Page 8 - Diamond Digest :: Jan.-Feb. 2021 Issue
P. 8

 HÉàùÉà{ÉÉ{ÉÉ HÉùiÉà ¥ÉàùÉàWNÉÉùÒ ´ÉyɶÉà
  `eÉ«É©ÉÅe eÉ«ÉWà»÷' {ÉÉ Ê´É¶ÉÉ3 ´ÉÉSÉH ´ÉNÉâ ~ÉmÉÉà wÉùÉ q¶ÉÉÇ´Éà±ÉÉ Ê´ÉÊ´ÉyÉ ¡ÉÊlÉ»ÉÉqÉà, ©ÉÅlÉ´«ÉÉà +{Éà »ÉÚSÉ{ÉÉà{ÉÖÅ »ÉÅH±É{É
§ÉÉùlÉÒ«É q´ÉÉ AvÉàNÉ,´ÉÉ3⁄4{É AvÉàNÉ, ù»ÉÉ«ÉiÉ AvÉàNÉ, ù©ÉHeÉŠʥÉ]{Éà»É lÉà©ÉW
´ÉÒW3Ò +{Éà >±ÉàG÷ÄÉàÊ{ÉH Ê¥É]{Éà»É ©É3⁄4q +ŶÉà SÉÒ{ÉoÉÒ oÉlÉÒ +É«ÉÉlÉ ~Éù +ÉyÉÉÊùlÉ Uà. lÉà´ÉÉ©ÉÉÅ +É HÉSÉÉ ©ÉɱÉ{ÉÒ +É«ÉÉlÉ +´ÉùÉàyÉlÉÉÅ AvÉàNÉ WNÉlÉ NÉŧÉÒù »ÉÅHÅ÷{ÉÉà »ÉÉ©É{ÉÉà HùÒ ùÂÖÅ Uà. ©ÉÉà÷É §ÉÉNÉ{ÉÉ AvÉàNÉÉà »ÉÉ©Éà ¥ÉÅyÉ oÉ> W´ÉÉ{ÉÉà LÉlÉùÉà »ÉXÇ«ÉÉà Uà. Hà÷±ÉÉH lÉÉà ¥ÉÅyÉ ~ÉiÉ oÉ> SÉÚG«ÉÉÅ Uà. LÉÉ»É HùÒ{Éà Wà »ÉÚK©É ±ÉPÉÖ +{Éà ©Éy«É©É AvÉàNÉÉà (+à©É+à»É+à©É>) ~É3⁄4à±ÉàoÉÒ W ©ÉÖ¶Hà±ÉÒ{ÉÉà »ÉÉ©É{ÉÉà HùÒ ùÂÉÅ 3⁄4lÉÉÅ, lÉà©É{ÉÒ »ÉÉ©Éà HÉàùÉà{ÉÉHÉ3©ÉÉÅ »ÉÅ~ÉÚiÉÇ ±ÉÉàHeÉA{É ±ÉÉNÉÖ oÉlÉÉÅ NÉŧÉÒù »ÉÅH÷ LÉeÖÅ oÉ«ÉÖÅ. Al~ÉÉq{É ¥ÉÅyÉ oÉ> NÉ«ÉÖÅ, H©ÉÇSÉÉùÒ{ÉÉÅ ´ÉàlÉ{ÉoÉÒ ©ÉÉÅeÒ{Éà ùÉàW¥ÉùÉàW{ÉÉ LÉSÉÇ ©ÉÉ÷à ~ÉiÉ £ÉÅ£ÉÅ ~Ée´ÉÉ ±ÉÉN«ÉÉÅ. ±ÉÉàHÉà{ÉÒ »ÉÉ©Éà {ÉÉàHùÒ +{Éà ùÉàWNÉÉù ¥ÉSÉÉ´É´ÉÉà ©ÉÉà÷Éà ~ÉeHÉù ¥É{ÉÒ ùÂÉà.
´ÉoÉÇ 2021{Éà ´ÉÒlÉà±ÉÉ ´ÉoÉÇ HÉàÊ´Ée- 19{ÉÉ +ÉÊoÉÇH ~ÉeHÉùÉà ´ÉÉù»ÉÉ©ÉÉÅ ©É2«ÉÉÅ Uà. lÉÉà ~ÉiÉ »ÉùHÉùà ´ÉÒlÉà±ÉÉ ´ÉoÉÇ©ÉÉÅ +Él©ÉÊ{ɧÉÇù §ÉÉùlÉ +ʧɫÉÉ{É{ÉÉ ©ÉÉy«É©ÉoÉÒ HÉàÊ´Ée-19oÉÒ Al~É}É ~ÉeHÉùÉà{ÉÉà »ÉÉ©É{ÉÉà Hù´ÉÉ Wà ¡É«ÉÉ»É G«ÉÉâ lÉà{Éà HÉùiÉà lÉÚ÷lÉÒ W> ù3⁄4à±ÉÒ +oÉÇ´«É´É»oÉÉ{Éà ¥ÉSÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ oÉÉàeÒ »É£3lÉÉ W°ùoÉÒ ©É3Ò Uà. +É´É{ÉÉùÉ ´ÉoÉÇ©ÉÉÅ ~ÉiÉ ©ÉÚ¶Hà±ÉÒ+Éà HÉà> +ÉàUÒ {ÉoÉÒ +{Éà +oÉÇ´«É´É»oÉÉ{Éà ~ÉÉ÷É ~Éù ±ÉÉ´É´ÉÉ »~Éo÷ +{Éà {ÉIù {ÉÒÊlÉ+Éà{ÉÒ W°ù Uà. ´ÉÒlÉà±ÉÉ ´ÉoÉÇ ~Éù {ÉWù {ÉÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà lÉÉà £àúÉÖ+ÉùÒ ~ÉUÒ qà¶É
