉ{ÉÒ qùLÉÉ»lÉ +É´ÉHÉ«ÉÇ lÉoÉÉ »É©É«É»Éù{ÉÒ Uà. ¥ÉÖʱɫÉ{É{Éà +à»Éà÷ G±ÉÉ»É lÉùÒHà +ÉHoÉÇH ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ +É´ÉÉ ¡ÉHÉù{ÉÉà HÉ~É HqÉÊSÉlÉ ¡ÉoÉ©É W ´ÉLÉlÉ Xà´ÉÉ ©É2«ÉÉà Uà +à©É ´É±eÇ NÉÉà±e HÉAÎ{»É±É{ÉÉ ©Éà{ÉàYÅNÉ eÒùàG÷ù »ÉÉà©É»ÉÖÅqù©É ~ÉÒ+Éù wÉùÉ +àH Ê{É´Éàq{É©ÉÉÅ WiÉÉ´«ÉÖÅ 3⁄4lÉÖÅ.
¥ÉÖʱɫÉ{É lÉoÉÉ NÉÉà±e V´Éà±ÉùÒ ©ÉÉHâ÷{ÉÉ »ÉÅNÉcÒlÉ LÉà±ÉÉeÒ+Éà{Éà ¡ÉÉàl»ÉÉ3⁄4{É ~ÉÚùÉ ~ÉÉe´ÉÉ +É ¡ÉÉàl»ÉÉ3⁄4{É W°ùÒ 3⁄4lÉÖÅ +à©É lÉà©ÉiÉà A©Éà«ÉÖÈ 3⁄4lÉÖÅ.
»ÉÉà´ÉàÊù{É ùà÷ÓNÉ lÉoÉÉ qà´ÉÉ{ÉÒ ÊSÉÅlÉÉ{Éà ¥ÉÉWÚ ~Éù ©ÉÚHÒ{Éà ¥ÉWà÷©ÉÉÅ PÉeÒ HhÉ«Éà±ÉÒ ùÉWHÉàÊoÉ«É {ÉÒÊlÉ Ê´ÉHÉ»É ©ÉÉ÷à ÷àHÉ°~É Uà. qà¶É{ÉÒ +ÉÊoÉÇH W°Êù«ÉÉlÉÉà ~ÉÚùÒ Hù´ÉÉ ¥ÉWà÷©ÉÉÅ {É´ÉÉ »ÉÅ»oÉÉHÒ«É ©ÉÉ3LÉÉ ùWÚ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉÅ Uà +à©É +àSÉeÒ+ࣻÉÒ ¥Éà{H{ÉÉ SÉÒ£ >HÉà{ÉÉàÊ©É»÷ +ʧÉoÉàH ¥É°+É+à WiÉÉ´«ÉÖÅ 3⁄4lÉÖÅ.
¥ÉWà÷©ÉÉÅ e«ÉÖ÷Ò PÉ÷lÉÉÅ »ÉÉà{ÉÖÅ PÉ÷«ÉÖÅ & XàHà SÉÉÅqÒ AU3Ò
©ÉÖÅ¥É> ]´ÉàùÒ ¥ÉXù©ÉÉÅ +ÉWà SÉÉÅqÒ{ÉÉ §ÉÉ´É ]e~ÉÒ AU2«ÉÉÅ 3⁄4lÉÉÅ. V«ÉÉùà »ÉÉà{ÉÉ{ÉÉ §ÉÉ´É {Éù©É ùÂÉÅ 3⁄4lÉÉÅ. Ê´É1É ¥ÉXù©ÉÉÅ SÉÉÅqÒ{ÉÉ §ÉÉ´É AU3Ò +Éå¶É{ÉÉ 30 eÉà±Éù {ÉYH ~É3⁄4ÉáSÉlÉÉÅ 2013 ~ÉUÒ{ÉÉà {É´ÉÉà ùàHÉàeÇ oÉ«ÉÉà 3⁄4lÉÉà. qùÊ©É«ÉÉ{É +ÉWà §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ ùWÚ oÉ«Éà±ÉÉ ¥ÉWà÷©ÉÉÅ »ÉÉà{ÉÉ-SÉÉÅqÒ ~Éù{ÉÒ +É«ÉÉlÉ WHÉlÉ 12.50oÉÒ PÉ÷Ò 7.50 ÷HÉ oÉ> Uà ~ÉùÅlÉÖ »ÉÉ©Éà +àOÉÒ >{¤É »Éà»É +hÒ ÷HÉ +É´ÉlÉÉ +àHÅqùà e«ÉÖ÷Ò{ÉÉà ¥ÉÉàW +hÒ ÷HÉ W PÉ÷«ÉÉà 3⁄4Éà´ÉÉ{ÉÖÅ ¥ÉXù{ÉÉ XiÉHÉùÉà+à WiÉÉ´«ÉÖÅ 3⁄4lÉÖÅ.
qùÊ©É«ÉÉ{É {ÉÉiÉÉÅ ¡ÉyÉÉ{Éà NÉÉà±e eÉà©Éà ¥ÉÉ»ÉÇ{ÉÒ +É«ÉÉlÉ WHÉlÉ 11.85oÉÒ PÉ÷ÉeÒ 6.90 ÷HÉ HùÒ Uà V«ÉÉùà ʻɱ´Éù eÉà÷à ¥ÉÉ»ÉÇ{ÉÒ +É«ÉÉlÉ WHÉlÉ 11 ÷HÉoÉÒ 6.10 ÷HÉ HùÒ Uà. XàHà +É ¥É}Éà HÅ©ÉlÉÒ yÉÉlÉÖ+Éà{ÉÉ eÉàùà ¥ÉÉ»ÉÇ +hÒ ÷HÉ +àOÉÒ >{£É »Éà»É ±ÉÉq´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà.
§ÉÉùlÉ©ÉÉÅ +É«ÉÉlÉ WHÉlÉ PÉ÷lÉÉÅ qà¶É©ÉÉÅ »ÉÉà{ÉÉ-SÉÉÅqÒ{ÉÒ qÉiÉSÉÉàùÒ PÉ÷´ÉÉ{ÉÒ NÉiÉlÉùÒ XiÉHÉùÉà ¥ÉlÉÉ´ÉÒ ùÂÉÅ 3⁄4lÉÉÅ. qùÊ©É«ÉÉ{É, §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ +É«ÉÉlÉ WHÉlÉ {ÉÒSÉÒ AlÉùlÉÉÅ Ê´É1É ¥ÉXù©ÉÉÅ +ÉWà §ÉÉ´É AU2«ÉÉ{ÉÉ »É©ÉÉSÉÉù 3⁄4lÉÉÅ. Ê´É1É ¥ÉXù©ÉÉÅ +ÉWà »ÉÉà{ÉÉ{ÉÉ §ÉÉ´É +Éå¶É{ÉÉ 1848oÉÒ ´ÉyÉÒ 1867 eÉà±Éù ùÂÉÅ 3⁄4lÉÉÅ. V«ÉÉùà SÉÉÅqÒ{ÉÉ §ÉÉ´É Ê´É1É ¥ÉXù©ÉÉÅ +Éå¶É{ÉÉ 26.98oÉÒ 26.99 eÉà±ÉùoÉÒ AU3Ò 29.70oÉÒ 29.80 eÉà±Éù ùÂÉÅ 3⁄4lÉÉÅ. SÉÉÅqÒ©ÉÉÅ Ê´É1É ¥ÉXù©ÉÉÅ HÉà>{»É lÉoÉÉ ¥ÉÉ»ÉÇ{ÉÒ ©ÉÉNÉ +ÉàÊSÉÅlÉÒ ´Éy«ÉÉ{ÉÒ SÉSÉÉÇ 3⁄4lÉÒ.
qùÊ©É«ÉÉ{É +©ÉqÉ´ÉÉq ]´ÉàùÒ ¥ÉXù©ÉÉÅ +ÉWà SÉÉÅqÒ{ÉÉ §ÉÉ´É ÊH±ÉÉà{ÉÉ °É. 3500 AU3Ò °É. 73000 ¥ÉÉà±ÉÉ«ÉÉ 3⁄4lÉÉÅ V«ÉÉùà +©ÉqÉ´ÉÉq©ÉÉÅ »ÉÉà{ÉÉ{ÉÉ §ÉÉ´É 10 OÉÉ©É{ÉÉ °É. 300 PÉ÷Ò 99.50{ÉÉ °É.50500 lÉoÉÉ 99.90{ÉÉ °É. 50700 ùÂÉÅ 3⁄4lÉÉÅ. e«ÉÖ÷Ò PÉ÷lÉÉÅ »ÉÉà{ÉÉ{ÉÉ §ÉÉ´É {ÉÒSÉÉ AlÉ«ÉÉÇ 3⁄4lÉÉÅ. qùÊ©É«ÉÉ{É, ©ÉÖÅ¥É> ¥ÉXù©ÉÉÅ +ÉWà SÉÉÅqÒ{ÉÉ §ÉÉ´É Y+à»É÷Ò ´ÉNÉù ´ÉyÉÒ ÊH±ÉÉà{ÉÉ °É. 73043 ùÂÉÅ 3⁄4lÉÉÅ. V«ÉÉùà »ÉÉà{ÉÉ{ÉÉ §ÉÉ´É Y+à»É÷Ò ´ÉNÉù PÉ÷Ò 99.90{ÉÉ °É.48745 ùÂÉÅ 3⁄4lÉÉÅ. V«ÉÉùà Y+à»É÷Ò »ÉÉoÉà{ÉÉ §ÉÉ´É +É §ÉÉ´ÉoÉÒ 3 ÷HÉ ASÉÉ ùÂÉÅ 3⁄4lÉÉÅ.