~Éù HÉàùÉà{ÉÉ ´ÉÉ>ù»É{ÉÉà ~ÉeUÉ«ÉÉà Wà©É Wà©É ±ÉÅ¥ÉÉlÉÉà NÉ«ÉÉà lÉà©É lÉà©É qà¶É©ÉÉÅ +H±~É{ÉÒ«É
+ÉÊoÉÇH Ê{ÉùɶÉÉ +{Éà ¥ÉàùÉàWNÉÉùÒ{ÉÉà qÉàù ´ÉyÉlÉÉà NÉ«ÉÉà. LÉÉ»É HùÒ{Éà qà¶É{ÉÉ NÉùÒ¥É ´ÉNÉÇ{ÉÉ 45 HùÉàe ¸ÉÊ©ÉHÉà©ÉÉÅoÉÒ +»ÉÅNÉÊclÉ KÉàmÉ{ÉÉ 90 ÷HÉ ¸ÉÊ©ÉHÉà +{Éà H©ÉÇSÉÉùÒ+Éà{ÉÖÅ HÉ©É ¥ÉÅyÉ oÉ> NÉ«ÉÖÅ. ±ÉÉLÉÉà ¸ÉÊ©ÉHÉà ¶É3⁄4àù UÉàeÒ{Éà ~ÉÉàlÉ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ NÉÉ©É ~ÉÉUÉ ¢«ÉÉÇ. +É lÉà ´ÉNÉÇ 3⁄4lÉÉà Hà Wà{ÉÒ ~ÉÉ»Éà »ÉÉ©ÉÉYH »ÉÖùKÉÉ{ÉÒ HÉà> UmÉÒ {É3⁄4ÉàlÉÒ. +ÉÅlÉùùÉo÷ÄÒ«É ¸É©É »ÉÅNÉc{É{ÉÉ +3⁄4à´ÉɱɩÉÉÅ H3⁄4à´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ Uà Hà HÉàùÉà{ÉÉ ¡ÉHÉà~É +{Éà »ÉÅ~ÉÚiÉÇ ±ÉÉàHeÉA{É{Éà HÉùiÉà §ÉÉùlÉ{ÉÉ »ÉÅNÉÊclÉ KÉàmÉ{ÉÉ ¸ÉÊ©ÉHÉà{ÉÉ ùÉàWNÉÉù ~Éù LÉÚ¥É ©ÉÉà÷Éà ¡É§ÉÉ´É ~Ée«ÉÉà. HÉ©ÉyÉÅyÉÉ ¥ÉÅyÉ oÉ> W´ÉÉ{Éà HÉùiÉà §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ ±ÉÉàHÉà{ÉÒ +É´ÉH PÉ÷Ò +{Éà ùÉàWNÉÉù »ÉÅ¥ÉÅyÉÒ ©ÉÖ¶Hà±ÉÒ+Éà ´ÉyÉÒ. lÉà HÉùiÉ»Éù §ÉÉùlÉ©ÉÉ ´É»ÉlÉÒ{ÉÉ LÉÚ¥É ©ÉÉà÷É §ÉÉNÉ{ÉÉ ±ÉÉàHÉà©ÉÉÅ ´É~ÉùɶÉ{ÉÖÅ yÉÉàùiÉ NÉùÒ¥ÉÒùàLÉÉ {ÉYH ~É3⁄4ÉáSÉÒ NÉ«ÉÖ. +àH ©ÉÉà÷ÖÅ +{ÉÖ©ÉÉ{É +à Uà Hà HÉàÊ´Ée-19 ©É3⁄4É©ÉÉùÒ{Éà HÉùiÉà §ÉÉùlÉ{ÉÒ NÉùÒ¥É ´É»ÉlÉÒ©ÉÉÅ +ÅqÉWà 1 HùÉàe 20 ±ÉÉLÉ ±ÉÉàHÉà A©ÉàùÉ«ÉÉ.
+É ´ÉoÉÇ{ÉÉ ´ÉäÊ1ÉH §ÉÚLÉ, HÖ~ÉÉàoÉiÉ +{Éà ©ÉÉ{É´ÉÊ´ÉHÉ»É »ÉÚSÉHÉÅH »ÉÅ¥ÉÅÊyÉlÉ +3⁄4à´ÉɱɩÉÉÅ §ÉÉùlÉ{ÉÒ Î»oÉÊlÉ »ÉÅlÉÉàoÉ¡Éq 3⁄4Éà´ÉÉ{ÉÖÅ {ÉoÉÒ H3⁄4à´ÉÉ«ÉÖÅ. ´ÉäÊ1ÉH §ÉÚLÉ »ÉÚSÉHÉÅH (Y+àSÉ+É>)2020©ÉÉÅ 107 qà¶ÉÉà{ÉÒ «ÉÉqÒ©ÉÉÅ §ÉÉùlÉ 94©ÉÉ »oÉÉ{Éà Uà. NÉ«ÉÉ ´ÉoÉâ 117 qà¶ÉÉà{ÉÒ «ÉÉqÒ©ÉÉÅ §ÉÉùlÉ{ÉÖÅ »oÉÉ{É
 8 • eÉ«É©ÉÅe eÉ«ÉWà»÷ • X{«ÉÖ+ÉùÒ - £àúÉÖ+ÉùÒ 2021 8 • eÉ«É©ÉÅe eÉ«ÉWà»÷ • X{«ÉÖ+ÉùÒ - £àúÉÖ+ÉùÒ 2021


   6   7   8   9   10