Ê´É1É ¥ÉXù©ÉÉÅ ~±Éà÷Ò{É©É{ÉÉ §ÉÉ´É +ÉWà ´ÉyÉÒ +Éå¶É{ÉÉ 1100 eÉà±Éù ´É÷É´ÉÒ 1124 oÉÒ 1125 eÉà±Éù ùÂÉÅ 3⁄4lÉÉÅ V«ÉÉùà ~Éà±ÉàeÒ«É©É{ÉÉ §ÉÉ´É ´ÉyÉÒ 2284oÉÒ 2285 eÉà±Éù ùÂÉÅ{ÉÉ »É©ÉÉSÉÉù 3⁄4lÉÉÅ. ©ÉÖÅ¥É> Hù{»ÉÒ ¥ÉXù©ÉÉÅ +ÉWà eÉà±Éù{ÉÉ §ÉÉ´É 7 ~Éä»ÉÉ ´ÉyÉÒ °É. 73.02 ùÂÉÅ 3⁄4lÉÉÅ.
¶Éàù¥ÉXù©ÉÉÅ lÉÒμÉ AUÉ3Éà +É´É´ÉÉ UlÉÉÅ +ÉWà Hù{»ÉÒ ¥ÉXù©ÉÉÅ eÉà±Éù ´ÉyÉlÉÉÅ °Ê~É«ÉÉà {É¥É3Éà ~Ée«ÉÉà 3⁄4lÉÉà. qùÊ©É«ÉÉ{É ÊúÉ÷Ò¶É ~ÉÉA{e{ÉÉ §ÉÉ´É +ÉWà 33 ~Éä»ÉÉ ´ÉyÉÒ °É.100.25oÉÒ 100.26 ùÂÉÅ 3⁄4lÉÉÅ. V«ÉÉùà «ÉÖùÉà{ÉÉ §ÉÉ´É 11 ~Éä»ÉÉ PÉ÷Ò 88.32oÉÒ 88.33 ùÂÉÅ 3⁄4lÉÉÅ.
Ê´É1É ¥ÉXù©ÉÉÅ +ÉWà JÚelÉà±É{ÉÉ §ÉÉ´É +àHoÉÒ qÉàh ÷HÉà ´ÉyÉlÉÉÅ »ÉÉÅWà §ÉÉ´É ¥Éùà±ÉqÒc {«ÉÚ«ÉÉàHÇ JÖe{ÉÉ 52.74oÉÒ 52.75 eÉà±Éù lÉoÉÉ úÉà{÷ JÖe{ÉÉ §ÉÉ´É 55.78 eÉà±Éù ùÂÉÅ 3⁄4lÉÉÅ. ´ÉäÊ1ÉH JÖelÉà±É{ÉÉ §ÉÉ´É ¶ÉÉà÷Ç »É~±ÉÉ«É ´ÉSSÉà SÉɱÉÖ ´ÉoÉÇ{ÉÉ ¡ÉoÉ©É 6 ©ÉÊ3⁄4{ÉÉ©ÉÉÅ ´ÉyÉÒ 65 eÉà±Éù oÉ´ÉÉ{ÉÉà +ÅqÉW NÉÉà±e©Éà{É »ÉàH wÉùÉ ¥ÉlÉÉ´ÉÉ«ÉÉà 3⁄4lÉÉà.
 19 • eÉ«É©ÉÅe eÉ«ÉWà»÷ • X{«ÉÖ+ÉùÒ - £àúÉÖ+ÉùÒ 2021
19 • eÉ«É©ÉÅe eÉ«ÉWà»÷ • X{«ÉÖ+ÉùÒ - £àúÉÖ+ÉùÒ 2021
   17   18   19   20   21